STROKA

Anketa o delovanju revizijskih komisij v Sloveniji 2017

>>> več

Iščete zunanjega strokovnjaka* za RK?

Lahko vam pomagamo z objavo in javnim pozivom našim članom.

>>> INFO: 01/53 08 644 ali rada.sibila@zdruzenje-ns.si

*V skladu z 280. členom ZGD-1 mora biti vsaj en član revizijske komisije neodvisen strokovnjak in usposobljen za računovodstvo ali revizijo. Neodvisen strokovnjak in usposobljen za računovodstvo ali revizijo je zunanji strokovnjak in ne član nadzornega sveta (Priporočila za RK)

Zakon o revidiranju in ocenjevanju vrednosti

Revizijske komisije NS

Revizijska komisija nadzornega sveta je podrejeni organ nadzornega sveta. Ustanovitev revizijske komisije v ničemer ne spreminja odgovornosti nadzornega sveta, kot je opredeljena v zakonodaji.
Njena naloga je pomagati nadzornemu svetu na področjih, za katera je posebej usposobljena. Za odločitve in ukrepe, ki jih nadzorni svet sprejme na podlagi pomoči revizijske komisije, je odgovoren nadzorni svet. Revizijska komisija ne sme odločati o vprašanjih, ki so v pristojnosti nadzornega sveta. Svet delavcev ima pravico imenovati tudi predstavnika delavcev v komisije nadzornega sveta in upravnega odbora.

Priporočila dobre prakse:

NOVO! - Prioritete za delo revizijskih komisij v letu 2021/2022

Priporočila za revizijske komisije
PRILOGA: Dodatno poročilo zunanjega revizorja revizijski komisiji
Vprašalnik za samoocenjevanje dela revizijske komisije

   

Smernice za revizijske komisije za spremljanje kakovosti zunanjega revidiranja, 2018

   Poslovniki o delu RK - javno objavljeni:
 
Stališča - drugi :

 

POMEMBNO

- Pravilnik o prepovedanih nerevizijskih storitvah revizijskih družb, (UR.l.RS, št. 36/2019) z dne 7. 6. 2019), določa pravila, ki jih mora revizijska družba upoštevati, ko presoja dopustnost oziroma prepoved opravljanja nerevizijskih storitev na podlagi drugega odstavka 45. člena  ZRev-2 v povezavi s 4. točko prvega odstavka 45. člena ZRev-2 s Katalogom prepovedanih nerevizijskih storitev pri obveznih revizijah subjektov javnega interesa.
- Razširitev nabora subjektov javnega interesa, ki bodo to postali dne 1.1.2020
- pomembna novost, ki jo določa novela Zakona o revidiranju in je bila uveljavljena dne 12.1.2019 (ZRev-2A).
- Pojasnilo MGRT glede 282. člena ZGD, ki ureja pristojnosti nadzornega sveta v zvezi z letnim poročilom in poročilo nadzornega sveta
, 4.7.2018

- Stališče ZNS glede podpisovanja tudi drugih pogodb z zunanjim revizorjem (poleg pogodbe za revidiranje računovodskih izkazov) s strani predsednika NS oz. kako lahko tolmačimo 281. (2). člen?
      "Skladno z 281. členom ZGD-1 je predsednik nadzornega sveta pristojen za podpisovanje pogodbe z revizorjem letnih in konsolidiranih letnih računovodskih izkazov. Glede na to, da gre za odmik od pravila, da se vodenje poslov ne sme in ne more prenesti na nadzorni svet skladno z 261. členom ZGD-1, je to potrebno razlagati restriktivno, zato vse ostale pogodbe z revizijskimi družbami podpisuje uprava."
- Obvestilo SDH, d.d. glede zunanjih članov komisij, 1.3.2016
      "...SDH, d. d., meni, naj se družbe v času do sprejema noveliranih Priporočil za revizijske komisije vzdržijo najemanja aktivnih revizorjev za zunanje člane revizijskih komisij, tiste, ki jih že imajo, pa ne bodo ravnale neustrezno, če še naprej ohranijo poslovno razmerje z le-temi."
- Stališče Agencije za javni nadzor nad revidiranjem (ANR) glede članstva zunanjih članov RK, 30.11.2015
- Kaj je "neodvisnost od revidiranega subjekta" za člane RK po 280. čl. ZGD -1I, mnenje ZNS, 20.8.2015
- Razlaga določb 263. in 280. člena Zakona o gospodarskih družbah – odgovor Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, 6.10.2015


