Sporočila za javnost - arhiv

Če imate težave s prikazom sporočila, si ga lahko ogledate {online}.
  3.05.2017

Stališče Združenja nadzornikov Slovenije
o razlagi 61. člena novega Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1), ki opredeljuje politično izpostavljene osebe


Strokovni svet Združenja nadzornikov Slovenije meni, da je razlaga Urada RS za preprečevanje pranja denarja (Urad), da kriterij po g. točki 3. odstavka 61. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16; v nadaljevanju: ZPPDFT-1) »ne bi razlikoval med neposrednim in posrednim lastništvom« nepotrebna in v nasprotju z načelom zakonitosti skladno z Ustavo RS.
________________________________________________________________________________

Politično izpostavljene osebe po 61. členu ZPPDFT-1

61. člen ZPPDFT-1 v 2. in 3. odstavku določa:
“...
(2) Politično izpostavljena oseba iz prejšnjega odstavka je vsaka fizična oseba, ki deluje ali je v zadnjem letu delovala na vidnem javnem položaju v državi članici ali tretji državi, vključno z njenimi ožjimi družinskimi člani in ožjimi sodelavci.

(3) Fizične osebe, ki delujejo ali so delovale na vidnem javnem položaju, so:

a) voditelji držav, predsedniki vlad, ministri in njihovi namestniki oziroma pomočniki;
b) izvoljeni predstavniki zakonodajnih teles;
c) člani vodstvenih organov političnih strank;
d) člani vrhovnih in ustavnih sodišč ter drugih sodnih organov na visoki ravni, zoper odločitve katerih, razen v izjemnih primerih, ni mogoče uporabiti rednih ali izrednih pravnih sredstev;
e) člani računskih sodišč in svetov centralnih bank;
f) vodje diplomatskih predstavništev in konzulatov ter predstavništev mednarodnih organizacij, njihovi namestniki in visoki častniki oboroženih sil;
g) člani upravnih ali nadzornih organov podjetij, ki so v večinski lasti države;
h) predstojniki organov mednarodnih organizacij (kot so na primer predsedniki, generalni sekretarji, direktorji, sodniki), njihovi namestniki in člani vodstvenih organov ali nosilci enakovrednih funkcij v mednarodnih organizacijah.
...”

Usmeritve Urada v zvezi z izvajanjem 61. člena ZPPDFT-1 z dne 23.12.2016 glede točke g. 3. odstavka 61. člena ZPPDFT-1 navajajo, da se za člane upravnih ali nadzornih organov podjetij, ki so v večinski lasti države, štejejo člani uprav in člani nadzornih svetov podjetij, ki so v večinski lasti Republike Slovenije. Pojem podjetij vključuje gospodarske družbe, ki so bile ustanovljene na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09– uradno prečiščeno besedilo, z vsemi nadaljnjimi veljavnimi spremembami; ZGD-1) in ne zajame drugih oseb javnega prava, ki so v večinski lasti države. Glede kriterija večinskega lastništva države pa izpostavlja, da ta kriterij ne razlikuje med tem, ali je država neposredna ali posredna lastnica naložb ter napotuje na smiselno rabo določb 528. člena ZGD-1. Pri tem opozarjamo, da ZGD-1 ne opredeljuje »večinske lasti«. 528. člen ZGD-1 opredeljuje termin »večinski delež«. Torej ne gre za isti pojem, poleg tega pa ZPPDFT-1 nikjer ne napotuje na uporabo ZGD-1 pri definiciji pojma »večinska last«. Termina večinska last celo sploh ne opredeli nikjer v zakonu.

Menimo, da se pojem »večinska last« posledično lahko uporablja le tako in v obsegu kot je določena z ZPPDFT-1. Zaradi dejstva, da gre za represiven zakon, ki posega tudi v pravice ljudi, ga je potrebno razlagati restriktivno in  načelo zakonitosti  izključuje možnost arbitrarnega razumevanja in razlaganja tega pojma, česar Urad očitno ni upošteval ob pripravi svojih Usmeritev v zvezi z izvajanjem 61. člena ZPPDFT-1. Poleg tega izpostavljamo, da tudi Direktiva (EU) 2015/849 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, ki jo ZPPDFT-1 implementira, nikjer ne omenja »posrednega lastništva«. Točka g. 9. odstavka 3. člena direktive opredeljuje, da politično izpostavljena oseba pomeni »člane upravnih, upravljalnih ali nadzornih organov državnih podjetij«. Zato strokovni svet ZNS meni, da na tak način razširjati domet zakonsko opredeljenih kriterijev in napačno razlagati njihov namen, ni sprejemljivo. Usmeritve Urada glede točke g. iz 3. odstavka 61. člena ZPPDFT-1 so posledično napačne in v nasprotju z načelom zakonitosti skladno z Ustavo RS.


Strokovni svet Združenja nadzornikov Slovenije

Obvestila ZNS, prejemajo vsi člani ZNS, ki so potrdili da ZNS lahko shranjuje, zbira in obdeluje osebne podatke (1.čl.)  za namene obdelave (2.čl.), kot je določeno v izjavi o Upravljanju in varovanju osebnih podatkov. Za spremembo vaših nastavitev se prijavite na vaše članske strani, če se želite odjaviti iz seznama prejemnikov obvestil pa na povezavo {unsubscribe}.