Priročnik za poročanje o korporativnem upravljanju

Who’s Running the Company?

 

 

Priročnik je nastal v sodelovanju IFC GCGF in ICFJ kot pomoč pri poročanju novinarjem o korporativnem upravljanju in ozaveščanju o vplivu, ki ga le ta ima na družbe, delničarje in širšo javnost. Namenjen je izkušenim novinarjem in urednikom, da bi v svojih reportažah lažje preverjali in prepoznali dogodke, ki imajo lahko resne posledice tako za sam razvoj in obstoj družbe, kot tudi za delničarje ter ostale deležnike.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1I)

Objavljeno: 12.08.2015 | Avtor: Rada Sibila
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1I):
  • Novela zakona pomembno razširja segment družb, ki so zavezane k objavi izjave o upravljanju v poslovnem poročilu, z družb s katerih vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu na družbe zavezane reviziji. Hkrati novela v poslovnem poročilu uvaja zahtevo po opisu politike raznolikosti, ki se izvaja v zvezi z zastopanostjo v organih vodenja in nadzora družbe.
  • Novela zakona zaostruje pogoje za ustanovitev družbe, in sicer bo moral lastnik podjetja, ki želi ustanoviti novo podjetje, predložiti dokazilo o plačilu prispevkov za svoje zaposlene za 12 mesecev nazaj, ne le za en mesec, kakor je bilo določeno do sedaj. Podjetja ne bodo mogli ustanoviti oz. v njem postati družbeniki tisti, ki bodo v treh letih dvakrat dobili globo Inšpektorata RS za delo oz. FURS v zvezi s plačilom za delo oz. zaposlovanjem na črno. Ta prepoved bo veljala tri leta. Petletna prepoved ustanavljanja novih podjetij pa bo še naprej veljala za tiste, ki so bili pravnomočno obsojeni na zaporno kazen zaradi gospodarskih prekrškov. Me drugim novela odpravlja dvom o procesni sposobnosti prokurista, saj jasno določa sposobnost prokurista za opravljanje pravnih dejanj procesnega prava. Po novem bo podjetnik posameznik lahko prenesel podjetje na podlagi univerzalnega pravnega nasledstva na katerokoli fizično osebo in ne več le na omejen krog oseb. Prav tako novela podaljšuje odgovornost družbenikov za terjatve upnikov iz enega na dve leti v primeru prenehanja družbe po skrajšanem postopku.