Združenje nadzornikov Slovenije

 Aljaž Jadek   Aljaž Jadek

Aljaž je študiral pravo na Pravni fakulteti v Ljubljani. Sedaj je zaposlen kot odvetnik pri Odvetniški pisarni Jadek & Pensa, ki je inovativna in v prihodnost usmerjena odvetniška pisarna. Pisarna je nedavno ustanovila ekipo J&P NewTech, ki se ukvarja posebej z novimi tehnologijami. Aljaž je vodilni član ekipe pravnih strokovnjakov, ki se ukvarja s področjem tehnologije veriženja podatkovnih blokov. Poskrbel je za vpeljavo prvega produkta, ki temelji na veriženju podatkovnih blokov, v delovni proces odvetniške pisarne. Je predan pravni strokovnjak za tehnologijo veriženja podatkovnih blokov, ki poslovnim in državnim institucijam zagotavlja sodobne in poslovno usmerjene pravne rešitve. Kot priznan strokovnjak na nacionalni ravni sodeluje z državnimi organi in tako promovira napredno regulatorno okolje za projekte veriženja podatkovnih blokov. Predaval je že različnemu občinstvu (skupnosti veriženja podatkovnih blokov, podjetjem, sodnikom, odvetnikom, študentom ...) in organiziral delavnice.

Aljaž je član upravnega odbora in vodja delovne skupine za regulativo v društvu Blockchain Think Tank Slovenija (nevladna organizacija, ki promovira uporabo tehnologije veriženja podatkovnih blokov na različnih področjih in izobraževanje o tej tehnologiji). Vodil je pripravo Smernic za izvedbo ICO v Sloveniji in prispeval del njihove vsebine.

Številni odvetniki pri Odvetniški pisarni Jadek & Pensa imajo bogate izkušnje in znanje s področja korporativnega upravljanja. Aljaž sodeluje s strokovnjaki iz odvetniške pisarne, ki delujejo na drugih pravnih področjih, kot je korporativno upravljanje, kar mu omogoča poglobljen vpogled v pravno področje in ključna pravna vprašanja s tega pravnega področja ter promocijo ustreznega regulatornega okolja za tehnologije veriženja podatkovnih blokov.


Aljaž studied law at Ljubljana Faculty of Law. He now works as a lawyer at the Jadek & Pensa law firm, which is an innovative and forward-looking law firm. The law firm has recently established J&P NewTech team that deals particularly with new technologies. Aljaž is the head of blockchain legal experts, and has introduced and implemented the first product based on blockchain technology to the workflow of the law firm. He is a dedicated blockchain legal expert who provides modern and business-oriented legal solutions to business and state institutions. He works as a recognized expert at the national level with national authorities to promote forward-looking regulatory environment for blockchain projects. He gave several lectures to different audiences (blockchain community, companies, judges, attorneys, students ...) and organized workshops.

Aljaž is a member of the management board and head of the regulatory working group at the Slovenian Blockchain Think Thank (non-governmental organization that promotes the usage of the blockchain technology in different fields and education about this technology). He led the preparation of the Guidelines for Performance of ICO in Slovenia and contributed a part of its content.

Several lawyers at Jadek & Pensa have vast experience and knowledge in the field of corporate governance. Aljaž cooperates with law firms’ experts, who specialize in other legal fields such as corporate governance in order to have an in-depth insight into the legal field and key legal issues from this legal field and to promote suitable regulatory environment for blockchain technologies.