Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

Stališče UO ZNS glede predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah ZUKN

Objavljeno: 08.03.2012 | Avtor: Rada Sibila

Združenje nadzornikov Slovenije se zavzema za ureditev upravljanja družb v državni lasti, ki bo skladno s Smernicami OECD za upravljanje družb v državni lasti. Te smernice predvidevajo pregledno in odgovorno upravljanje teh družb s potrebno stopnjo strokovnosti in učinkovitosti ter jasno ločnico med lastniško funkcijo države in drugimi državnimi funkcijami. Predlog zakona, ki sicer predstavlja začasno ureditev, ne predstavlja takšne rešitve in na določenih področjih postavlja izvajanje upravljanja družb v državni lasti na raven pred sprejemom Zakona o upravljanju kapitalskih naložb RS. Predlog zakona namreč pri odločanju na skupščinah družb  predvideva več nivojsko usklajevanje brez natančno vnaprej definiranega procesa sprejemanja odločitev in vnaprej določenih odgovornosti različnih upravljavcev državnega premoženja in nosilcev odločitev. Posledično bo to pomenilo tudi praktične težave pri uveljavljanju predloga zakona v praksi.

ZNS se zavzema za izboljšanje dosedanje prakse upravljanja državnih družb in čim prejšnjo potrditev lastniške strategije RS, ki bo vnesla jasnost in predvidljivost v upravljanje kapitalskih naložb države.

Upravni odbor ZNS