Sporočila za javnost - arhiv

Združenje nadzornikov Slovenije

Sporočilo za javnost
29.maj 2013

Stališče Upravnega odbora ZNS glede

Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti RS in samoupravnih lokalnih skupnosti


Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je dne 14.5 2013 javno objavilo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenje in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZPPOGD), ki urejajo prejemke predsednikov in članov uprav, izvršnih direktorjev, poslovodij in prokuristov v teh družbah ali samoupravnih lokalnih skupnostih ter določajo pravila, ki jih morajo člani organov nadzora upoštevati pri sklepanju pogodb o zaposlitvi. Gre za prvo novelo ZPPOGD, potem ko je bila junija lani umaknjena.

Nekatere pomembnejše novosti novele:
• natančneje definira posredno lastništvo: v večinski delež naj bi se vštevali tudi deleži pravnih oseb, v katerih so neposredno ali posredno imetnice večinskega deleža država, občina ali obe skupaj;
• določa dvomesečni rok za uskladitev pogodbe ob spremembi lastniškega deleža, ki družbo obvezuje k spoštovanju ZPPOGD;
• odpravlja pomanjkljivosti ali dvoumnosti glede sedaj veljavnega ZPPOGD, ki so se pokazale pri njegovem izvajanju v praksi – npr. definira povprečje plač za novoustanovljene družbe in tiste brez zaposlenih ali brez zaključnega računa za preteklo leto;
• definira obveznost in način vračila preveč izplačanih plač direktorja ter sankcije zaradi nevračila;
• določa dodatne kazenske določbe za organe nadzora, zaradi nevračila preveč plačanih prejemkov direktorja;
• uvaja izjavo o uskladitvi plače in ne več pošiljanja pogodb na pristojno ministrstvo;
• pristojno ministrstvo postane Ministrstvo za finance in ne več MGRT.

Upravni odbor ZNS ponavlja nekatere ugotovitve, ki jih je glede tega zakona izrekel že ob začetku veljavnosti ZPPOGD (12. marec 2010 in 4. julij 2012) in dodaja, da novela ZPPOGD predstavlja le tehnični popravek obstoječe zakonodaje:
Administrativno urejanje tega področja s posebnimi zakoni kot je primer ZPPOGD po mnenju ZNS kaže na nerazumevanje osnovne vloge nadzornega sveta pri motiviranju vodstev in nepoznavanje vsebine Smernic OECD za korporativno upravljanje družb v državni lasti ter sodobnih trendov nagrajevanja. ZNS se zato zavzema za ureditev tega področja s priporočili dobre prakse (in ne zakonsko), ki bodo zagotavljala uveljavitev načel Smernic OECD o nagrajevanju poslovodstev teh družb. ZNS pri tem izpostavlja naslednji izvedbeni načeli omenjenih smernic OECD:

  • Nadzorni sveti družb v državni lasti imajo tudi odločilen vpliv na nagrajevanje uprave. Ta pravica izvira iz njihove obveznosti ocenjevanja in spremljanja rezultatov menedžmenta. Nadzorni sveti morajo zagotoviti, da je nagrajevanje uprave povezano z rezultati in mora biti primerno objavljeno.
  • Nadzornim svetom  je nujno potrebno tudi podeliti jasno in polno odgovornost za njihove funkcije in zagotoviti, da jih lahko pošteno opravljajo.

V nasprotju s tem ZPPOGD omejuje in spreminja pristojnosti nadzornega sveta, ki jih ima skladno 270. členu ZGD-1  in s tem nadzornemu svetu odreka pravico, da avtonomno in v skladu s priporočili dobre prakse uredi prejemke članov uprave in enostransko posega v obstoječa delovno pravna razmerja. za člane organa nadzora, ki v danem roku ne bodo predlagali uskladitve pogodb, zakon omogoča predčasno razrešitev z navadno večino glasov skupščine družbe, kar je v neskladju z 275. členom  ZGD-1, ki določa, da je odpoklic članov organov nadzora možen le z tričetrtinsko večino oddanih glasov. Odpoklic člana nadzornega sveta z navadno večino postavlja državo kot delničarja v primerjavi z ostalimi delničarji v privilegiran položaj.

Upravni odbor Združenje nadzornikov Slovenije


Uporabne povezave:

Kontaktna oseba za medije:
mag. Irena Prijović, generalna sekretarka ZNS
T: +386 1 530 86 38
M: +386 41 361 059
E: irena.prijovic@zdruzenje-ns.si

____________________________________________________________________________
O Združenju nadzornikov Slovenije
Združenje nadzornikov Slovenije je strokovna, nepridobitna in nevladna organizacija, ki povezuje člane nadzornih svetov in upravnih odborov ter druge deležnike korporativnega upravljanja. Ima 600 članov in 12 korporativnih članov, ki so pravne osebe dolgoročno zainteresirane za razvoj korporativnega upravljanja pri nas. Od leta 2007 je član
European Confederation of Directors Associations iz Bruslja in regijski partner Global Corporate Governance Foruma.

ZNS spremlja in razvija stroko in dobro prakso s področja korporativnega upravljanja in delovanja nadzornih svetov. Svoje člane spodbuja k pridobivanju novih znanj in jih izobražuje, usposablja za profesionalno opravljanje funkcije ter njihova znanja certificira. Interese svojih članov posreduje pristojnim državnim organom in strokovnim institucijam ter z njimi strokovno sodeluje.

Vaš elektronski naslov je ZNS pridobil v okviru opravljanja dejavnosti, na osnovi telefonskega razgovora, na podlagi priporočila, prijave na spletnih straneh, sodelovanja na dogodkih v organizaciji ZNS oz. drugačnega sodelovanja z ZNS ali iz javno dostopnih virov, iz baze PIRS v skladu s 109. čl. ZEKom. Podatke ZNS uporablja za namene neposrednega trženja v skladu z določili 72. čl. ZVOP in skladno s 45a. čl. ZVPot.
V primeru, da ste se »nezaželeno« znašli med prejemniki tega obvestila, se vam iskreno opravičujemo. V kolikor ne želite več prejemati naših obvestil, se lahko s seznama odjavite s klikom na povezavo 
[
Odjava] ali s sporočilom o odjavi na e-naslov:
info@zdruzenje-ns.si