Konferenca korporativnega upravljanja 2018
Vpliv novih tehnologij ('blockchain') na korporativno upravljanje / Kakšne uprave in nadzorne svete imamo v borznih družbah in kako so nagrajeni?
Datum

9. november 2018


Lokacija

Austria Trend Hotel Ljubljana, Dunajska 154, 1000 Ljubljana


Kotizacija

320,00 EUR + DDV (certifikat)

350,00 EUR + DDV (člani)

385,00 EUR + DDV (polna cena)

Datum

9. november 2018


Lokacija

Austria Trend Hotel Ljubljana, Dunajska 154, 1000 Ljubljana


Kotizacija

320,00 EUR + DDV (certifikat)

350,00 EUR + DDV (člani)

385,00 EUR + DDV (polna cena)

Priložnost za pokroviteljstvo...

PROGRAM

* Na konferenci je uradni jezik slovenščina.
S predavatelji iz tujine bo pogovor potekal v angleškem jeziku.
Zagotovljeno bo simultano tolmačenje iz angleškega v slovenski jezik in obratno.

Vsebina programa - 09. november 2018
8.30

Sprejem in registracija udeležencev / Welcome and registration of the participants

9.00

Uvodni pozdrav / Introduction speech

Borut Jamnik, predsednik Združenja nadzornikov Slovenije / Chair of Slovenian Directors’ Association
9:15

VPLIV 'BLOCKCHAIN' TEHNOLOGIJE NA KORPORATIVNO UPRAVLJANJE

/ THE IMPACTS OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGY ON CORPORATE GOVERNANCE

ModeratorGorazd Podbevšek, predsednik Strokovnega sveta ZNS in član delovne skupine ZNS za 'Blockchain' in korporativno upravljanje / Chair of Policy Committee at Slovenian Directors' Association and member of SDA Working group on Blockchain and Corporate Governance

 *

Blockchain tehnologija kot varen in učinkovit digitalni mehanizem za vodenje evidenc

/ Blockchain technology as a secure and efficient digital recordkeeping mechanism    

V uvodnem predavanju bomo izvedeli kako deluje blockchain in katere so glavne lastnosti, ki predstavljajo prednosti uporabe te tehnologije in glavne ovire na različnih področjih glede implementacije nove tehnologije. Predstavljena bodo izhodišča glede njegove uporabnosti pri premagovanju nekaterih neučinkovitosti upravljanja družb in razvojne možnosti uporabe te tehnologije na posameznih segmentih upravljanja družb.

Aljaž Jadek, odvetnik v odvetniški pisarni Jadek & Pensa, član UO Blockchain Think Thank Slovenia in član delovne skupine ZNS za 'Blockchain' in korporativno upravljanje / lawyer at Jadek & Pensa, Law office, member of the Board at Blockchain Think Thank Slovenia and member of SDA Working group on Blockchain and Corporate Governance

*

Zakaj bi EU morala spodbujati umestitev 'blockchain' tehnologije v zakonodajo za modernizacijo dialoga izdajateljev z delničarji?

/ Why the EU should be endorsing the blockchain technology in its legislation for harmonizing the issuers dialogue with shareholders?

Trenutno se soočamo s precej neučinkovitostmi pri sodelovanju delničarjev z izdajatelji tako glede informiranja kot tudi glasovanja na skupščinah družb. V trenutnem modelu obstaja vrsta posrednikov med imetnikom delnice in izdajateljem, transakcijski stroški so visoki in glasovi delničarjev ter druge informacije niso vedno pravilno prenešene med delničarji in izdajatelji. Namen Evropske komisije je z Evropsko direktivo glede spodbujanja dolgoročnega sodelovanja delničarjev (SHRD2) nasloviti te neučinkovitosti. Rešitve za te probleme pa so tudi v tehnologiji. EU bi morala spodbujati umestitev 'blockchain' tehnologije v zakonodajo za modernizacijo dialoga izdajateljev z delničarji.

prof. dr. Christoph Van der Elst, profesor, Univerza v Tilburgu (Nizozemska) in Univerza v Gentu (Belgija) / professor, Tliburg University (Netherlands) and Gent Univeristy (Belgium)

*

Kako bodo videti skupščine prihodnosti? – primer 'VOTE ROOM' KAS BANK, Nizozemska

/ How will the General Meetings look like in the future? Case of 'VOTE ROOM' KAS BANK, Netherlands

Predstavljen bo primer aplikacije za izvedbo skupščine na Nizozemskem, ki temelji na blockchain tehnologiji in je izvedljiva v okviru obstoječe regulative. Razvila ga je KAS Bank potem, ko je ugotovila vrsto neučinkovitosti pri izvedbi registracij in glasovanj na skupščinah družbe za svoje stranke. Predstavili vam bomo prejšnji postopek registracije in izvedbe glasovanja, razloge zakaj so izbrali ravno blockchain tehnologijo in ne katere druge tehnologije, kot tudi kako nov postopek za »proxy voting« z uporabo blockchaina deluje učinkovitejše.

