Sporočila za javnost - arhiv

Združenje nadzornikov Slovenije

12. februar 2013

Stališče Upravnega odbora ZNS
o slabi praksi korporativnega upravljanja
v primeru skupščine družbe Telekom Slovenije, d.d.


ZNS od Vlade RS kot izvrševalke pristojnosti skupščine SOD d.d. pričakuje odgovorno ravnanje v skladu z ZSDH. 


Ljubljana, 12. februar 2013

KRIVDNA RAZREŠITEV UPRAVE SOD D.D., KER NI DELOVALA PROTIZAKONITO
Upravni odbor Združenja nadzornikov Slovenije (UO ZNS) opozarja na delovanje članov nadzornega sveta družbe SOD d.d. v nasprotju z 263. členom ZGD-1, ko so takratno upravo SOD d.d. krivdno razrešili, ker je ravnala v skladu z veljavno zakonodajo in ni poslala zahteve za preklic skupščine Telekoma d.d. brez soglasja državnega zbora. Takratna uprava SOD d.d. bi s tem kršila 38. (10) člen Zakona o slovenskem državnem holdingu (ZSDH), ki do uveljavitve klasifikacije za upravljanje z naložbami RS, katerih knjigovodska vrednost presega 20 mio EUR oz. ima 25 % lastniški delež ali 25 % glasovalnih pravic, potrebuje soglasje državnega zbora na predlog vlade.

Nadzorni svet od uprave v nobenem primeru ne more zahtevati delovanja v nasprotju z zakonom, ravno nasprotno, pristojnost nadzornega sveta je, da nadzoruje upravo in zakonitost njenih ravnanj. Člani nadzornega sveta morajo tako kot uprava skladno z 263. členom ZGD-1 delovati v dobro družbe s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika. Ta standard pa vključuje ravnanja v skladu z veljavno zakonodajo in internimi akti. Takratna uprava SOD d.d., ki je branila zakonitost svojih ravnanj, je delovala v skladu s standardom vestnega in poštenega gospodarstvenika in 38. (10) členom ZSDH, zato takšno ravnanje ne more biti razlog za krivdno razrešitev.
Delovanje novoimenovane uprave SOD d.d., ki je zavestno kršila ZSDH, predstavlja hujšo kršitev dolžnosti skladno 22. (6) členu ZSDH, ki ima za posledico razrešitev članov uprave skladno z ZGD-1, kar pa je v pristojnosti nadzornega sveta.

ZNS od Vlade RS kot izvrševalke pristojnosti skupščine SOD d.d. pričakuje odgovorno ravnanje v skladu z ZSDH.

ODSTOP DVEH NOVOIZVOLJENIH ČLANOV NADZORNEGA SVETA TELEKOM SLOVENIJE D.D. IN DELEGATSKO RAZUMEVANJE OPRAVLJANJA FUNKCIJE ČLANA NADZORNEGA SVETA DRUŽBE
Javno pojasnilo razlogov za odstop dveh novoizvoljenih članov nadzornega sveta nekaj ur po zaključeni skupščini družbe Telekom Slovenije d.d. kaže na nerazumevanje opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Odstopljena člana nadzornega sveta sta izjavila, da ne moreta delovati v sestavi novoizvoljenega nadzornega sveta, ker ni v skladu s predlogom zdaj že ukinjene Agencije za upravljanje državnega premoženja (AUKN), saj takšna sestava »ne odraža lastniške strukture družbe«.

Kandidati s soglasjem h kandidaturi posledično sprejemajo tudi delovanje v sestavi nadzornega sveta, kot bo o njej odločila skupščina. V skladu s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb posamezni član nadzornega sveta pri svojem delu ni vezan na mnenja ali navodila tistih, ki so ga izvolili, predlagali oz. imenovali, temveč za opravljanje svoje funkcije prevzema polno osebno odgovornost. Član nadzornega sveta ni delegat posameznega delničarja in posamičnih interesov.

Upravni odbor Združenja nadzornikov Slovenije *

 

* Iz glasovanja o stališču UO ZNS se je v drugem delu stališča vezano na izvolitev članov nadzornega sveta Telekoma d.d. izvzel predsednik ZNS, Borut Jamnik.

 

 

Kontaktna oseba:
mag. Irena Prijović, generalna sekretarka ZNS
T: +386 1 530 86 38
M: +386 41 361 059
E:
irena.prijovic@zdruzenje-ns.si
____________________________________________________________________________

O Združenju nadzornikov Slovenije
Združenje nadzornikov Slovenije je strokovna, nepridobitna in nevladna organizacija, ki povezuje člane nadzornih svetov in upravnih odborov ter druge deležnike korporativnega upravljanja. Ima 600 članov in 12 korporativnih članov, ki so pravne osebe dolgoročno zainteresirane za razvoj korporativnega upravljanja pri nas. Od leta 2007 je član
European Confederation of Directors Associations iz Bruslja in regijski partner Global Corporate Governance Foruma.

ZNS spremlja in razvija stroko in dobro prakso s področja korporativnega upravljanja in delovanja nadzornih svetov. Svoje člane spodbuja k pridobivanju novih znanj in jih izobražuje, usposablja za profesionalno opravljanje funkcije ter njihova znanja certificira. Interese svojih članov posreduje pristojnim državnim organom in strokovnim institucijam ter z njimi strokovno sodeluje.

Vaš elektronski naslov smo pridobili v okviru opravljanja naše dejavnosti, na osnovi telefonskega razgovora, na podlagi priporočila, prijave na naših spletnih straneh, sodelovanja na dogodkih v organizaciji ZNS oz. drugačnega sodelovanja z ZNS ali iz javno dostopnih virov, iz baze PIRS v skladu s 109. Čl. ZEKom. Uporabljamo jih za namene neposrednega trženja v skladu z določili 72. Čl. ZVOP in skladno s 45a. čl. ZVPot. V primeru, da ste se »nezaželeno« znašli med prejemniki tega obvestila, se vam iskreno opravičujemo. V kolikor ne želite več prejemati naših obvestil, se lahko s seznama odjavite s klikom na povezavo [Odjava]