Sporočila za javnost - arhiv

Če imate težave s prikazom sporočila, si ga lahko ogledate {online}.
 
Sporočilo za javnost 15.10.2015


S
tališče Združenja nadzornikov Slovenije
glede izvajanja odloka o strategiji upravljanja kapitalskih naložb države

 
 


Združenje nadzornikov Slovenije
opozarja člane nadzornih svetov družb s kapitalsko naložbo države na izvajanje Odloka o strategiji upravljanja kapitalskih naložb države z dne 13.7.2015 (OdSUKND - Ur.l. RS, št. 53/15), ki v 3.3. točki določa, da mora SDH ob opredelitvi kapitalskih naložb za strateške ali pomembne vezano na povečanje učinkovitosti razpologanja z naložbami, upoštevati tudi morebitne kapitalske naložbe teh družb v drugih družbah s kapitalsko naložbo države, ki so opredeljene kot pomembne ali strateške. V teh primerih morajo nadzorni sveti teh družb pred razpolaganjem z deleži v drugih družbah pridobiti soglasje SDH.

Omenjena zahteva je po mnenju ZNS v neskladju z ZGD-1, ZSDH-1 in Kodeksom korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države. Odlok za nadzorne svete, ki te zahteve ne bodo upoštevali, ne predvideva sankcij, medtem ko nespoštovanje zakonodaje lahko povzroči negativne posledice tako za člane nadzornih svetov kot družbe same.

Obrazložitev:
Odlok o strategiji upravljanja kapitalskih naložb države ni pravni akt, ki bi ustrezal naravi zakona, zato tudi ne more izključevati določil drugih zakonov:
 - ZGD-1, ki v 265. členu določa, da posle družbe vodi uprava samostojno in na lastno odgovornost, kar je lahko v določenih primerih omejeno s soglasjem NS te družbe, kar opredeljuje že statut družbe oz. z dovoljenjem NS, kar opredeljujejo posamični sklepi NS te družbe.
- ZSDH-1, ki v 20. členu določa, da morajo organi vodenja in nadzora družb ravnati izključno v interesu teh družb, SDH pa mora uresničevati pravice in pristojnosti ter izpolnjevati obveznosti in naloge v skladu s tem zakonom in akti upravljanja, ne da bi posegal v neodvisnost organov družb, predvsem pa ne sme posegati v posamezne poslovne in vodstvene odločitve. V ZSDH-1 je tudi jasno zapisano, da vse druge naloge, pristojnosti in obveznosti uprave SDH, ki niso posebej opredeljene v tem zakonu, določa zakon, ki ureja gospodarske družbe.

SDH je prav tako sprejel Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, ki med drugim v 4.1. točki določa, da so »Organi vodenja in nadzora družb s kapitalsko naložbo države neodvisni od SDH.« Predmetno določilo odloka je tako v nasprotju tudi z določili njihovega kodeksa.

Strokovni svet Združenja nadzornikov Slovenije

 
O Združenju nadzornikov Slovenije
Združenje nadzornikov Slovenije (ZNS) je strokovna, nepridobitna in nevladna organizacija, ki povezuje člane nadzornih svetov in upravnih odborov ter druge deležnike korporativnega upravljanja. Ima preko 600 članov in 15 korporativnih članov, ki so pravne osebe dolgoročno zainteresirane za razvoj korporativnega upravljanja pri nas. ZNS spremlja in razvija stroko in dobro prakso s področja korporativnega upravljanja in delovanja nadzornih svetov. Svoje člane spodbuja k pridobivanju novih znanj in jih izobražuje, usposablja za profesionalno opravljanje funkcije ter njihova znanja certificira. Interese svojih članov posreduje pristojnim državnim organom in strokovnim institucijam ter z njimi strokovno sodeluje. Od leta 2007 je ZNS član European Confederation of Directors' Associations (ecoDa) iz Bruslja. >>> VEČ
Obvestila ZNS, prejemajo vsi člani ZNS, ki so potrdili da ZNS lahko shranjuje, zbira in obdeluje osebne podatke (1. člen) za namene obdelave (2. člen), kot je določeno v izjavi o Upravljanju in varovanju osebnih podatkov. Za spremembo vaših nastavitev kliknite na povezavo 'Moj profil', če se želite odjaviti iz seznama prejemnikov obvestil pa na povezavo {unsubscribe}.