Menno Wielhouwer, podjetnik s področja uporabe 'blockchain' tehnologije in sodelavec KAS BANK, Nizozemska / entrepreneur on use of blockchain technology and coworker of KAS BANK, Netherlands

*

PANEL: Vpliv 'blockchain' tehnologije na korporativno upravljanje

/ The impacts of blockchain technology on corporate governance

- mag. Nena Dokuzov, vodja Projektne skupine za novo ekonomijo in blockchain tehnologije, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo / chair of the Project group for new economy and blockchain technology, Ministry for Economic Development and Technology
- prof. dr. Christoph Van der Elst, profesor, Univerza v Tilburgu (Nizozemska) in Univerza v Gentu, (Belgija) / entrepreneur on use of blockchain technology and coworker of KAS BANK, Netherlands
- Aljaž Jadek, odvetnik v odvetniški pisarni Jadek & Pensa, član UO Blockchain Think Thank Slovenia in član delovne skupine ZNS za 'Blockchain' in korporativno upravljanje (Slovenija) / lawyer at Jadek & Pensa, Law office, member of the Board at Blockchain Think Thank Slovenia and member of SDA Working group on Blockchain and Corporate Governance
- Menno Wielhouwer,
podjetnik s področja uporabe 'blockchain' tehnologije in sodelavec KAS BANK  (Nizozemska) / professor, Tliburg University (Netherlands) and Gent Univeristy (Belgium)

10.45

Odmor / Coffee-break

11.15

O NOVI PARADIGMI RAZNOLIKOSTI IN NAGRAJEVANJA

  - Poročilo o sestavi in prejemkih organov vodenja in nadzora borznih družb v Sloveniji 2017

Moderatorka: mag. Irena Prijović, izvršna direktorica, Združenje nadzornikov Slovenije

*

Kako raznolike sestave uprav in nadzornih svetov imamo v borznih družbah v Sloveniji in kako so plačani?

Nefinančno poročanje s področja upravljanja družb: Poročilo o sestavi in prejemkih organov vodenja in nadzora borznih družb v Sloveniji 2017 

Skladno s Slovenskim kodeksom upravljanja javnih delniških družb letna poročila borznih družb za leto 2017 vsebujejo standardizirano in višjo raven razkritji glede sestave in prejemkov organov vodenja in nadzora. Preverjali smo ali imajo borzne družbe skladno s 70. členom ZGD-1, v izjavah o upravljanju opisano politiko raznolikosti organov vodenja in nadzora ter njene cilje. Hkrati pa smo iz razkritij iz priloge C1 in C2 kodeksa pridobili sliko kakšna je sestava uprav in nadzornih svetov glede na različne vidike raznolikosti – starost, izobrazba, spol, mednarodne izkušnje, zastopanost tujcev, kontinuiteta, neodvisnost. V letnih poročilih smo še preverjali ali imajo sprejeto politiko prejemkov organov vodenja in ali je o tem odločala skupščina. Iz razkritij iz priloge C3 in C4 kodeksa smo pridobili podatke kakšni so prejemki uprav in nadzornih svetov. Medtem, ko je spremljanje nadzorniških plačil relativno enostavno, pa je bila s standardizacijo obrazca poročanja dosežena višja preglednost prejemkov uprav, ki prinaša več informacij o razmerju med fiksno plačo in variabilnimi prejemki, razmerje med kvalitativnimi in kvantitativni kazalci variabilnega plačila, informacijo o odpravnini, ugodnostih oz. bonitetami, odloženimi prejemki in vračili izplačane nagrade. Evropska komisija do konca leta pripravlja priporočila za novo standardizacijo teh razkritij
mag. Barbara Žibret Kralj, direktorica in partnerica, Deloitte Slovenija

*

Nova paradigma nagrajevanja

– Učinki nagrajevanja managerjev na njihovo odločanje

Pri plačevanju in nagrajevanju managerjev za družbo ni toliko pomembna višina prejemkov, kot kako nagrajevanje vpliva na managerske odločitve glede tveganj, na njihovo motivacijo in razmišljanje. Na kratko bodo predstavljene ugotovitve naših eksperimentalnih in nevroznanstvenih raziskav, kako denarne nagrade, družbene spodbude in pritiski vplivajo na odločanje o tveganjih in naporu ter na aktivacijo možganov. Eden izmed najpomembnejših izsledkov več naših študij je, da je pravičnost prejemkov – enako plačilo za enak trud - glavni motivacijski dejavnik, drugi pa, da družbene spodbude na zelo podoben način kot denarne nagrade aktivirajo možgane v miselnih nalogah.
dr. Sergeja Slapničar, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

*

Nova paradigma raznolikosti

- Veščine vodenja se spreminjajo: Kompetenčni profil uspešnega menedžerja in uprave prihodnosti.

Kaj predstavlja ključen premik od tradicionalnih shem k raznolikosti sestave organov vodenja in nadzora? Predstavili bomo, kakšno vlogo igrajo različne kompetence in osebnostne lastnosti pri uspešnosti menedžerjev in uprav. Kaj vse poleg strokovnih kompetenc in delovnih izkušenj povečuje njihovo kompetentnost in učinkovitost organa kot celote? Na vsa ta vprašanja odgovarjamo z ugotovitvami najnovejših raziskav, kot tudi na podlagi izkušenj iz prakse
mag. Saša Fajmut, poslovna psihologinja, Amrop Adria, d.o.o.

13.00

Pogostitev in druženje

/ Buffet-lunch & networking
Organizator si pridržuje pravice do spremembe programa.