Združenje nadzornikov Slovenije SPOROČILO ZA JAVNOST


STALIŠČE UPRAVNEGA ODBORA ZNS

ob začetku veljavnosti

Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti RS in samoupravnih lokalnih skupnosti


Državni zbor RS je 4. marca 2010 sprejel Zakon o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenje in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZPPOGD), ki začne veljati 30. marca 2010.

 S tem zakonom se urejajo prejemki predsednikov in članov uprav, izvršnih direktorjev, poslovodij in prokuristov ter določajo pravila, ki jih morajo člani organov nadzora upoštevati pri sklepanju pogodb o zaposlitvi. Določbe zakona se uporabljajo v gospodarskih družbah, ki so neposredno ali posredno v večinski lasti RS ali samoupravne lokalne skupnosti.

     Upravni odbor ZNS ugotavlja, da zakon:

   
omejuje in spreminja pristojnosti nadzornega sveta,
ki jih ima po sedaj veljavni zakonodaji, ki nadzornemu svetu daje pravico, da avtonomno uredi prejemke članov uprave (270. člen ZGD-1-UPB3).


   ● neenakopravno obravnava delničarje družbe, s tem ko določa, da mora organ nadzora pogodbo o zaposlitvi takoj po sklenitvi poslati Ministrstvu za gospodarstvo. Tako zakon daje informacije o vsebini pogodbe v vednost zgolj enemu  in ne vsem delničarjem.


   ● določa rok za uskladitev pogodb na 3 mesece po uveljavitvi zakona, kar pomeni, da bodo nadzorniki in uprave ponovno podpisovali nove pogodbe oz. anekse, potem ko so to skladno z vladnimi priporočili (Sklep o priporočilih predstavnikom RS v nadzornih organih gospodarskih družb, katerih večinska lastnica je RS, pri sklepanju pogodb o zaposlitvi za poslovodne osebe z dne 22.1.2009) storili že lani.

   ● za člane organa nadzora, ki v danem roku ne bodo predlagali uskladitve pogodb, zakon omogoča predčasno razrešitev z navadno večino glasov skupščine družbe, kar je v neskladju z 275. členom ZGD-1-UPB3, ki določa, da je odpoklic članov organov nadzora možen le z tričetrtinsko večino oddanih glasov. Odpoklic člana nadzornega sveta z navadno večino pos
tavlja državo kot delničarja v primerjavi z ostalimi delničarji  v privilegiran položaj.

   ● uvaja kazenske določbe za prekrške in s tem globo za posameznega člana organa nadzora, če glasuje za sklenitev pogodbe v nasprotju s tem zakonom in predsednika organa nadzora, če Ministrstvu za gospodarstvo ne posreduje pogodbe. Višina globe je nesorazmerna v primerjavi s plačilom nadzornih svetov po sklepu Vlade RS (Sklep Vlade RS o stališčih do izplačevanja sejnin in nagrad članov NS in UO v zvezi z omejevanjem učinkov finančne krize v javnih podjetjih in drugih gospodarskih družbah, ki so v delni ali celotni neposredni ali posredni lasti RS z dne 22.1. 2009).


Upravni odbor ZNS

Povezave:

- Zakon o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenje in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZPPOGD), Uradni list RS, št. 21/2010 z dne 15. 3. 2010

- Stališče Upravnega odbora ZNS glede Predloga Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v lasti Republike Slovenije in lokalnih skupnosti z dne 6. 11. 2009

- Sklep o priporočilih predstavnikom RS v nadzornih organih gospodarskih družb, katerih večinska lastnica je RS, pri sklepanju pogodb o zaposlitvi za poslovodne osebe z dne 22.1.2009

- Sklep Vlade RS o stališčih do izplačevanja sejnin in nagrad članov NS in UO v zvezi z omejevanjem učinkov finančne krize v javnih podjetjih in drugih gospodarskih družbah, ki so v delni ali celotni neposredni ali posredni lasti RS z dne 22.1.2009