Sporočila za javnost - arhiv

Združenje nadzornikov Slovenije

15. junij 2012

Stališče Upravnega odbora ZNS
glede predloga zakona o spremembah in dopolnitvah

Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti RS in samoupravnih lokalnih skupnosti


Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenje in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZPPOGD), ki je v nujnem postopku. 

  • Določbe zakona  urejajo prejemke predsednikov in članov uprav, izvršnih direktorjev, poslovodij in prokuristov v teh družbah ali samoupravnih lokalnih skupnostih ter določajo pravila, ki jih morajo člani organov nadzora upoštevati pri sklepanju pogodb o zaposlitvi.
  • Določbe zakona se uporabljajo v gospodarskih družbah, ki so neposredno ali posredno v večinski lasti RS ali samoupravne lokalne skupnosti. Novela zakona natančneje definira posredno lastništvo: v večinski delež naj bi se vštevali tudi deleži pravnih oseb, v katerih so neposredno ali posredno imetnice večinskega deleža država, občina ali obe skupaj.
  • Novela zakona prinaša nekatere novosti, ki odpravljajo pomanjkljivosti ali dvoumnosti glede sedaj veljavnega ZPPOGD, ki so se pokazale pri njegovem izvajanju v praksi.
  • Novela zakona dodatno ureja obrestovanje odloženega dela izplačila variabilnega prejemka; višino odpravnine, če je posameznik v družbi opravljal funkcijo manj kot 12 mesecev in ob sporazumni prekinitvi pogodbe; višino regresa; izračun povprečne bruto plače v družbi; predvideva delež škodnega zahtevka, ki ga v primeru sklenitve pogodbe o zavarovanju odgovornosti posameznik krije sam ter višino denarnega nadomestila v primeru prepovedi opravljanja konkurenčne dejavnosti.
  • Vlada RS bo v mesecu dni po uveljavitvi tega zakona izdala uredbo, kjer bo določila razmerja za osnovno plačilo glede na povprečno bruto plačo v teh družbah ali skupini družb, vendar z novelo določa le družbe s sedežem v RS.
  • Uredba bo določila različna razmerja za izračun osnovnega plačila glede na velikost in dejavnost družbe ter delež lastništva (v primeru, da gre za najmanj 75 odstotno last).
  • Novela zakona še natančneje ureja posredovanje podatkov in pogodb ter globo  v primeru nesklenitve pogodbe za predsednika nadzornega organa.


Upravni odbor ZNS ponavlja nekatere ugotovitve, ki jih je glede tega zakona izrekel že ob začetku veljavnosti ZPPOGD (12. marec 2010), saj:

  • omejuje in spreminja pristojnosti nadzornega sveta, ki jih ima skladno 270. členu ZGD-1  in s tem nadzornemu svetu odreka pravico, da avtonomno in v skladu s priporočili dobre prakse uredi prejemke članov uprave in enostransko posega v obstoječa delovno pravna razmerja. 
  • neenakopravno obravnava delničarje družb, s tem ko določa, da mora organ nadzora pogodbo o zaposlitvi  poslati Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Tako zakon daje informacije o vsebini pogodbe v vednost zgolj enemu in ne vsem delničarjem.
  • za člane organa nadzora, ki v danem roku ne bodo predlagali uskladitve pogodb, zakon omogoča predčasno razrešitev z navadno večino glasov skupščine družbe, kar je v neskladju z 275. členom  ZGD-1, ki določa, da je odpoklic članov organov nadzora možen le z tričetrtinsko večino oddanih glasov. Odpoklic člana nadzornega sveta z navadno večino postavlja državo kot delničarja v primerjavi z ostalimi delničarji v privilegiran položaj.


Upravni odbor Združenja nadzornikov Slovenije    

Uporabne povezave:

 

Kontaktna oseba za medije:
mag. Irena Prijović, generalna sekretarka ZNS
T: 01 / 530 86 38
M: +386 41 361 059
E: irena.prijovic@zdruzenje-ns.si
____________________________________________________________________________

O Združenju nadzornikov Slovenije
Združenje nadzornikov Slovenije je strokovna, nepridobitna in nevladna organizacija, ki povezuje člane nadzornih svetov in upravnih odborov ter druge deležnike korporativnega upravljanja. Ima 600 članov in 12 korporativnih članov, ki so pravne osebe dolgoročno zainteresirane za razvoj korporativnega upravljanja pri nas. Od leta 2007 je član
European Confederation of Directors' Associations iz Bruslja in regijski partner Global Corporate Governance Foruma.

ZNS spremlja in razvija stroko in dobro prakso s področja korporativnega upravljanja in delovanja nadzornih svetov. Svoje člane spodbuja k pridobivanju novih znanj in jih izobražuje, usposablja za profesionalno opravljanje funkcije ter njihova znanja certificira. Interese svojih članov posreduje pristojnim državnim organom in strokovnim institucijam ter z njimi strokovno sodeluje.

Vaš elektronski naslov smo pridobili v okviru opravljanja naše dejavnosti, na osnovi telefonskega razgovora, na podlagi priporočila, prijave na naših spletnih straneh, sodelovanja na dogodkih v organizaciji ZNS oz. drugačnega sodelovanja z ZNS ali iz javno dostopnih virov, iz baze PIRS v skladu s 109. Čl. ZEKom. Uporabljamo jih za namene neposrednega trženja v skladu z določili 72. Čl. ZVOP in skladno s 45a. čl. ZVPot. V primeru, da ste se »nezaželeno« znašli med prejemniki tega obvestila, se vam iskreno opravičujemo. V kolikor ne želite več prejemati naših obvestil, se lahko s seznama odjavite s klikom na povezavo Odjava [Odjava]