Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

JAVNA RAZPRAVA - Priporočila dobre prakse sodelovanja delavcev pri upravljanju družbe

Objavljeno: 31.08.2018

Javna razprava o vsebini osnutka
Priporočil dobre prakse sodelovanja delavcev pri upravljanju družbe

Priporočila predstavljajo smernice dobre prakse za izvajanje določenih vidikov delavskega soupravljanja v praksi, ki jih lahko svet delavcev ter organi vodenja in nadzora upoštevajo pri svojem delovanju v obsegu, kot je primeren in smiseln za posamezno družbo. Priporočila po vsebini niso zavezujoča in tudi ne predstavljajo univerzalne rešitve za vse družbe in se dopolnjujejo z drugimi priporočili dobre prakse in nacionalnimi avtonomnimi pravnimi viri s področja upravljanja družb in delavskega soupravljanja.

Osnutek priporočil je oblikovala delovna skupina ZNS upoštevaje zakonodajo in obstoječe standarde korporativnega upravljanja kot tudi ugotovitve iz Ankete o korporativnem upravljanju in soupravljanju zaposlenih (ZNS, oktober 2017) in Poročila o raziskavi o poslovni skrivnosti in neodvisnosti delavskih predstavnikov v javnih delniških družbah (dr. Valentina Franca v sodelovanju z ZNS, avgust 2018).

Vsebinski sklopi:
  • predstavniki delavcev v NS - kandidacijski postopek, pogoji in imenovanje, upravljanje nasprotja interesov in neodvisnost;
  • sodelovanje v NS in komisijah;
  • delavski direktorji -  kandidacijski postopek, pogoji in imenovanje, pravice in dolžnosti, vsebina pogodbe;
  • komunikacija predstavnikov delavcev v organih družbe s svetom delavcev;
    poročilo o soupravljanju za NS.


Smernice bodo prvič javno predstavljene na posvetu ZNS,
ki bo v četrtek, 13. septembra, ob 14h v Domu gospodarstva v Ljubljani.


Poziv k javni razpravi do 27. 9. 2018.

>>> osnutek Priporočil dobre prakse sodelovanja delavcev pri upravljanju družbe

Prosimo vas, da nam vaše predloge in pripombe posredujete najkasneje do 27.9.2018 na E: info@zdruzenje-ns.si.
Predlagane pripombe bomo obravnavali v okviru delovne skupine ZNS in oblikovali čistopis dokumenta, ki ga bo potem potrdil UO ZNS. Ta priporočila bodo s sprejemom na UO ZNS. predstavljala pomemben nov avtonomni pravni vir s področja korporativnega upravljanja pri nas.


Koristne povezave:
- Anketa o korporativnem upravljanju in soupravljanju zaposlenih (ZNS, oktober 2017)
- Poročilo o raziskavi o poslovni skrivnosti in neodvisnosti delavskih predstavnikov v javnih delniških družbah (dr. Valentina Franca v sodelovanju z ZNS, avgust 2018).

Kontaktna oseba:
mag. Irena Prijović, izvršna direktorica ZNS
T: + 386 1 530 86 38
M: +386 41 361 059
E: irena.prijovic@zdruzenje-ns.si