Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

Stališče AUKN za odločanje o sejninah in plačilih za člane nadzornih svetov

Objavljeno: 12.04.2011 | Avtor: Nina Lajovec
Sejnine
AUKN priporoča, da se višine bruto sejnin ne dvigujejo, oziroma da ostanejo na ravni kot so bile skladno s sklepom Vlade RS z dne 22.1.2009. AUKN pa postavlja omejitev, da skupni znesek sejnin v letu ne presega 50 % plačila za opravljanje funkcije ne glede na število sej.

Plačilo za opravljanje funkcije
Predlog letnega bruto plačila za opravljanje funkcije naj se giblje znotraj naslednjih zneskov glede na posamezne razrede družb, kot jih opredeljuje ZGD-1:
- za mikro in male družbe – od 3.000 EUR do 5.200 EUR,
- za srednje družbe – od 5.200 EUR do 10.300 EUR,
- za  velike družbe - od 10.300 EUR do 15.500 EUR.
Poleg tega se pri določitvi višine osnovnega plačila znotraj posameznega razreda velikosti družb in razpona upoštevajo predvsem kompleksnost poslovanja, finančni položaj družbe, panoga bančništva in trgovanje z vrednostnimi papirji družbe na organiziranem trgu.

Razmerja in doplačila za dodatne naloge
Skladno z Merili naj praviloma znaša doplačilo za opravljanje funkcije predsednika 50 % plačila za opravljanje funkcije. Članom komisij NS pripada plačilo za opravljanje funkcije v obsegu 25 % višine plačila za opravljanje funkcije v NS. Predsednikom komisij pripada doplačilo v znesku 50 % plačila za opravljanje funkcije. V nobenem primeru doplačila za opravljanje funkcij v komisijah ne morejo preseči 50 % plačila za opravljanje funkcije v NS, čeprav je posameznik član ali predsednik v več komisijah.

Oblika predlogov sklepov
Predlogi sklepov naj so torej oblikovani tako, da opredeljujejo višino sejnine ter omejitev, da sejnina članom NS in/ali komisij ne pripada, če so že prejeli sejnine, ki dosegajo 50 % višine plačila za opravljanje funkcije.
Drugi del plačil naj je plačilo za opravljanje funkcije opredeljeno v letnem bruto znesku, z navedbo, da posameznim članom pripada mesečna akontacija plačila vsak mesec v katerem dejansko opravljajo funkcijo člana NS.
Tretji del plačil naj je doplačilo za posebne obveznosti, torej povečanje plačila za opravljanje funkcije predsedniku, namestniku ter članom in predsednikom morebitnih komisij v zgoraj navedenem obsegu in z zgoraj nevednimi omejitvami.   

Obdavčitev plačil organom nadzora skladno ZDDDČPNO
Za člane nadzornih svetov v družbah, ki so od države prejela poroštvo oz. jamstvo ali sredstva za blažitev posledic, še vedno velja Zakon o dodatnem davku od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov v času finančne in gospodarske krize (ZDDČPNO). Ta določa obveznost plačevanja dodatnega davka od dohodkov, prejetih za vodenje in nadzor, in sicer do konca davčnega leta, v katerem se ti ukrepi iztečejo. Glede višine plačil organom nadzora v teh družbah je smiselno urediti plačilo za opravljanje funkcije do višine 12.500 EUR letno in sejnino do višine 358 EUR na sejo.

Uporabne povezave: