O ZNS

ZNS V ŠTEVILKAH 2020

Profesionalizacija, izobraževanje in strokovni razvoj...

Delovne skupine

Poslanstvo ZNS

S spodbujanjem dobre prakse korporativnega upravljanja in strokovnega dela članov nadzornih svetov prispevamo k učinkovitemu korporativnemu upravljanju v Sloveniji.


ZNS za posamezne strokovne naloge oblikuje delovne skupine, ki združujejo predstavnike ZNS in zunanje strokovnjake. Rezultat dela so naslednji dokumenti:

 

Priporočila za revizijske komisije in Prioritete za delo revizijskih komisij 2021/2022 (2021)

Člani: dr. Andrej Fatur (Odvetniška družba Fatur Menard), mag. Aleksander Igličar (EF, UL), Nevenka Kržan (KPMG Slovenija, d.o.o.), mag. Irena Prijović (Združenje nadzornikov Slovenije),  dr. Aljoša Valentinčič (EF, UL) in mag. Blanka Vezjak (Vezjak svetovanje, d.o.o.).

Namen: prenova Priporočil za revizijske komisije glede pravnih podlag in posodobitve prilog ter oblikovanje Prioritet za delo RK.

Priporočila dobre prakse za upravljanje javnih podjetij v občinski lasti (2019)

Člani: mag. Aleš Avbreht (odvetnik, Avbreht, Zajc in partnerji odvetniška družba o.p., d.o.o.), mag. Janez Balantič (predsednik NS, JP Centralna čistilna naprava Domžale Kamnik), dr. Borut Bratina (redni profesor, Ekonomsko-poslovna fakulteta, UM), mag. Danilo Burnač (direktor, Mariborski vodovod, d.d.), dr. Valentina Franca (docentka, Fakulteta za upravo, UL), Anton Može (upokojenec), Polona Pergar Guzaj (preizkušena notranja revizorka, 4E d.o.o. in podpredsednica NS NIgrad, d.d.), Gorazd  Podbevšek, (pravnik specializiran za korporacijsko pravo in korporativno upravljanje in predsednik Strokovnega sveta ZNS), mag. Irena Prijović (izvršna direktorica ZNS), Cirila Surina Zajc (članica sveta Zavoda za zdravstveno zavarovanje - OE Novo mesto) in mag. Karl Vrtovšek (v.d. direktor, Center za podjetništvo in turizem Krško).

Namen: Skupnost občin Slovenije (SOS), Združenje mestnih občin Slovenije (ZMOS), Združenje nadzornikov Slovenije (ZNS) in Združenje občin Slovenije (ZOS) smo konec septembra 2018 podpisali Sporazum o sodelovanju pri razvoju in oblikovanju smernic dobre prakse za upravljanje javnih podjetij v občinski lasti, s čimer smo se zavezali k razvoju dobre prakse in dvigu kulture upravljanja v javnih podjetjih v občinski lasti. Namen delovne skupine ZNS je za kasnejše usklajevanje s podpisniki sporazuma pripraviti osnutek ankete med družbami in organi družb, ki so javna podjetja v občinski lasti, identificirati posebnosti in izzive upravljanj teh družb, nato pa oblikovati osnutek dokumenta, ki bo predstavljal smernice oz. referenčni kodeks za javna podjetja v občinski lasti


Vpliv novih tehnologij (blockchain) na korporativno upravljanje (2018)

Člani: Žiga Debeljak (član uprave, Gorenje, d.d.), Aljaž Jadek (odvetnik, Odvetniška pisarna Jadek & Pensa d.o.o.), Borut Jamnik (predsednik ZNS in predsednik uprave Moder Zavarovalnice, d.d.), Gorazd  Podbevšek, (pravnik specializiran za korporacijsko pravo in korporativno upravljanje in predsednik Strokovnega sveta ZNS), mag. Irena Prijović (izvršna direktorica ZNS) in Matjaž Titan (pravnik).

Namen: Na ravni EU poteka več iniciativ za digitalizacijo tudi na področju korporativnega upravljanja (KU). Evropska komisija je ustanovila skupino, ki proučuje digitalne rešitve za komunikacijo med delničarji in člani organov vodenja in nadzora. EcoDa je uporabo veriženja blokov oz. 'blockchain' tehnologije uvrstila med teme, ko bodo pomembno vplivala na področje KU. O tem pričajo tako akademski članki kot praktične rešitve, ki jih v nekaterih državah že preizkušajo. V Sloveniji je konec maja 2018 Vlada RS potrdila akcijski načrt za pripravo podlag za pospešeno implementacijo uporabe tehnologije veriženja blokov in oblikovanje ustreznega okolja za pospešeno regulacijo kripotvalut na relevatnih regulatornih področjih. ZNS bo podalo pobudo za identifikacijo korporativnega upravljanja za relevantno področje, ki bo z uporabo »blockchain-a«doseglo bistveno povečanje učinkovitosti in s tem imelo vpliv na konkurečnost slovenskega gospodarstva. Z implementacijo Evropske direktive glede spodbujanja dolgoročnega sodelovanja delničarjev v nacionalno zakonodajo, ki bo potekala do julija 2019 in ki se med drugim ukvarja z identifikacijo delničarjev, posredovanjem informacij zanje in olajšanjem uveljavljana pravic delničarjev, ima Slovenija pomembno priložnost, da postane vodilna na tem področju med članicami EU.

