Sporočila za javnost - arhiv

Združenje nadzornikov Slovenije
28.9.2011

Sporočilo za javnost

Stališče Upravnega odbora ZNS glede
Predloga Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1F)

Predlog Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1F) predvideva omejitev ustanavljanja, vodenja in nadziranja družbenikom z najmanj 25 % deležem, članom poslovodstva ali organa nadzora v srednjih in velikih družbah, nad katerimi je bil začet eden izmed postopkov zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja. To naj bi veljalo tudi za osebe kadar koli v obdobju dveh let pred začetkom katerega od teh postopkov, omejitev pa preneha po 10 letih od končanja katerega od začetih postopkov. Tem osebam se sodno odvzame pooblastilo za vodenje poslov ali jih odpokliče s funkcije člana organa nadzora tudi v drugih družbah, kjer opravljajo to funkcijo. Taka oseba lahko v nepravdnem postopku dokazuje ravnanja v skladu s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika (obrnjeno dokazno breme).

UO ZNS meni, da predlagatelj zaradi neučinkovitega sankcioniranja posameznih storilcev kaznivih dejanj, predlaga rešitev, ki bi ohromila poslovanje in delovanje družb in posameznikov, ki jih zakon zadeva, povzročila pa osebno škodo posameznikom, ki so delovali v dobro družbe z dolžno skrbnostjo ter niso bili povzročitelji stečaja ali prisilne poravnave ali niso mogli imeti možnosti vpliva. Prepovedi poklica bi morale temeljiti izključno na pravnomočnih sodbah za kaznivo dejanje in v nobenem primeru ne bi smele v vlogo kršitelja postavljati tistih, ki so si prizadevali in delali dobro, a jim je poslovno spodletelo ali tistih, ki so bili sanatorji takšnih stanj (npr. krizni managerji). Hkrati še posebej opozarja na osnovno nalogo in dolžnost poslovodstva in organov nadzora, da v skladu z ZFPPIPP pravočasno predlagajo uvedbo teh postopkov. Takšna sprememba zakonodaje, bi predstavlja konflikt interesov pri izvajanju tako pomembne naloge.

Upravni odbor ZNS se kritično odziva na predlog zakona, saj ga smatra za neustreznega in protiustavnega. Predlog zakona s tako rigoroznim omejevanjem posega v ustavno pravico do svobodne gospodarske pobude in kriminalizira neuspeh, kadar gre za nehoteno dejanje. Osebe, ki jih zakon zadeva, ne obravnava enakopravno, saj izvzema mala podjetja in delničarje, ki imajo manjši delež od 25 %.

Upravni odbor Združenja nadzornikov Slovenije

Če ne želite več prejemati naših obvestil, se lahko s seznama odjavite s klikom na povezava Odjava. [Odjava]