Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-E)

Objavljeno: 07.10.2011 | Avtor: Rada Sibila

6.10.2011 je bil v Državni zbor v obravnavo po nujnem postopku poslan Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah ZFPPIPP (ZFPPIPP-E).
Cilji predloga zakona so zagotovitev večjih možnosti učinkovitega in realnega prestrukturiranja insolventnih podjetij, omejitev organov insolventnega dolžnika v postopku prisilne poravnave, izboljšanje položaja upnikov-delavcev insolventnega dolžnika (določitev novega razloga za ugovor proti vodenju prisilne poravnave), dopolnitev pravil o ovirah za imenovanje člana upniškega odbora, z določitvijo dodatnih izpodbojnih domnev insolventnosti se zasleduje cilj olajšanja položaja upnika pri dokazovanju pogojev za začetek stečajnega postopka, ter dopolnitev pravil o glasovanju o prisilni poravnavi.