Sporočila za javnost - arhiv

Združenje nadzornikov Slovenije

31. maj 2012
Sporočilo za javnos
t


Stališče Upravnega odbora ZNS glede
Koncepta celovite ureditve upravljanja s kapitalskimi naložbami RS


NUJNOST SPREMEMB

UO ZNS podpira hitro ukrepanje Vlade RS za ureditev področja upravljanja s kapitalskimi naložbami RS, ki bi v najkrajšem možnem času omogočilo upravljanje v skladu s Smernicami OECD za upravljanje družb v državni lasti. Nova ureditev, ki je predstavljena v Konceptu celovite ureditve upravljanja s kapitalskimi naložbami RS z dne 25.5.2012 predvideva koncentracijo vseh naložb države pri enem upravljavcu t.i. Državnem premoženjskem holdingu, ki bi ga v obliki delniške družbe ustanovila država in določa organiziranost, vodenje in nadzor holdinga.

UO ZNS v javni razpravi glede Koncepta celovite ureditve upravljanja s kapitalskimi naložbami RS z dne 25.5.2012 podaja svoje stališče:

  • da je potrebno koncept, ki predstavlja zgolj organiziranost čim prej dopolniti z vsebino, ki bo predstavila način upravljanja in zagotovila skladnost z načeli OECD smernic. Holdinška organiziranost in centralizacija upravljanja tako kot katerakoli druga  je lahko uspešna le v primeru učinkovite normativne ureditve in zagotavljanja ''kitajskega zidu'' med profesionalnim delom organov vodenja in nadzora holdinga in političnimi vplivi.
  • da je potrebno čim prej zaustaviti slabo prakso upravljanja državnih družb, ki se je uveljavila z Zakonom o upravljanju kapitalskih naložb RS (ZUKN-C).
  • da je potrebna čim prejšnja potrditev lastniške strategije RS, ki naj bi skupaj z novo ureditvijo vnesla jasnost in predvidljivost v upravljanje kapitalskih naložb države, saj dosedanja praksa upravljanja državnih družb ni dosegla želenih rezultatov.

NECELOVITOST KONCEPTA

Koncept celovite ureditve upravljanja s kapitalskimi naložbami RS z dne 25.5.2012 predstavlja tehnično formalno ureditev in  ne načina upravljanja kapitalski naložb države. Omenjeni koncept zato ni celovit, saj predstavlja zgolj organiziranost  in ne podaja odgovorov glede izvajanja upravljanja. Konceptu manjka bistveni vsebinski del, ki bi predstavil kako bo država zagotavljala pregledno in odgovorno upravljanje teh družb in postavila jasno ločnico med lastniško funkcijo države in drugimi državnimi funkcijami kot to predvidevajo Smernice OECD za upravljanje družb v državni lasti. Nujno potrebno je, da konceptu sledi še zakonska ali avtonomna normativna ureditev način upravljanja (načela upravljanja, opredelitev postopkov za nominacijo in izbor članov nadzornih svetov, …).

VSEBINA NAJ BO PRED OBLIKO

OECD ne predpisuje organiziranosti upravljanja kapitalskih naložb držav članic. V svetu obstaja veliko različnih pristopov in holdinška organiziranost in centralizacija upravljanja je ena izmed njih, ki bi lahko bila uspešna v primeru učinkovite normativne ureditve in zagotavljanja kitajskega zidu med profesionalnim delom organov vodenja in nadzora holdinga in političnimi vplivi. V konceptu predstavlja  pomemben premik profesionalizacija managmenta državnega premoženjskega holdinga, ki ga bodo iskali z mednarodnim razpisom in temu primerno prilagodili tudi plačno politiko. Nova ureditev naj bi tako zamenjala dosedanjo ureditev, ki je kot upravljalce postavljla državne funkcionarje  in uvaja doslej manjkajočo odgovornost organov vodenja in nadzora. Pri tem bo največji izziv kako zagotoviti odsotnost političnega vpliva pri izboru profesionalnega managementa, zato je to potrebno vnaprej formalizirati in postopkovno urediti na način, ki bo zagotavljal najvišje etične in strokovne standarde kadrovanja.

VRAČANJE V PRETEKLOST PO ZUKN-C

Zakon o upravljanju kapitalskih naložb RS (ZUKN-C), ki sicer predstavlja začasno ureditev, je postavil izvajanje upravljanja družb v državni lasti na raven pred prvo ureditvijo tega področja. Zaradi  več nivojskega usklajevanje brez natančno vnaprej definiranega procesa sprejemanja odločitev in vnaprej določenih odgovornosti različnih upravljavcev državnega premoženja in nosilcev odločitev namreč pri odločanju na skupščinah družb, ni zagotovljena transparentnost in predvidljivost kot to zahtevajo Smernice OECD. Ob bok objavam glede skupščinskih predlogov za odpoklic in imenovanje novih članov nadzornih svetov državnih družb, se zdaj ponovno postavlja ime ministra, ki je kandidate predlagal in kandidatova pripadnost posamezni stranki. Takšna praksa, ki ni sprejemljiva za normalno upravljanje družb, se spet legitimno pojavlja.
 

Upravni odbor Združenja nadzornikov Slovenije
    

 

Uporabne povezave:
- Koncept celovite ureditve upravljanja s kapitalskimi naložbami RS z dne 25.5.2012
- Smernice OECD za upravljanje družb v državni lasti
- Zakon o upravljanju kapitalskih naložb RS (ZUKN-C)
- Stališče UO ZNS glede ZUKN-C

Kontaktna oseba:
mag. Irena Prijović, generalna sekretarka ZNS
T: 01 / 530 86 38
M: +386 41 361 059
E: irena.prijovic@zdruzenje-ns.si
____________________________________________________________________________

O Združenju nadzornikov Slovenije
Združenje nadzornikov Slovenije je strokovna, nepridobitna in nevladna organizacija, ki povezuje člane nadzornih svetov in upravnih odborov ter druge deležnike korporativnega upravljanja. Ima 600 članov in 12 korporativnih članov, ki so pravne osebe dolgoročno zainteresirane za razvoj korporativnega upravljanja pri nas. Od leta 2007 je član
European Confederation of Directors' Associations iz Bruslja in regijski partner Global Corporate Governance Foruma.

ZNS spremlja in razvija stroko in dobro prakso s področja korporativnega upravljanja in delovanja nadzornih svetov. Svoje člane spodbuja k pridobivanju novih znanj in jih izobražuje, usposablja za profesionalno opravljanje funkcije ter njihova znanja certificira. Interese svojih članov posreduje pristojnim državnim organom in strokovnim institucijam ter z njimi strokovno sodeluje.

Obvestila ZNS, prejemajo vsi člani ZNS, ki so potrdili da ZNS lahko shranjuje, zbira in obdeluje osebne podatke (1. člen)  za namene obdelave (2. člen), kot je določeno v izjavi o Upravljanju in varovanju osebnih podatkov. Za spremembo vaših nastavitev kliknite na povezavo 'Moj profil', če se želite odjaviti iz seznama prejemnikov obvestil pa na povezavo [Odjava]