Program izobraževanja

Uvod - Vloga sekretarjev NS v korporativnem upravljanju
 • korporativno upravljanje in kakšna je vloga sekretarjev NS in uprave,
 • mednarodna primerjava opredelitve vloge sekretarjev (ecoDa),
 • vloga sekretarja NS za učinkovito delo NS – od administrativne do svetovalne vloge,
 • predstavitev novih Smernic izbor in delo sekretarjev NS.

Kdo naj bi bili sekretarji NS in kaj je njihovo delo?
 • povzetek rezultatov raziskave ZNS o delu sekretarjev NS v Sloveniji,
 • kriteriji za izbiro sekretarja NS in imenovanje – strokovnost in neodvisnost,
 • naloge sekretarja NS,
 • kakšna je dobra praksa uvajanja v funkcijo članov NS,
 • praktične izkušnje sekretarja NS in uprave.

Zaupnost podatkov, pretok informacij, zapisniki, zvočni zapisi, hramba, priprava gradiv in sej NS
 • finančni koledar družbe in razpored sej NS in revizijske komisije,
 • oblikovanje dnevnega reda in spremljanje realizacije sklepov,
 • gradiva za nadzorni svet – časovnica za pripravo in dostavo gradiv,
 • kako pišemo zapisnike in snemamo seje,
 • oblikovanje sklepov NS – na kaj biti pozoren pri oblikovanju predlogov sklepov in med razpravo na seji v primeru spremembe predloga sklepa,
 • spremljanje realizacije sklepov,
 • koordinacija komisij NS,
 • zaupnost podatkov.

Svetovalna vloga sekretarja NS in sodelovanje z NS - z vidika predsednika NS
 • pomoč nadzornemu svetu pri samoocenjevanju NS,
 • izpolnjevanje izjav o neodvisnosti članov NS,
 • izjava o upravljanju družbe - »spoštuj ali pojasni princip« Kodeksa upravljanja javnih delniških družb,
 • poročilo o delu NS in komisij za letno poročilo.

Podelitev Potrdil o udeležbi na programu za sekretarje NS in UO ter zaključno druženje