Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

POSVET in JAVNA RAZPRAVA: Priporočila dobre prakse sodelovanja delavcev pri upravljanju družbe

Objavljeno: 13.09.2018

Na posvetu ZNS Priporočila dobre prakse sodelovanja delavcev pri upravljanju družbe (13.september), smo prvič javno predstavili osnutek Priporočil dobre prakse sodelovanja delavcev pri upravljanju, ki so do 27.9.2018 v javni razpravi. Osnutek priporočil je oblikovala delovna skupina ZNS upoštevaje zakonodajo in obstoječe standarde korporativnega upravljanja kot tudi ugotovitve iz Ankete o korporativnem upravljanju in soupravljanju zaposlenih (ZNS, oktober 2017) in Poročila o raziskavi o poslovni skrivnosti in neodvisnosti delavskih predstavnikov v javnih delniških družbah (dr. Valentina Franca v sodelovanju z ZNS, avgust 2018).

 

Na panelu smo se o osnutku priporočil pogovarjali s člani delovne skupine ZNS: dr. Valentina Franca, izr. prof., Fakulteta za Management (UP), Samo Fürst, MBA, predstavnik zaposlenih v NS in predsednik Sveta delavcev, GEN energija, d.o.o., mag. Urška Gašperlin, predstavnica zaposlenih v NS, D.S.U., d.o.o., Gorazd Podbevšek, predsednik Strokovnega sveta ZNS, Petra Sever, pravnica, ZIVKO MIJATOVIC & PARTNERS, d.o.o. in dr. Anja Strojin Štampar, odvetnica, Odvetniška pisarna Jadek & Pensa d.o.o.. Razgovor je povezovala mag. Irena Prijović, izvršna direktorica ZNS.  

Priporočila predstavljajo smernice dobre prakse za izvajanje določenih vidikov delavskega soupravljanja v praksi, ki jih lahko svet delavcev ter organi vodenja in nadzora upoštevajo pri svojem delovanju v obsegu, kot je primeren in smiseln za posamezno družbo. Priporočila po vsebini niso zavezujoča in tudi ne predstavljajo univerzalne rešitve za vse družbe in se dopolnjujejo z drugimi priporočili dobre prakse in nacionalnimi avtonomnimi pravnimi viri s področja upravljanja družb in delavskega soupravljanja.

Vsebinski sklopi:
  • predstavniki delavcev v NS - kandidacijski postopek, pogoji in imenovanje, upravljanje nasprotja interesov in neodvisnost;
  • sodelovanje v NS in komisijah;
  • delavski direktorji -  kandidacijski postopek, pogoji in imenovanje, pravice in dolžnosti, vsebina pogodbe;
  • komunikacija predstavnikov delavcev v organih družbe s svetom delavcev;
    poročilo o soupravljanju za NS.

 
>>> Poziv k javni razpravi do 27. 9. 2018.


Gradivo in koristne povezave:
>>> osnutek Priporočil dobre prakse sodelovanja delavcev pri upravljanju družbe
>>> Kaj je interes družbe in vloga delavcev v organih družbe?, Gorazd Podbevšek    
>>> Poročilo o raziskavi v javnih delniških družbah: Poslovna skrivnost in neodvisnost delavskih predstavnikov v organih nadzora, dr. Valentina Franca
>>> Predstavitev osnutka za javno razpravo: Priporočila dobre prakse sodelovanja delavcev pri upravljanju družbe, dr. Anja Strojin Štampar 

>>> Anketa o korporativnem upravljanju in soupravljanju zaposlenih (ZNS, oktober 2017)
>>> Poročilo o raziskavi o poslovni skrivnosti in neodvisnosti delavskih predstavnikov v javnih delniških družbah (dr. Valentina Franca v sodelovanju z ZNS, avgust 2018).