STROKA

NOVO! - Poročilo sestavi in prejemkih organov vodenja in nadzora borznih družb v Sloveniji 2017

Raziskava o prejemkih uprav in nadzornih svetov - pregled razkritij v javnih delniških družbah, bankah in zavarovalnicah v Sloveniji v obdobju 2013-2015


Nagrajevanje uprav in nadzornega sveta

Nagrajevanje uprave

Plačila članom uprav določa nadzorni svet, pa vendar je nagrajevanje uprav v Sloveniji zelo zakonsko regulirano področje, saj Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) že vsebuje posamična načela za njihovo nagrajevanje, tkim. »Lahovnikov zakon« (ZPPOGD) pa celo opredeljuje višino plačil upravi v družbah z večinskim državnim lastništvom.

Osnovna plača uprave naj je odvisna od velikosti družbe, kompleksnosti njenega poslovanja (skupina družb, internacionalizacija), panoge v kateri deluje, tega ali gre za borzno družbo. Pri tem naj nadzorni svet upošteva tudi finančni položaj družbe. Variabilni del plače uprave je odvisen od kazalcev, ki so predmet vsakoletnega dogovora med upravo in nadzornim svetom in so vezani na doseganje oz. preseganje plana pri vnaprej določenih kvantitativnih oz. finančnih kazalcih kot tudi drugih kvalitativnih kazalcev, ki so pomembni za poslovanje družbe in doseganje strategije ter trajnostnega razvoja družbe. Višina plače bi morala tako odražati ta dogovor med nadzornim svetom in upravo.
Nadzorni svet naj letno oceni uspešnost uprave in sprejme sklep o izplačilu variabilnega dela plačila. Nadzorni svet lahko skladno z 270. členom ZGD-1 pod določenimi pogoji zahteva vrnitev že izplačane nagrade za poslovno uspešnost ali njen sorazmeren del.
Plačila uprave morajo biti v skladu s politiko prejemkov 294. člena ZGD-1. Če skupščina ne določi politike prejemkov, mora nadzorni svet pri tem slediti načelom iz tega člena zakona.

 
NOVOST

SDH, 11.8.2020: Upravičenost do prejemkov poslovodnih oseb v gospodarskih družbah po ZPPOGD >>> Pravno mnenje dr. Luke TičarjaPlačilo članom nadzornega sveta


Prejemke članom nadzornega sveta določa skupščina ali statut družbe. Plačilo mora biti v ustreznem razmerju z nalogami članov nadzornega sveta in finančnim položajem družbe. Člani nadzornega sveta ne morejo biti udeleženi pri dobičku. Plačilo NS naj je sestavljeno iz plačila za opravljanje funkcije, sejnine za prihod na sejo pa so variabilni del plačila članom nadzornih svetov. Članom nadzornih svetov pripadajo tudi potni stroški.

 
NOVOST

279. (3) člen ZGD-1: "Plačilo članov komisije, ki niso tudi člani nadzornega sveta, določi nadzorni svet s sklepom."

Že prej pa je bilo mnenje pravne teorije in tudi prevladujoča praksa, da so za določanje plačil zunanjim strokovnjakom v komisijah nadzornih svetov pristojni nadzorni sveti in ne skupščine.


Zakonodaja:
  • Zakon o gospodarskih družbah - ZGD-1, Ur.l. RS, št. 65/09 - ZGD-1- UPB3 (spremembe)
  • Zakon o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZPPOGD, Ur. l. RS, št. 21/10
  • Zakon o dodatnem davku od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov v času finančne in gospodarske krize (ZDDDČPNO), Ur.l.RS, št. 78/09 (odločba US RS o razveljavitvi 12. čl., Ur. l. RS, št. 107/2013)

Podzakonski predpisi:

Priporočila dobre prakse:

Raziskave in študije:

Priporočena gradiva: