Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

Uveljavljanje dejanskih stroškov članov nadzornih organov v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine

Objavljeno: 06.04.2012 | Avtor: Rada Sibila

Prvi val informativnih izračunov je bil s strani DURSA že posredovan. Za člane nadzornih organov je zato pomembno, da v roku 15 dni od prejema informativnega izračuna uveljavljajo dejanske stroške skladno s četrtim odstavkom 41. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06, v nadaljevanju ZDoh-1) v povezavi z 289. členom Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06, v nadaljevanju ZDavP-2). Članom nadzornih organov se namreč tudi povračila za kilometrine in morebitne druge stroške (npr. nočitve) štejejo v davčno osnovo, zato družba plača od zneska takšnih stroškov, zmanjšanem za 10 % normirane stroške, akontacijo dohodnine po stopnji 25 %. Te stroške pa lahko član nadzornega organa uveljavlja le na letni ravni v ugovoru na informativni izračun.
Za pomoč pri uveljavljanju informativnih stroškov je vzorec ugovora zoper informativni izračun dohodnine za leto 2011. Na DURS-u so nam posredovali tudi dodatna pojasnila v zvezi z dokazili za uveljavljanje dejanskih stroškov. Kot dokazilo se šteje potrjen dokument s strani družbe, na katerem je razvidno število sej in razdalja člana do prebivališča ter strošek, ki ga je v zvezi s tem plačala družba. Če se je član nadzornega organa udeležil kakšne (mednarodne) konference, kjer so nastali še stroški nočitev ali drugih potnih stroškov (letalo, taksi), mora v ugovoru priložiti še potrjene (originalne) račune hotelov, računa letalskega leta ali račun agencije, ki je organizirala potovanje. Kilometrina se prizna v višini 0,37 EUR na kilometer.

Dodatna obrazložitev:
Skladno s šestim odstavkom 35. člena ZDoh-2, se za zaposlitev po ZDoh-2 šteje tudi opravljanje dela oziroma oziroma storitev članov nadzornih organov. Skladno s 36. členom ZDoh-2 dohodek iz zaposlitve vključuje vsako izplačilo in boniteto, ki sta povezana z zaposlitvijo. Dohodek iz zaposlitve pa opredeljuje kot dohodek iz delovnega razmerja in dohodek iz drugega pogodbenega razmerja ali razmerja na drugi podlagi (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja). V dohodek iz drugega pogodbenega razmerja je skladno s 1. odst. 38. člena vključen vsak posamezni dohodek za opravljeno delo ali storitev, ki ga pridobi član nadzornega organa. Kot posamezni dohodek člana nadzornega sveta se tako štejejo tudi različna povračila stroškov, ki jih družba izplača posamezniku v zvezi z opravljanjem funkcije članstva v nadzornem svetu. Vsa izplačila, ki jih pridobi član nadzornega sveta na podlagi svoje funkcije v nadzornem organu, se z vidika davkov obravnavajo enako kot sejnina in kot dohodki oziroma stroški iz delovnega razmerja, ki se odštejejo od davčne osnove. Vendar pa ZDoh-2 v zvezi z dohodki iz drugega pogodbenega razmerja ne določa povračil stroškov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo. Vsak dohodek iz drugega pogodbenega razmerja se zmanjšan za 10 % normirane stroške všteje v davčno osnovo. Od tako določene davčne osnove mora izplačevalec dohodka, to je družba, izračunati in plačati akontacijo dohodnine po stopnji 25 %. Skladno z 10. odst. 127. člena ZDoh-2 se akontacija od dohodnine od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja izračuna in plača od davčne osnove iz četrtega in petega odstavka 41. člena tega zakona po stopnji 25 %. Člani nadzornih organov pa lahko uveljavljajo dejanske stroške kilometrine in nočitve z ugovorom na informativni izračun dohodnine na podlagi spodaj navedene pravne podlage.
4. odst. 41. člena ZDoh-2 daje članom nadzornih organov možnost, da uveljavljajo tudi dejanske stroške prevoza in nočitve v zvezi z opravljanjem dela ali storitev, ki se priznajo na podlagi dokazil in pod pogoji in do višin, ki jih na podlagi 44. člena tega zakona določi vlada. Vendar pa je potrebno to določbi razlagati skupaj z določbo 289. člena ZDavP-2, ki določa, da lahko davčni zavezanec uveljavlja dejanske stroške v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, v ugovoru zoper informativni izračun. To pomeni, da se stroški članom nadzornih organov, ki jih imajo v zvezi z opravljanjem svoje funkcije, priznajo šele na letni ravni pri obračunu dohodnine oziroma po uveljavitvi pravice do ugovora zoper informativni izračun. Takšnemu ugovoru mora dodati  verodostojna dokazila o nastanku stroškov. Stroški se priznajo pod pogoji in do višine, kot to določa Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo. Ti stroški se na podlagi omenjene uredbe sicer nanašajo izključno na stroške, ki nastanejo v zvezi s službeno potjo v zvezi z opravljanjem funkcije člana nadzornega sveta.

Pripravila:
Irena Dimitrič, univ. dipl. prav.
RMG, pravno svetovanje in korporativno upravljanje, d.o.o.