Sporočila za javnost - arhiv

Združenje nadzornikov Slovenije

Pripombe Združenja nadzornikov Slovenije 
  NA PREDLOG ZAKONA O SLOVENSKEM DRŽAVNEM
HOLDINGU-1 (ZSDH-1)

Ljubljana, 2. oktober 2013 - Združenje nadzornikov Slovenije (ZNS) ocenjuje, da predlog ZSDH-1 predstavlja veliko večjo zakonsko normiranost tega področja kot je to veljalo v primeru ZUKN ali ZSDH. V preteklosti z dodatnim urejanjem tega področja z avtonomnimi pravnimi viri ni bil dosežen namen preglednega in učinkovitega upravljanja teh družb. Zaradi nizke kulture korporativnega upravljanja, že »trajnih prehodnih obdobij« ureditve tega področja in preteklih izkušenj nespoštovanja priporočil dobre prakse, smo tako s predlogom ZSDH-1 na zrelostni stopnji visoke zakonske regulacije, ki želi vzpostaviti večji red. 

SPLOŠNA OCENA PREDLOGA ZSDH-1

Predlog ZSDH-1 v 23. členu pomembno zaostruje odškodninsko odgovornost organov vodenja in nadzora v teh družbah in natančneje definira proces, ki naj bi tem družbam omogočil povračila škod kot obveznost dokumentirane obrazložitve razlogov za morebiten odstop od uveljavljanja odgovornosti.

Pomemben napredek je 5. poglavje predloga ZSDH-1 z ukrepi za krepitev integritete in odgovornosti ter omejevanje tveganj za korupcijo, nasprotje interesov in zlorabo notranjih informacij pri upravljanju naložb države, ki predstavlja novo varovalo za upravljanje tovrstnih tveganj. Deluje preventivno in dolžnost razkritja in izogibanja nasprotju interesov natančneje kot je to predpisano z ZGD-1 in kodeksi upravljanja nalaga ne le organom vodenja in nadzora SDH, ampak tudi organom v družbah, v katerih ima SDH večinski delež in prevladujoč vpliv. 52. člen zavezanost temu širi celo na zunanje pravne in fizične osebe, ki za SDH izvajajo pogodbene in svetovalne storitve. Enako velja za nadzor nad premoženjem, ki se z organov vodenja in nadzora SDH širi na organe družb, v katerih ima SDH večinski delež ali prevladujoč vpliv. Zanje se tako z dnem, ko nastopijo položaj uporabljajo relevantne določbe ZIntPK. Poudarjamo, da je potrebno zagotoviti veljavnost 56. člena predloga ZSDH-1, ki pravi, da se za gospodarske družbe, v katerih ima SDH prevladujoč vpliv ali večinski delež, ne uporablja ZDIJZ, ampak samo za SDH. Predlog ZDIJZ-c je v neskladju s tem členom, zato se ne sme zgoditi, da bi bila ta določba pri nadaljnjem usklajevanju iz ZSDH-1 črtana (več v Stališču ZNS glede predloga ZDIJZ-c).

Prav tako je pomembno, da se ZPPOGD, ki določa prejemke poslovodnih organov v teh družbah s predlogom ZSDH-1 razveljavi, tako kot ne bo veljal za prejemke uprave SDH. Razveljavitev ZPPOGD se v celoti nadomesti s politiko prejemkov organom vodenja kot to določa 22. člen predloga ZSDH-1.

Glede na to, da bo SDH javna delniška družba želimo še posebej opozoriti na potrebno natančno preverjanje kaj uveljavitev ZSDH-1 pomeni v povezavi z drugo sistemsko zakonodajo s področja računovodstva, računovodenja, konsolidiranih izkazov, konkurenčne in prevzemne zakonodaje ter skupin po zakonu o finančnih konglomeratih.

ZNS se pri oblikovanju konkretnih pripomb k posameznim členom predloga zakona opredelil le do tistih določb, ki se nanašajo na upravljanje in ne na predlog zakona v celoti, ki zajema tudi nekatere druge pomembne določbe (npr. pripojitev KAD, PDP in D.S.U.; nadzor računskega sodišča,…).

Strokovni svet Združenja nadzornikov Slovenije


Povezave:

Kontaktna oseba za medije:
mag. Irena Prijović, generalna sekretarka ZNS
T: +386 1 530 86 38
M: +386 41 361 059
E: irena.prijovic@zdruzenje-ns.si

____________________________________________________________________________
O Združenju nadzornikov Slovenije
Združenje nadzornikov Slovenije je strokovna, nepridobitna in nevladna organizacija, ki povezuje člane nadzornih svetov in upravnih odborov ter druge deležnike korporativnega upravljanja. Ima 600 članov in 12 korporativnih članov, ki so pravne osebe dolgoročno zainteresirane za razvoj korporativnega upravljanja pri nas. Od leta 2007 je član
European Confederation of Directors Associations iz Bruslja in regijski partner Global Corporate Governance Foruma.

ZNS spremlja in razvija stroko in dobro prakso s področja korporativnega upravljanja in delovanja nadzornih svetov. Svoje člane spodbuja k pridobivanju novih znanj in jih izobražuje, usposablja za profesionalno opravljanje funkcije ter njihova znanja certificira. Interese svojih članov posreduje pristojnim državnim organom in strokovnim institucijam ter z njimi strokovno sodeluje.

Vaš elektronski naslov je ZNS pridobil v okviru opravljanja dejavnosti, na osnovi telefonskega razgovora, na podlagi priporočila, prijave na spletnih straneh, sodelovanja na dogodkih v organizaciji ZNS oz. drugačnega sodelovanja z ZNS ali iz javno dostopnih virov, iz baze PIRS v skladu s 109. čl. ZEKom. Podatke ZNS uporablja za namene neposrednega trženja v skladu z določili 72. čl. ZVOP in skladno s 45a. čl. ZVPot.
V primeru, da ste se »nezaželeno« znašli med prejemniki tega obvestila, se vam iskreno opravičujemo. V kolikor ne želite več prejemati naših obvestil, se lahko s seznama odjavite s klikom na povezavo 
[
Odjava] ali s sporočilom o odjavi na e-naslov:
info@zdruzenje-ns.si