Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

Stališče Upravnega odbora ZNS na Sklep Vlade RS z dne 6.1.2011 glede nagrajevanja članov organov nadzora

Objavljeno: 10.01.2011 | Avtor: Nina Lajovec

Vlada RS je s sprejemom tega sklepa nadomestila prvotni sklep z dne 15.2.20071 oz. sklep z dne 22.1.20092, ki je prejšnjega spreminjal tako, da je do 31. 12. 2010 znižal višino sejnin za polovico in ni omogočal udeležbe članom organov nadzora na dobičkih gospodarskih družb, kar je zdaj že zakonsko prepovedano. Novi Sklep Vlade RS o priporočilih glede nagrajevanja organov nadzora za obdobje do 31. 12. 2012 ponovno vzpostavlja znižanje sejnin iz sklepa z dne 22. 1. 2009  z argumentom, da se finančna kriza še ni zaključila.

Združenje nadzornikov Slovenije je že 7.12. 2010 v zvezi z veljavnostjo sklepov z dne 15.2.2007 in 22.1.2009 pridobilo Stališče Agencije za upravljanje s kapitalskimi naložbami Republike Slovenije (Agencija). Stališče Agencije pravi, da omenjena sklepa glede izplačevanja sejnin in nagrad članom NS in UO že z imenovanjem predsednika in članov Sveta agencije, ki je bilo 20.10.2010, nimata več nobenih učinkov. Za stališče v zvezi s tem smo prosili Agencijo, ker upravljanje s kapitalskimi naložbami države ni več v pristojnosti Vlade RS, temveč je po Zakonu o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije (ZUKN) v pristojnosti Agencije, ki je v skladu z 11. členom ZUKN samostojen in neodvisen organ, ki odgovarja izključno Državnemu zboru.

Upravni odbor Združenja nadzornikov Slovenije (ZNS) ugotavlja, da takšno omejevanje plačil organom nadzora nima nobene povezave z zmanjševanjem posledic finančne krize. Finančni učinki takšnega ukrepa so za družbe zanemarljivi, nadzor na poslovanjem družb pa je v finančni krizi še pomembnejši in bolj zahteven. Takšen ukrep nadaljuje s stanjem razvrednotenja funkcije nadzora in negativno vpliva na dobro prakso korporativnega upravljanja.
ZNS se zavzema, da se politiko plačil članov organov nadzora v družbah v večinski lasti države primerno uredi v Kodeksu upravljanja družb s kapitalskimi naložbami države ali posebnem dokumentu Agencije, ki bo urejal plačila članom organom nadzora skladno z dobro prakso korporativnega upravljanja. Ustrezno ureditev tega področja že uveljavlja Kodeks upravljanja javnih delniških družb s tem, ko določa letno plačilo za opravljanje funkcije in sejnine kot nadomestilo za porabljen čas na seji.

UO Združenja nadzornikov Slovenije
__________________________________

1 Sklep o stališčih glede nagrajevanja članov nadzornih svetov in upravnih odborov v javnih podjetjih in drugih gospodarskih družbah, ki so v lasti Republike Slovenije z dne 15. 2. 2007
2 Sklep o stališčih do izplačevanja sejnin in nagrad v zvezi z omejevanjem učinkov finančne krize z dne 22. 1. 2009

Povezave:
• Sporočilo za javnost z dne 6.1.2010 z 115. redne seje Vlade RS
• Stališče Agencije za upravljanje s kapitalskimi naložbami Republike Slovenije z dne 7.12.2010