Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

Odziv ZNS na AUKN in nakupe delnic NKBM preko enoosebnih družb v lasti RS

Objavljeno: 22.04.2011 | Avtor: Nina Lajovec
Pri izrekanju svojih stališč se omejuje le na presojo dobre prakse upravljanja družb in ne drugih vidikov povezanih s tem primerom. Pri tem opozarja na zavezo AUKN k ravnanju v skladu s Kodeksom upravljanja družb s kapitalskimi naložbami države, katerega nespoštovanje lahko skladno 4. členu ZUKN-A predstavlja razlog za predčasno prenehanje mandata članov organov AUKN. Temeljni princip upravljanja družb je ločitev lastniške funkcije od poslovodstvene, da bi se s tem dosledno razrešil konflikt direktnega razpolaganja delničarja s sredstvi družbe. Družbenik ali delničar pri enoosebnih družbah v lasti RS lahko skupščinskimi sklepi pravno-formalno poseže v pristojnosti poslovodstva. Vendar gre pri tem ravnanju AUKN za kršenje temeljnega principa upravljanja družb, ki dosledno razmejuje pristojnosti delničarja oz. družbenika, poslovodstva in nadzornega sveta. V primeru zakonitih1 skupščinskih sklepov v teh družbah gre za prevzem pristojnosti skupščine za vodenje oz. izvedbo določenega posla. S tem edini delničar ali družbenik razbremenjuje odgovornosti poslovodstvo in nadzorni svet v teh družbah in sam prevzema odgovornost za posledice tega sklepa do ostalih deležnikov družbe.
_______________________________
1 Po ZGD-1 obstajajo tudi ničnosti razlogi sprejetih skupščinskih sklepov, zato je pomembno poudariti zakonitost teh skupščinskih sklepov.


Kontaktna oseba za odnose z mediji:
mag. Irena Prijović, generalna sekretarka ZNS, T: 01 5308 638, M: 041 361 059,
E: irena.prijovic@zdruzenje-ns.si.