Najpomembnejši strokovni vir za delo revizijske komisije so Priporočila za revizijske komisije (eng), pri tem je potrebno upoštevati nekatere novosti, ki so prinesle pomembne spremembe tudi za revizijske komisije:

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o revidiranju (ZRev-2A) - Ur.l. RS, št. 84/18:

 • opredelitev »subjekta javnega interesa« iz  3.(44) člena ZRev-2A, ki se razlikuje od obstoječe opredelitve iz 53.(4) člena ZGD-1 (sistemski krovni zakon za gospodarske družbe), saj pomembno širi segment družb, ki bodo postale subjekti javnega interesa.
 • 81č. člen ZRev-2A, določa, da lahko Agencija za nadzor revidiranja z odredbo kršitelju - fizični osebi, ki pri subjektih javnega interesa opravlja naloge člana organa vodenja ali nadzora ali člana revizijske komisije, glede na naravo kršitve, začasno prepove opravljanje teh nalog v taksativno naštetih primerih iz 2. odstavka tega zakona.
>>> Predlog ZNS za spremembo 73. in 81č. člena ZRev-2A in zahteva za obrazložitev glede uporabe definicije subjektov javnega interesa iz točke 44 3. člena ZRev-2A
Zakon o gospodarskih družbah - ZGD-1I (julij 2015) - Ur.l. RS, št. 55/15:

 • 279. čl. ZGD-1: Vsaka družba, ki je subjekt javnega interesa mora oblikovati revizijsko komisijo. Plačilo članov komisije, ki niso člani nadzornega sveta, določi nadzorni svet s sklepom.
 • 280 čl. ZGD-1: Člani revizijske komisije so lahko le člani nadzornega sveta, ki so neodvisni od revidiranega subjekta. Vsi člani revizijske komisije so ustrezno usposobljeni za področje delovanja revidiranega subjekta. Dodatne naloge revizijske komisije so še:
  • poroča nadzornemu svetu o rezultatu obvezne revizije, vključno s pojasnilom, kako je obvezna revizija prispevala k celovitosti računovodskega poročanja in kakšno vlogo je imela revizijska komisija v tem postopku,
  • sodeluje z notranjim revizorjem, zlasti z medsebojnim obveščanjem o glavnih zadevah v zvezi z notranjo revizijo.
 • 281. člen ZGD-1: Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo tudi pri sklenitvi pogodbe z revizorjem letnega in konsolidiranega letnega poročila.
 • 691. a člen ZGD-1: Z globo od 1.000 do 5.000 EUR se kaznuje za prekršek član komisije nadzornega sveta, če odloča o vprašanjih, ki sodijo v pristojnost nadzornega sveta oz. upravnega odbora.
Zakon o bančništvu - ZBan-2 (maj 2015) - Ur. l. RS, št. 25/15:

 • 49. čl. ZBan-2: ne glede na določbe ZGD-1, so člani komisij nadzornega sveta le člani nadzornega sveta banke (tj. zunanjih članov komisij nadzornega sveta ne more biti več). Uprava banke mora zagotoviti, da imajo komisije nadzornega sveta zadostne kadrovske in finančne vire za izvajanje svojih nalog, vključno z možnostjo uporabe zunanjih svetovalcev.Raziskave in študije:

Priporočena gradiva:

 

Direktive EU: