Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

The Future of Corporate Governance in Capital Markets Following the COVID-19 Crisis

Objavljeno: 11.07.2021

Kakšna bo prihodnost korporativnega upravljanja družb na kapitalskih trgih po krizi COVID-19?

Poročilo OECD (The Future of Corporate Governance in Capital Markets Following the COVID-19 Crisis) ponuja pregled razvoja na kapitalskih trgih po vsem svetu in prikazuje vpliv krize povezane s COVID-19 na kapitalske trge. Za pot do okrevanja bodo potrebni dobro delujoči kapitalski trgi, ki lahko namenijo znatna finančna sredstva za dolgoročne naložbe, pravila in prakse korporativnega upravljanja pa je potrebno prilagoditi resničnosti po obdobju COVID-19. Zlasti to velja na področjih, kot so: povečanje koncentracije lastništva; obvladovanje tveganja na področju okolja, družbe in upravljanja (ESG); digitalizacija; plačilna nesposobnost; kakovost revizije in pravice upnikov

Poročilo poudarja štiri prednostne naloge:
- kako prilagoditi okvir korporativnega upravljanja za odpravljanje nekaterih slabosti, ki jih je razkrila pandemija, kot so upravljanje tveganj povezanih z zdravjem, tveganj v dobavni verigi in okolju, kakovost revizije in večja koncentracija lastništva;
- kako olajšati dostop do delniških trgov za »zdrava« podjetja;
- kako izboljšati obvladovanje tveganj ESG, predvsem z razvojem celovitih okvirjev za zagotavljanje doslednih, primerljivih in zanesljivih razkritij vezanih na podnebne spremembe;
- kako zagotoviti, da insolvenčni zakonodajni okviri podpirajo okrevanje in odpornost družb. Nujni bodo ustrezni čezmejni režimi za insolventnost, ki bodo skladni v vseh jurisdikcijah v okviru prava družb EU

>>> The Future of Corporate Governance in Capital Markets Following the COVID-19 Crisis