Priporočila dobre prakse sodelovanja delavcev pri upravljanju družbe (2018)

Člani: dr. Valentina Franca (izredna profesorica, Fakulteta za management, Univerza na Primorskem), Samo Fürst, MBA (GEN energija, d.o.o., predstavnik zaposlenih v NS in Predsednik Sveta delavcev), mag. Urška Gašperlin (D.S.U., d.o.o. predstavnica zaposlenih v NS), Gorazd Podbevšek, (pravnik specializiran za korporacijsko pravo in korporativno upravljanje in predsednik Strokovnega sveta ZNS), mag. Irena Prijović (izvršna direktorica ZNS), Petra Sever (pravnica, ZIVKO MIJATOVIC & PARTNERS, družba za management in svetovanje, d.o.o.) in dr. Anja Strojin Štampar (odvetnica – svetovalka v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa d.o.o.).

Namen: na podlagi razvoja standardov korporativnega upravljanja in soupravljanja kot tudi v praksi zaznanih izzivov na tem področju želimo oblikovati priporočila dobre prakse, ki bi bila v pomoč članom nadzornih svetov, ki so predstavniki zaposlenih v nadzornem svetu.

DOKUMENT


Smernice za člane revizijskih komisij glede spremljanja kakovosti revidiranja (2018)

Člani: dr. Andrej Fatur (Odvetniška družba Fatur o.p., d.o.o.), mag. Aleksander Igličar (Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani), Barbara Kunc (KPMG Slovenija, d.o.o.), mag. Mojca Majič (Agencija za javni nadzor nad revidiranjem), mag. Irena Prijović (Združenje nadzornikov Slovenije), dr. Aljoša Valentinčič (Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani) in mag. Blanka Vezjak (Vezjak svetovanje, d. o. o.).

Namen: S Smernicami za člane revizijskih komisij glede spremljanja kakovosti revidiranja (Smernice) želimo ponuditi pripomoček za razpravo z revizorjem pri spremljanju kakovosti revidiranja za boljše razumevanje dejavnikov, ki vplivajo na kakovost revidiranja, ter lažje ocenjevanje učinkovitosti in uspešnosti izvajanja storitev revizijskih družb. Kakovost računovodskega poročanja, ki je podprta z neodvisno revizijo, je namreč ključna za zaupanje in informiranje investitorjev in drugih deležnikov družbe. Pri tem ima pomembno vlogo revizijska komisija.

DOKUMENT

Vprašalnik za samoocenjevanje dela RK in Prioritete za delo revizijskih komisij 2015/2016 (2015)
Člani: dr. Marjan Odar (Slovenski inštitut za revizijo), mag. Aleksander Igličar (EF, UL), mag. Irena Prijović (Združenje nadzornikov Slovenije), Katarina Sitar Šuštar (KPMG Slovenija, d.o.o.), dr. Aljoša Valentinčič (EF, UL) in mag. Blanka Vezjak (Vezjak svetovanje, d.o.o.).

Namen: prenova vprašalnika za samoocenjevanje dela revizijskih komisij. Vprašalnik je vsebinsko prilagojen prenovljenim Priporočilom za RK iz leta 2013.

DOKUMENT   PRIORITETE

Smernice za izbor in priporočila za delo predsednikov nadzornih svetov (2014)

Člani: Borut Jamnik (predsednik NS, Telekom Slovenije, d.d.), Tomaž Kuntarič (predsednik NS, Petrol, d.d.), Gorazd Podbevšek (predsednik NS, NLB, d.d.), Matej Runjak (predsednik NS, Zavarovalnica Triglav, d.d.), mag. Marko Voljč (predsednik NS, Gorenje, d.d.), mag. Irena Prijović (generalna sekretarka, Združenje nadzornikov Slovenije).
Namen:
izmenjava izkušenj in dobre prakse delovanja predsednikov NS, oblikovanje smernic in priporočil za delo predsednikov NS ter prenos v prakso.

 
Smernice za izbor in delo sekretarjev nadzornih svetov in upravnih odborov (2013)
Člani: Iztok Bajda (Petrol, d.d.), Tomaž Babić (SOD, d.d.), mag. Mateja Čuk Anžlovar (Borzen, d.o.o.), Katarina Kordiš (Telekom Slovenije, d.d.), Jure Marjanovič (Gorenje, d.d.), Gorazd Podbevšek (RMG svetovanje, d.o.o.), Janja Špiler (HSE, d.o.o.), Nina Vintar (PS Mercator, d.d.), mag. Irena Prijović (Združenje nadzornikov Slovenije).
Namen: oblikovanje novih standardov in dobre prakse za izbor in delo sekretarjev nadzornih svetov.


