Velike investicije in strateški projekti

Velike investicije in strateški projekti

– potrebna soglasja nadzornega sveta, spremljanje in donosnost

7. februar 2020 Radisson Blu Plaza Hotel Ljubljana (BTC)
 • 290,00 EUR + DDV (certifikat)
 • 310,00 EUR + DDV (člani)
 • 360,00 EUR + DDV (polna cena)
O DOGODKU
Člani nadzornih svetov v skladu s strategijo in statutom družbe ali omejitvami danimi poslovodstvu dajemo soglasja k večjim investicijam in infrastrukturnim projektom, prevzemom in združitvam. Vprašanje je kako naj opravimo presojo takšnih predlogov poslovodstev z dolžno skrbnostjo, kakšna naj bi bila kakovost gradiv na podlagi katerih sprejemamo svoje odločitve ter kako kasneje, ko je odločitev sprejeta, pristopamo k spremljanju teh projektov in njihove donosnosti.

NAMEN SEMINARJA
S seminarjem želimo udeležencem predstaviti izzive, ki jih imajo v času mandata v nadzornem svetu, ko družbe sledijo strategiji in poslovodstva pripravljajo predloge za različne večje investicije in projekte. Na seminarju bomo predstavili kako v primeru soglasij nadzornega sveta ravnati, da opravimo dolžno skrbnost. Odgovorili bomo na vprašanja kakšna naj bo kakovost gradiv na podlagi katerih nadzorni svet sprejme svojo odločitev. Prav tako bomo ponudili nasvete kako v okviru nadzornega sveta zagotoviti ustrezno spremljanje izvedbe in njihove donosnosti.

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN?
Seminar je namenjen članom nadzornih svetov in upravnih odborov in drugim, članom komisij nadzornega sveta kot tudi članom uprav ali izvršnim direktorjem ter predstavnikom strokovnih služb v gospodarskih družbah.  

STROKOVNI IZVAJALCI:
Vsebina programa - 07. februar 2020
8.30

Sprejem in registracija udeležencev

9.00

Pravni vidik: POTREBNA SOGLASJA, NADZOR IN ODGOVORNOST NS PRI VELIKIH INVESTICIJAH IN STRATEŠKIH PROJEKTIH

Kaj pomeni korporacijski nadzor nad investicijo?
Kdaj naj se nadzorni svet vključi v načrtovanje in izvajanje investicije?
 • Kakšna je vloga nadzornega sveta pri sprejemanju odločitve o investiciji?
 • Ali sta pravni položaj in odgovornost upravnega odbora drugačna od položaja nadzornega sveta?
 • Kakšne zakonske in statutarne omejitve obstajajo pri korporacijskemu nadzoru investicij?
 • Kaj pomeni statutarno določena obveznost soglasja nadzornega sveta k določeni investiciji?
 • Oblikovanje investicijske komisije: da ali ne?
 • Ali za nadzor nad investicijo nadzorni svet potrebuje investicijsko komisijo?
 • Kaj so naloge, pristojnosti  in odgovornosti  komisije za nadzor nad investicijami?
 • Koga povabiti kot zunanjega člana investicijske komisije?
 • Ali odgovarjam za rezultat (uspešnost investicije), če sem investicijo odobril?
 • Ali lahko NS naloži upravi, kako naj izvede investicijo, če s predlogom poslovodstva ni zadovoljen?
 • Ali mora nadzorni svet spremljati izvajanje investicije in na kakšen način?
 • Kako natančen in skrben mora biti pri tem nadzorni svet, da zadosti standardu dolžne strokovne skrbnosti?


10.30

Odmor

10.45

Ekonomski vidik: PRESOJA IN SPREMLJANJE DONOSNOSTI VELIKIH INVESTICIJ IN STRATEŠKIH PROJEKTOV

 • Koliko investicijskih projektov lahko podjetje izpelje ob dani strategiji podjetja (npr. ob danem NFD/EBITDA razmerju)?
 • Strošek lastnega kapitala, tehtano povprečje kapitala, financiranje investicijskega projekta s predpostavljemnimi optimalnimi viri (dolg, LK,...) ali dejanskimi viri (npr. 100% posojilo).
 • Načrtovanje denarnih tokov od projekta in posebnosti (npr. predpostavke pri odhodkih, neto denarni tokovi, projekcija neto obratnega kapitala,  potopljeni stroški), zlasti določanje in spremljanje t.i. “ključa” za projekcije.
 • Prosti denarni tok projekta (podjetja) ali prosti denarni tok lastnemu kapitalu?
 • Investicijski kriteriji: neto sedanja vrednosti, notranja stopnja donosa, doba povračila, itd.
 • Končni/neskončni investicijski projekti, vprašanje stopnje rasti.
 • Upoštevanje in spremljanje tveganja pri projiciranih/realiziranih denarnih tokovih.
 • Nekatere posebnosti: davčni ščit in spreminjanje davčne stopnje, efektivna/nominalna davčna stopnja, realne opcije (zlasti izstopa), eksternalije (zunanji učinki).
12.45

Odmor / malica

13.15

Izkušnje iz prakse

14.00

Zaključek

Organizator si pridržuje pravice do spremembe programa.
Informacije

Ob prijavi treh ali več oseb iz enega podjetja vam nudimo 5% popust.
Fizičnim osebam ponujamo možnost plačila na obroke.

Kotizacija vključuje tudi vsa gradiva in okrepčila za udeležence.

PLAČILO:
K
otizacijo je potrebno poravnati najkasneje dva (2) dni pred pričetkom na: Združenje nadzornikov Slovenije, Dunajska cesta 128a, Ljubljana, poslovni račun št. SI56 0205 3005 0549 021 (NLB, d.d., Ljubljana). DDV v ceni ni obračunan. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. ZNS je davčni zavezanec (ID DDV: SI80341942).
Račun za udeležbo pošljemo po zaključku programa. Na vašo željo vam za plačilo kotizacije pripravimo predračun.

ODJAVE:
O morebitni odsotnosti nam vsaj dva (2) dni pred začetkom dogodka
pošljite pisno obvestilo na naslov: info@zdruzenje-ns.si, sicer zaračunamo celotno kotizacijo. Neplačilo predračuna ne pomeni avtomatične odjave. Odjava mora biti pisna. Vplačanih kotizacij za prijave, ki niso pravočasno odpovedane ne vračamo. Mogoče pa so zamenjave udeležencev, sporočite nam le ime in priimek osebe, ki bo nadomestila prijavljeno osebo.
Vnaprej se zahvaljujemo za razumevanje.

Dodatne informacije:
Nina Lajovec, vodja pisarne ZNS, T: 01/ 530 86 40 ali E: nina.lajovec@zdruzenje-ns.si