Organi ZNS

 


SKUPŠČINA ZNS

Skupščina je najvišji organ upravljanja Združenja.
 

Pristojnosti Skupščine so:

 • sklepa o dnevnem redu;
 • sprejema Pravila Združenja, druge akte Združenja in program dela Združenja;
 • sprejema finančni načrt Združenja in potrjuje letni zaključni račun;
 • razpravlja in sklepa o poročilih Upravnega odbora ter Nadzornega odbora in Častnega razsodišča;
 • določa višino članarine;
 • voli in razrešuje predsednika Združenja;
 • voli in razrešuje člane Upravnega in Nadzornega odbora ter Častnega razsodišča;
 • odloča o pritožbah članov Združenja zoper sklepe predsednika in Upravnega odbora Združenja, Nadzornega odbora Združenja;
 • odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani Združenja, v skladu z namenom in cilji Združenja;
 • odloča o vključevanju v druge sorodne organizacije ali sodelovanju z njimi;
 • dokončno odloča o izključitvi člana iz Združenja;
 • odloča o prenehanju Združenja.

 

PREDSEDNIK ZNS

 • predstavlja Združenje in zastopa Združenje pred državnimi ter drugimi organi in organizacijami v državi in tujini;

 • predseduje Upravnemu odboru;

 • predlaga člane Upravnega odbora;

 • podpisuje akte Združenja;

 • izvaja sklepe Upravnega odbora in Skupščine Združenja;

 • sklicuje seje Skupščine;

 • izvaja druge naloge, za katere ga pooblasti Upravni odbor ali Skupščina.

Predsednik Združenja je imenovan za štiriletno mandatno obdobje z možnostjo ponovne izvolitve. Predsednik je odgovoren za delovanje Združenja v skladu s Pravili ZNS in pravnim redom Republike Slovenije. Za svoje delo je odgovoren Skupščini in Upravnemu odboru. Pri delu mu pomagajo podpredsedniki Upravnega odbora in generalni sekretar. Predsednik v skladu s sklepi UO zagotovi izvajanje strokovnih, tehničnih in organizacijsakih nalog za potrebe Združenja.

 

 

GENERALNI SEKRETAR in STROKOVNA SLUŽBA

Upravni odbor imenuje generalnega sekretarja Združenja, ki je v okviru določil teh Pravil in pooblastil, ki mu jih določi Upravni odbor, odgovoren za strokovnost in zakonitost pri izpolnjevanju strokovnih nalog.
Izvajanje strokovno tehničnih in organizacijskih nalog za Združenje poteka v Sekretariatu. Predsednik in Upravni odbor sta pooblaščena, da na predlog generalnega sekretarja, del teh nalog zaupata v izvajanje drugemu izvajalcu. Delo sekretariata in zunanjih izvajalcev vodi in koordinira generalni sekretar.UPRAVNI ODBOR

Upravni odbor je najvišji izvršilni organ Združenja. Vodi delo Združenja med dvema Skupščinama po programu in sklepih, sprejetih na Skupščini. Vodi ga predsednik Združenja, skupno s predsednikom pa Upravni odbor sestavlja najmanj 6 in največ 14 članov, ki jih voli Skupščina. Upravni odbor je za svoje delo odgovoren Skupščini.
Upravni odbor je sklepčen, če seji prisostvuje najmanj polovica članov, odločitve pa sprejema z večino glasov vseh prisotnih članov. Upravni odbor lahko samostojno kooptira do tretjine članov v mandatnem obdobju, če je dosedanjim članom Upravnega odbora prenehalo članstvo v Združenju oziroma je član UO pisno izrazil željo, da mu preneha funkcija člana UO.
Upravni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik Združenja, v njegovi odsotnosti pa od predsednika pooblaščeni član Upravnega odbora. Upravni odbor se sestaja po potrebi, najmanj pa trikrat letno.

 

Pristojnosti upravnega odbora so:

 • sklicuje Skupčino in pripravlja gradiva za Skupščino ter akte Združenja;

 • odloča o vseh vprašanjih v zvezi z izvajanjem sprejetega programa Združenja;

 • sprejema skupna strokovna stališča Združenja;

 • izvaja sklepe Skupščine;

 • izmed sebe izvoli do tri podpredsednike;

 • imenuje generalnega sekretarja Združenja;

 • imenuje častne člane

 • sprejema nove člane, ki ne izpolnjujejo pogojev za članstvo;

 • imenuje razna strokovna in druga delovna telesa iz vrst članov Združenja ali zunanjih strokovnjakov;

 • odloča o načinu izvajanja strokovnih nalog za potrebe Združenja;

 • pripravi predlog finančnega načrta in zaključnega računa.

Podrobnejša pravila o delu organov, delovnih teles in sekretariata Združenja lahko UO določi s poslovniki oziroma s sklepom.NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor ima predsednika in dva člana. Voli jih Skupščina Združenja. Člani Upravnega odbora ne morejo biti člani Nadzornega odbora. Nadzorni odbor je sklepčen, če je prisoten predsednik in en član.
Za veljavnost sklepov sta potrebna dva glasova. Nadzorni odbor enkrat letno poroča Skupščini, ki ji je tudi odgovoren za svoje delo. Člani Nadzornega odbora lahko sodelujejo na sejah Upravnega odbora, ne morejo pa odločati.


Pristojnosti
Nadzornega odbora so:

 • nadzira delo organov Združenja;

 • nadzira finančno poslovanje;

 • poroča in odgovarja Skupščini;

 • predlaga razrešnico Upravnemu odboru.

ČASTNO RAZSODIŠČE

Člane Častnega razsodišča voli Skupščina za dobo štirih let. Sestavljajo ga trije člani in dva namestnika. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Sestaja se po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov ali organov Združenja.
Častno razsodišče voli postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu s Pravilnikom Častnega razsodišča.


Disciplinske kršitve
, ki jih obravnava Častno razsodišče, so naslednje:

 • kršitve določb Pravil Združenja,

 • kršitve Etičnega kodeksa Združenja,

 • neizvrševanje sklepov organov Združenja,

 • dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu Združenja.

Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu s Pravilnikom Častnega razsodišča izreče Častno razsodišče, so:

 • opomin,

 • javni opomin,

 • izključitev.

Član se lahko pritoži na Upravni odbor, ki o pritožbi dokončno odloči.


>>> Poslovnik o delu Častnega razsodišča ZNS

PROGRAMSKI SVET

Programski svet sestavlja sedem (7) do devet (9) članov, ki jih imenuje Upravni odbor ZNS (v nadaljevanju UO) za obdobje štirih (4) let. Mandat se lahko obnovi.
Člani Programskega sveta izmed sebe izvolijo predsednika kot koordinatorja delovnih sestankov. Za člane Programskega sveta je lahko imenovan strokovnjak z najmanj VII. stopnjo strokovne izobrazbe in najmanj pet let delovnih izkušenj s področja neposredne ali posredne povezave z gospodarstvom.

 

Naloge Programskega sveta so:

 • oblikovanje in potrditev Programskih sklopov za certificiranje ter odgovornost za njihovo strokovno verodostojnost,

 • imenuje člane Izpitne komisije in Komisije za dokazila,

 • sprejema Izpitni red in Pravilnik o priznavanju izobraževanja za obnavljanje certifikata,

 • obravnavanje in reševanje pritožb kandidatov glede kršenja pravic v postopku,

 • sodeluje pri programski zasnovi seminarjev, posvetov in programov usposabljanja.