Priporočila za revizijske komisije - prenova (2013)
Člani: dr. Marjan Odar (Slovenski inštitut za revizijo), mag. Irena Prijović (Združenje nadzornikov Slovenije), Jason Stachurski (KPMG Slovenija, d.o.o.), dr. Aljoša Valentinčič (Ekonomska fakulteta, UL) in mag. Blanka Vezjak (Vezjak svetovanje, d.o.o.).
Namen: prenova priročnika Priporočil za delo in sestavo revizijskih komisij.


Smernice za delovanje upravnih odborov in Vzorec poslovnika o delu UO (2012)
Člani: dr. Rado Bohinc (Univerza na Primorskem), Simona Jamnik Čok (KD Group, d.d.),  mag. Irena Prijović (Združenje nadzornikov Slovenije), mag. Dušan Pšeničnik (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo), mag. Gregor Sluga (KD Group, d.d.) IN mag. Anja Strojin Štampar (Kapitalska družba, d.d.).
Namen: oblikovanje priporočil dobre prakse za upravljanje družb z enotirnim sistemom.


Smernice za upravljanje nejavnih družb (2012)

Člani: Irena Dimitrič (RMG d.o.o.), mag. Martin Mlakar (Pošta Slovenije d.o.o.), dr. Mirko Mušič (Halcom d.d.), Gorazd Podbevšek (RMG d.o.o.), mag. Irena Prijović (Združenje nadzornikov Slovenije), Darja Tomše (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnoloijo), Jakob Žigante (Združenje družinskih podjetij).
Namen: oblikovanje smernic za upravljanje nejavnih družb.

DOKUMENT

Praktični napotki za nadzorne svete pri kadrovanju uprav (2012)
Člani: Primož Klemen (Profil d.o.o.), Milena Pervanje (Personal d.o.o.), mag. Anja Strojin Štampar (Kapitalska družba d.d.), Melanie Seier Larsen (A.T. Kearney GmbH), Andrea Popovič (A.T. Kearney GmbH), mag. Irena Prijović (Združenje nadzornikov Slovenije).
Namen: oblikovanje praktičnih napotkov za delo NS pri izboru in vrednotenju uprav
.

 

DOKUMENT

Priporočila za poročanje nadzornim svetom (2011) - prenova 2014
Člani: dr. Sergeja Slapničar (Ekonomska fakulteta, UL), dr. Aleš Krisper (član NS NKBM d.d.), mag. Irena Prijović (Združenje nadzornikov Slovenije)

Namen: oblikovanje priporočil za poročanje uprav nadzornim svetom

DOKUMENT

Priročnik za vrednotenje učinkovitosti nadzornih svetov (2010)
Člani: dr. Bogomir Kovač (Ekonomska fakulteta, UL), dr. Dušan Jovanovič (Ekonomsko-poslovna fakulteta, UM), Gorazd Podbevšek (RMG, d.o.o.), mag. Irena Prijović (Združenje nadzornikov Slovenije)

Namen: oblikovanje Priročnika za samoocenjevanje NS.

DOKUMENT

Kodeks upravljanja javnih družb (2009)

Člani: Simona Jamnik (KD Group, d.d.), Polona Peterle (Ljubljanska borza, d.d.), Gorazd Podbevšek (RMG d.o.o.), mag. Irena Prijović (Združenje nadzornikov Slovenije), Sonja Šmuc (Združenje Manager), Jernej Tovšak (Ministrstvo za gospodarstvo) in Marija Valentinčič Pregelj (Ljubljanska borza, d.d.).
Namen: prenova Kodeksa upravljanja javnih delniških družb.

 DOKUMENT

Priporočila za revizijske komisije (2009) >>> glej prenovljena priporočila 2014
Člani: dr. Danila Djokić (Fakulteta za management, UP), dr. Marjan Odar (Slovenski inštitut za revizijo), Alenka Podbevšek, mag. Irena Prijović (Združenje nadzornikov Slovenije), Jason Stachurski (KPMG Slovenija, d.o.o.), dr. Aljoša Valentinčič (Ekonomska fakulteta, UL) in mag. Blanka Vezjak (Vezjak Svetovanje, d.o.o.)
Namen: oblikovanje Priporočil za delo in sestavo revizijskih komisij

 
Evropske smernice korporativnega upravljanja za nejavne družbe (2009)
Člani: Juan Álvarez-Vijande, Roger Barker, Philippe Decleire, Jean-Philippe Drescher, Pascal Viénot, Irena Prijovic, Béatrice Richez-Baum, Lutgart Van den Berghe, Olli V. Virtanen in Axelle Wibault
Namen: oblikovanje Evropskih smernic korporativnega upravljanja za nejavne družbe (Corporate Governance Guidance and Principles for Unlisted Companies)