Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

Poročanje KPK-ju o premoženjskem stanju - čas imate do 31. januarja!

Objavljeno: 28.01.2019

Če ste člani uprav, člani organov nadzora in prokuristi gospodarskih družb, v katerih ima SDH večinski delež ali prevladujoč vpliv, imate do 31.1. še  čas, da  KPK prek elektronskega obrazca prijavite spremembe v premoženjskem stanju za preteklo leto. To velja tudi za tiste, ki ste nedavno nastopili ali prenehali z opravljanjem naštetith funkcij.

Kdo so zavezanci za prijavo premoženja: 
  - člani uprave SDH; člani nadzornega sveta SDH; prokuristi SDH; pooblaščenec za skladnost poslovanja in integriteto; člani uprav, člani organov nadzora in prokuristi gospodarskih družb, v katerih ima SDH večinski delež ali prevladujoč vpliv.
- poklicni funkcionarji; nepoklicni župani in podžupani; uradniki na položaju; poslovodne osebe; osebe, odgovorne za javna naročila; uradniki Državne revizijske komisije za revizijo postopkov javnih naročil; državljani RS, ki opravljajo funkcijo v institucijah in drugih organih EU.

Zavezanci poročajo podatke o premoženjskem stanju:
- v celoti komisiji takoj oziroma v enem mesecu po nastopu in prenehanju funkcije oziroma dela ter leto dni po prenehanju funkcije oziroma dela.
- do 31. januarja poročajo vsako spremembo glede funkcije, dejavnosti oziroma lastništva oziroma o deležih, delnicah in upravljalskih pravicah v gospodarski družbi, zasebnem zavodu ali drugi zasebni dejavnosti, vsako spremembo v delnicah, deležih in pravicah, ki jih imajo prej navedeni subjekti v drugi družbi, zavodu ali zasebni dejavnosti in vsako drugo spremembo v premoženjskem stanju, ki presega vrednost 10.000,00 EUR. Sporočanje sprememb se izvede prek elektronskega obrazca, dostopnega na spletnih straneh komisije, ki vsebuje tudi možnost navedbe razloga povečanja premoženja.

 

 
>>> VEČ O PRIJAVI PREMOŽENJA
>>> OBRAZCI ZA PRIJAVO PREMOŽENJSKEGA STANJA
>>>Prijava premoženjskega stanja,
gradivo KPK iz izobraževanja SDH, januar 2019