Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

NOVO! - Smernice za revizijske komisije za spremljanje kakovosti zunanjega revidiranja

Objavljeno: 26.10.2018

 

Smernice za revizijske komisije za spremljanje kakovosti
zunanjega revidiranja

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem (ANR) in Združenje nadzornikov Slovenije (ZNS) sta oblikovala nov avtonomni pravni vir: Smernice za revizijske komisije za spremljanje kakovosti zunanjega revidiranja.


SMERNICE KOT PRIPOMOČEK ZA RK
Smernice so pripomoček revizijskim komisijam (RK) za razpravo z zunanjim revizorjem računovodskih izkazov pri spremljanju kakovosti njegovega revidiranja. S tem želita ANR in ZNS prispevati k boljšemu razumevanju dejavnikov, ki vplivajo na kakovost revidiranja, ter lažje ocenjevanje učinkovitosti in uspešnosti njegovega izvajanja. Kakovost računovodskega poročanja, ki je podprta z neodvisno revizijo, je namreč ključna za zaupanje in informiranje investitorjev in drugih deležnikov družbe. Pri tem ima pomembno vlogo revizijska komisija.

KAJ SO NALOGE RK GLEDE SPREMLJANJA REVIZIJE?
280. člen ZGD-1 v 3. odstavku natančneje opredeljuje naloge revizijske komisije in tretja alineja tega odstavka revizijski komisiji določa nalogo »spremljanja obvezne revizije letnih in konsolidiranih računovodskih izkazov, zlasti uspešnosti obvezne revizije, pri čemer upošteva vse ugotovitve in zaključke pristojnega organa«.
Točka 6.1. Priporočil za revizijske komisije (ZNS, 2017) določa, da je revizijska komisija pristojna predvsem za »spremljanje izvajanja obvezne revizije in neodvisnosti revizorja«. Medtem ko je primarna odgovornost zunanjega revizorja kakovost revizije, je naloga revizijskih komisij, da jo spremljajo in podpirajo njeno kakovost.
Točka 6.2. Priporočil za revizijske komisije še določa, naj revizijska komisija zunanjega revizorja seznani s kriteriji za spremljanje njegove uspešnosti, ki jo mora revizijska komisija izvajati v skladu z ZGD-1.

IZBOLJŠANJE KOMUNIKACIJE RK Z REVIZORJI
Smernice so v subjektih javnega interesa (SJI) namenjene izboljšanju komunikacije revizijskih komisij z revizorji poleg obstoječe komunikacije, zahtevane z Mednarodnimi standardi revidiranja in Uredbo (EU) 537/2014 o posebnih zahtevah v zvezi z obvezno revizijo subjektov javnega interesa.

NABOR KAZALNIKOV KAKOVOSTI ZUNANJE REVIZIJE
Smernice ponujajo nabor nekaterih kazalnikov kakovosti zunanje revizije, ki glede na posebnosti družbe predstavljajo možne načine za spremljanje njene kakovosti, izmed katerih naj revizijska komisija za razpravo z revizorjem izbere tiste kazalnike, ki so po njenem mnenju za revidirano družbo primerni.
Predstavljeni kazalniki, ki so v osnovi kvantitativni, morajo biti podprti z ustreznim opisom okoliščin in dodatnim razgovorom revizijske komisije z revizorjem, sicer ne služijo namenu. Rezultate za družbo izbranih kazalnikov je treba obravnavati skupaj, upoštevajoč kontekst in povezave med njimi, kot tudi ostale razpoložljive informacije iz poročil, ki jih revizijske družbe objavljajo oziroma posredujejo revizijskim komisijam. Necelostna obravnava zgolj številčnega prikaza kazalnikov namreč lahko vodi v napačno razumevanje namena teh kazalnikov in posledično neustrezno presojo opravljene revizije.


>>> Smernice za revizijske komisije za spremljanje kakovosti zunanjega revidiranja