Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

Praktični napotki za kvalitetna pojasnila v izjavah o upravljanju

Objavljeno: 11.01.2016

Združenje nadzornikov Slovenije in Ljubljanska borza sta pripravila Praktične napotke za kvalitetna pojasnila v izjavah o upravljanju, ki vsebujejo 8 korakov za oblikovanje izjave o upravljanju in kakovostna  razkritja odstopanj od skladnosti s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb.

Dokument je nastal na podlagi Poročila o analizi skladnosti s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb v Sloveniji za obdobje 2011-2014, ki vsebuje podatke o uporabi Kodeksa in analizo kvalitete razkritij odstopanj od priporočil Kodeksa ter prikaz najpogostejših odstopanj.

Osnovno vodilo pri oblikovanju izjave o upravljanju je premik od želje po popolni skladnosti s priporočili kodeksa k vsebinski implementaciji dobre prakse, ki družbi ustreza za učinkovito upravljanje. Kakovostno razkritje odstopanj je daleč boljše od spoštovanja priporočila kodeksa brez razmisleka ali navajanja neresničnih dejstev.

Pomen kakovostnih razkritij odstopanj od kodeksa
Izjava o upravljanju je osebna izkaznica prakse upravljanja družbe. Objava izjave o upravljanju družbe na spletni strani družbe (kot ločen dokument in ne le kot del letnega poročila družbe) sporoča vsem deležnikom družbe in korporativnega upravljanja, da družba razume in podpira učinkovito upravljanje, vsem deležnikom pa omogoča jasen vpogled v lastno prakso upravljanja. Učinkovito korporativno upravljanje je pomembno za dolgoročni razvoj in poslovanje družbe, zato je vloženi trud pristojnih organov in posameznikov v družbi potreben in neprecenljiv.

Namen načela »spoštuj ali pojasni« ni popolna skladnost ali kakršnakoli prisila k spoštovanju kodeksa za ceno prednosti lastnega upravljanja, ampak jasno in kakovostno pojasnilo o razlogih za odstopanja in predstavitev alternativne ustrezne prakse na tem področju, ki družbi bolj ustreza. Da bi lastno prakso prepoznali kot tisto, ki lahko ustrezno nadomesti priporočilo kodeksa, pa je nujno razumevanje namena in vsebine priporočila.

Nujno je v proces presoje lastne prakse upravljanja glede na priporočila v kodeksu vključiti vse, ki prakso korporativnega upravljanja v družbi sooblikujejo. Največjo odgovornost glede odločanja o tem zagotovo nosita uprava in nadzorni svet, glede dobre priprave za njihovo odločanje pa sekretar nadzornega sveta in drugi predstavniki strokovnih služb v družbi.