Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

Podpisan je sporazum o sodelovanju pri razvoju in oblikovanju smernic dobre prakse za upravljanje javnih podjetij v občinski lasti

Objavljeno: 04.10.2018
     

 
Podpisan je sporazum o sodelovanju pri razvoju in oblikovanju smernic dobre prakse za upravljanje javnih podjetij v občinski lasti

Ljubljana, 4. oktober 2018: Skupnost občin Slovenije (SOS), Združenje mestnih občin Slovenije (ZMOS), Združenje nadzornikov Slovenije (ZNS) in Združenje občin Slovenije (ZOS) smo konec septembra podpisali Sporazum o sodelovanju pri razvoju in oblikovanju smernic dobre prakse za upravljanje javnih podjetij v občinski lasti.

Podpisniki smo najpomembnejši deležniki na tem področju, ki lahko prevzamemo vodilno vlogo pri promociji standardov dobre prakse upravljanja v javnih podjetij v občinski lasti, s skupnim interesom za spremembe na tem področju. S podpisom sporazuma se zavezujemo k razvoju dobre prakse in dvigu kulture upravljanja v javnih podjetjih v občinski lasti. Verjamemo, da bodo novi standardi upravljanja za javna podjetja v občinski lasti v pomoč organom teh družb in drugim deležnikov pri reševanju praktičnih izzivov in omogočanju zakonitega in učinkovitega upravljanja teh podjetij.

Oblikovanju prvega Kodeksa upravljanja javnih delniških družb pred skoraj petnajstimi leti, je sledila vrsta drugih referenčnih kodeksov, ki naslavljajo izzive upravljanja različnih segmentov družb in oblikujejo priporočila dobre prakse za družbe s kapitalskimi naložbami države in nejavne družbe zavezane revidiranju. Prav tako se je v tem času na področju delovanja nadzornih svetov oblikovalo kar nekaj pomembnih avtonomnih pravnih virov, ki določajo smernice dobre prakse in prispevajo k dvigu kulture in učinkovitosti upravljanja. Zdaj je potrebno napredek doseči tudi na področju upravljanja javnih podjetij v občinski lasti.

Namen podpisnikov sporazuma je najprej z anketo med družbami in organi družb, ki so javna podjetja v občinski lasti, identificirati posebnosti in izzive upravljanja teh družb. Potem pa s skupnimi prizadevanji v delovni skupini, ki bo sestavljena iz predstavnikov vseh združenj, oblikovati osnutek dokumenta, ki bo predstavljal smernice oz. referenčni kodeks za javna podjetja v občinski lasti. Naš namen je ta priporočila predstaviti deležnikom v teh podjetjih in pridobiti njihova pripombe v javni razpravi ter na tej podlagi oblikovati končni dokument. Z oblikovanjem primernega izobraževanja in drugih projektov pa bomo podpisniki sporazuma omogočali prenos teh standardov v prakso.


Podpisniki sporazuma

Skupnost občin Slovenije (SOS) je največje reprezentativno združenje lokalnih skupnosti v Sloveniji, ki opravlja za svoje članice vrsto nalog: zastopanje skupnih interesov občin v razmerju do državnih organov in mednarodnih institucij, pripravljanje stališč in predlogov občin do zakonskih predlogov, ki se tičejo občin, zastopanje lokalnih skupnosti v postopkih sklepanja kolektivnih pogodb za zaposlene v občinskih upravah in javnih službah, organiziranje razprav o aktualnih vprašanjih pomembnih za lokalne skupnosti, organiziranje izobraževanj za potrebe občin članic in drugo.

Združenje mestnih občin Slovenije (ZMOS), je reprezentativno interesno združenje na nacionalni ravni, ki zastopa interese mestnih občin  na državni in mednarodni ravni. Povezuje se s sorodnimi institucijami in organizacijami doma in v tujini in sodeluje z drugimi pravnimi osebami z namenom pridobitve in aplikacije znanj ter izkušenj s področja lokalne samouprave in gospodarskih ter negospodarskih javnih služb.

Združenje nadzornikov Slovenije (ZNS) je strokovna, nepridobitna, prostovoljna in nevladna ter nepolitična organizacija, ki povezuje člane nadzornih svetov (NS), upravnih odborov (UO) ter druge deležnike korporativnega upravljanja. ZNS je skupaj z drugimi deležniki z razvojem raziskav in dobre prakse korporativnega upravljanja pomembno vplivalo na dvig standardov upravljanja in delovanja nadzornih svetov v borznih, državnih in drugih nejavnih družbah.

Združenje občin Slovenije (ZOS) je interesno združenje slovenskih občin, ki ima status reprezentativnega zastopnika lokalnih interesov. ZOS je oseba javnega prava, ki deluje v pravnem, gospodarskem in političnem interesu občin članic. Zastopa interese slovenskih občin na državni in mednarodni ravni ter se povezuje s sorodnimi institucijami in organizacijami doma kot tudi v tujini. Svoje cilje dosega s pomočjo sekretariata in strokovnih odborov, tako da organizira strokovne posvete, seminarje, delavnice, oblikuje predloge, pripombe, amandmaje oziroma pobude na področju predpisov ki posegajo v delovanje lokalne samouprave.


Kontaktna oseba za medije:

mag. Irena Prijović, izvršna direktorica, Združenje nadzornikov Slovenije,
T:01 5308 638, M: 041 361 059, E: irena.prijovic@zdruzenje-ns.si.