Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

Uveljavitev EU direktive PSD2 o plačilnih storitvah

Objavljeno: 08.09.2017 | Avtor: mag. Matija Vojsk
Uveljavitev EU direktive PSD2 o plačilnih storitvah

Uveljavitev EU direktive PSD2 o plačilnih storitvah
(vzpostavitev t.i. Open Banking okolja)


Na področju digitalizacije finančnih storitev uveljavitev omenjene direktive PSD2 (Direktiva (EU) 2015/2366 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o plačilnih storitvah na notranjem trgu, spremembah direktiv 2002/65/ES, 2009/110/ES ter 2013/36/EU in Uredbe (EU) št. 1093/2010 ter razveljavitvi Direktive 2007/64/ES, Ur. l. EU, 23.12. 2015) predstavlja prelomnico, katere ključne novosti so namenjene dobrobiti kupcev in prodajnih mest (trgovcev z blagom/storitvami), obenem pa gre pri tem še za priložnosti in tveganja strateškega pomena za druge akterje v ekosistemu finančnih storitev (ter prepoznavanja uporabniških navad in s tem trženja).

Regulativa je bila sprejeta in bo v prakso uvedena januarja 2018. Skupaj z nadaljnjim omejevanjem medbančnih tarif bo imela znatne posledice za negotovinsko poslovanje in tako s stališča tveganj kot priložnosti se nanjo kaže pripraviti.

Med ključne dejavnike za tako rekoč vse družbe poleg seveda zgolj priprav na sprejemanje tovrstnih elektronskih plačil predvidoma sodijo:
  1. možnost pocenitve plačilnega prometa,
  2. drugačni odnosi z bankami in plačilnimi shemami ter novimi izvajalci storitev (3PP) iz Fintech okolja,
  3. boljše poznavanje nakupnih navad in nove storitve za kupce (ter potencialno za poslovne uporabnike, uporabnike vaših tozadevnih storitev),
  4. drugačni pogoji avtoriziranja nakupnih transakcij (tarife, limiti, jamstva, surcharge, idr).

Navedeno terja strateške prilagoditve glede poslovnih odnosov, IT arhitekture, predvidenih vlaganj, skratka prenove poslovnih strategij v številnih dejavnostih. Za ponazoritev: za banke v Veliki Britaniji, napovedi predvidevajo tudi preko 40 % upad prihodkov iz poslovanja s prebivalstvom.
 
Pomembno torej je, da se tako nadzorni sveti kot uprave finančnih, a tudi trgovskih, telekomunikacijskih in drugih družb in ustanov, ki opravljajo storitve za občane, seznanijo in so sposobna ustrezno dodelati poslovne strategije, da bi ustrezno odgovorili na poslovna tveganja in na priložnosti, ki se porajajo. Glede na časovnico uvajanja EU regulative in potrebne priprave tudi v zvezi s potencialno takojšnjo racionalizacijo pri siceršnjih stroškovno zahtevnih načrtih prenov procesov in posodobitve IT, je tovrstna predstavitev za vodstva družb aktualna že sedaj, da bi lahko trasirali jesensko dodelavo strategij in poslovnih načrtov za 2018.

Države članice morajo sprejeti in objaviti predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, pred 13. januarjem 2018, dodatna pojasnila v zvezi s PSD2 je objavila tudi Evropska komisija na svoji spletni strani.

mag. Matija Vojsk, CMV poslovne storitve