Sodelovanje delavcev pri upravljanju

Delavci opravljajo pomembno vlogo pri upravljanju gospodarskih družb. Aktivno sodelovanje delavcev v organih družb izboljšuje korporativno upravljanje družbe, saj predstavniki delavcev prinašajo poglobljen vpogled v delovanje družbe in tudi specializirano znanje s področja dejavnosti družbe. Čeprav uradne statistike o prisotnosti delavskih predstavnikov v organih upravljanja v Sloveniji ni, je mogoče sklepati, da je sodelovanje delavcev pri upravljanju gospodarskih družb v Sloveniji uveljavljena praksa.

V okviru raziskovalne dejavnosti in izvedbe izobraževanj smo najprej definirali izzive s področja sodelovanja delavcev pri upravljanju družbe in pristopili k oblikovanju novega avtonomnega pravnega vira Priporočila dobre prakse sodelovanja delavcev pri upravljanju, ki se dopolnjuje z drugimi priporočili in kodeksi s področja upravljanja družb in v nekaterih segmentih pomembno nadgrajuje zakonske določbe zastarele področne zakonodaje.

Vsebinski sklopi:
  • predstavniki delavcev v NS - kandidacijski postopek, pogoji in imenovanje, upravljanje;
  • nasprotja interesov in neodvisnost; sodelovanje v NS in komisijah;
  • delavski direktorji -  kandidacijski postopek, pogoji in imenovanje, pravice in dolžnost, vsebina pogodbe;
  • komunikacija predstavnikov delavcev v organih družbe s svetom delavcev;
  • poročilo o soupravljanju za NS.
>>> Delovna skupina ZNS za področje sodelovanja delavcev pri upravljanju
Namen: Sodelovanje predstavnikov delavcev v organih družb je v Sloveniji uveljavljena praksa. Ker njihovo sodelovanje pomembno vpliva na kakovost korporativnega upravljanja, je ZNS v želji po celostnem obravnavanju upravljanja družb, ki vključuje tudi sodelovanje delavcev v organih družb, pripravilo prvi avtonomni pravni vir, ki vsebuje priporočila dobre prakse za sodelovanje delavcev v organih vodenja in nadzora. ZNS želi s Priporočili spodbuditi razvoj korporativnega upravljanja tudi ob upoštevanju značilnosti in zakonske ureditve vloge predstavnikov delavcev v organih družbe.

Člani: dr. Valentina Franca (izredna profesorica, Fakulteta za management, Univerza na Primorskem), Samo Fürst, MBA (GEN energija, d.o.o., predstavnik zaposlenih v NS in Predsednik Sveta delavcev), mag. Urška Gašperlin (D.S.U., d.o.o. predstavnica zaposlenih v NS), Gorazd Podbevšek, (pravnik specializiran za korporacijsko pravo in korporativno upravljanje in predsednik Strokovnega sveta ZNS), mag. Irena Prijović (izvršna direktorica ZNS), Petra Sever (pravnica, ZIVKO MIJATOVIC & PARTNERS, družba za management in svetovanje, d.o.o.) in dr. Anja Strojin Štampar (odvetnica – svetovalka v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa d.o.o.).

 

Zakonodaja:
  • Zakon o gospodarskih družbah - ZGD-1, Uradni list RS, št. 42/2006 in nasl. 
  • Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju – ZSDU, Ur. l. RS, št. 42/2007 – UPB1.
  • ODLOČBA Ustavnega sodišča RS - razveljavitev določil zakona o bančništvu o sodelovanju delavcev pri upravljanju (četrti odstavek 33. čl. ZBan-2), 13. 6. 2019

Priporočila dobre prakse:


Raziskave in študije:

Priporočeno branje: