Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

Predlog sprememb ZGD-1 – ureditev nasprotja interesov pri tihem družbeništvu poslovodnih oseb

Objavljeno: 25.02.2011 | Avtor: Nina Lajovec

Predlog zakona sledi načelu transparentnosti oz. preglednosti poslovanja družb in sklepanja poslov z drugimi družbami, kadar bi lahko prišlo do nasprotja interesov. Prav tako morajo člani poslovodstva pri sklepanju pogodb ravnati v skladu z načelom vestnosti in poštenja. V okvir tega načela sodi tudi obveznost pojasnjevanja in seznanjanja organov nadzora o sklepanju poslov, ki bi lahko bili v nasprotju interesov. Prav tako je treba poudariti, da morajo vsi člani organov vodenja in nadzora pri opravljanju svojih nalog delovati kot dobri gospodarji.

Predlog zakona na novo določa, da mora poslovodja, izvršni direktor ali prokurist družbe, če pride do nasprotja interesov pri sklepanju pravnega posla z neko drugo družbo, katere družbenik je sam ali njegov ožji družinski član ali če je udeležen na dobičku te druge družbe na katerikoli drugi pravni podlagi (npr. tihi družbenik), za sklenitev takšnega pravnega posla pridobiti soglasje nadzornega sveta družbe.