Evropska akreditacija za ZNS izobraževanje za nadzornike in Certifikat ZNS

Program izobraževanja za nadzornike za pridobitev »Potrdila za nadzornike«, ki ga izvaja Združenje nadzornikov Slovenije (ZNS) in »Certifikat ZNS«, imata poleg domače kvalifikacije (MGRT) tudi evropsko akreditacijo (ecoDa).

Certifikat ZNS Plus

Pridobijo ga vsi imetniki aktivnega Certifikata ZNS:
 • ki Certifikat ZNS neprekinjeno obnavljajo vsaj 6 let ali
 • udeleženci Evropskega programa korporativnega upravljanja v organizaciji ecoDa v Bruslju, ki uspešno opravijo zaključno preverjanje znanja.

>>> več

Več informacij

Katarina Jurić, vodja pisarne
T: 01 530 86 40
M: 031 414 909
E: katarina.jurić@zdruzenje-ns.si

Postopek za obnavljanje Certifikata ZNS


Imetnik certifikata po preteku dveh (2) let certifikat obnovi za obdobje naslednjih dveh (2) let.

30 dni pred potekom roka dveh (2) let vam posredujemo Vlogo za obnovitev certifikata in obvestilo o izpolnjevanju pogojev za obnovitev.

Za obnovitev aktivnosti Cetifikata ZNS izpolnite vlogo. VLOGA


 1. Pogoji za obnavljanje certifikata
 • udeležba najmanj štirih (4) izobraževalnih dni s področja delovanja nadzornih svetov in upravljanja družb v obdobju zadnjih dveh (2) let:
  • če se imetnik certifikata izobražuje v okviru ZNS, se udeležba na izobraževanjih avtomatično vpisuje v bazo podatkov pri ZNS.
  • če se imetnik certifikata s področja delovanja nadzornih svetov in upravljanja družb izobražuje izven programov ZNS, pri drugih domačih in tujih institucijah, imetnik certifikata v vlogo za obnavljanje certifikata vpiše izobraževalne vsebine in število dni izobraževanja in usposabljanja, vlogi pa priloži tudi dokazilo institucije, ki je izobraževanje izvedla (program in potrdilo o izobraževanju). Komisija za dokazila sprejeme sklep o ustreznosti izobraževanja. 
             >>> Standardi za dokazila za obnovitev aktivnosti Certifikata ZNS.
 • spoštovanje Kodeksa profesionalne etike ZNS: Sekretariat preveri ali je imel imetnik certifikata v tem obdobju izrečen ukrep Častnega razsodišča. V primeru, da je bil imetnik certifikata z ukrepom Častnega razsodišča ZNS izključen iz članstva, certifikata več ne more obnoviti. Če je imel izrečen opomin ali javni opomin, pa ga ne more obnoviti dve leti od izreka disciplinskega ukrepa
 • članstvo v ZNS: poravnane obveznosti plačila članarine.

Imetnik certifikata, ki pogojev ne izpolnjuje, se lahko kadarkoli v roku dveh (2) let z izpolnitvijo teh pogojev ponovno vključi v postopek za obnavljanje certifikata.

2. Plačilo administrativnih stroškov
Plačilo administrativni stroškov znaša 25 EUR (+DDV).


3. Obnovitev certifikata
Sekretariat posamezniku posreduje obvestilo o novem statusu certifikata z veljavnostjo naslednjih dveh let, kar se ustrezno dopolni v Registru imetnikov Certifikata ZNS. REGISTER