STROKA

Vrednotenje nadzornega sveta

Več informacij

Za vse dodatne informacije in vprašanja se lahko obrnete na:

mag. Irena Prijović
,
izvršna direktorica ZNS,
T: 01 530 86 38
E: info@zdruzenje-ns.si

Vrednotenje nadzornega sveta predstavlja več postopkov presoje delovanja nadzornega sveta - od samoocenjevanja nadzornega sveta, tudi s sodelovanjem zunanjega strokovnjaka, do zunanje presoje delovanja nadzornega sveta.

Samoocenjevanje nadzornega sveta je interni postopek, ki je namenjen sistematičnemu vrednotenju dela nadzornega sveta (vprašalnik ali matrika) glede na obstoječo dobro prakso z določeno mero zdrave samokritičnosti.

Priporočila in zahteve regulatorjev:
Javne delniške družbe in družbe s kapitalskimi naložbami RS so k temu zavezano skladno z referenčnimi kodeksi, medtem ko so banke in finančne inštitucije k temu zavezane na podlagi podzakonskega predpisa.

Kodeksi upravljanja družb in podzakonski akti za banke zahtevajo, da nadzorni svet enkrat letno ovrednoti svojo sestavo, delovanje, potencialna nasprotja interesov posameznih članov ter delovanje nadzornega sveta in tudi sodelovanje z upravo družbe.
 • 14. načelo - Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb, 2016
 • 6.12 člen - Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, 2017
 • 5.8 člen - Kodeks upravljanja za nejavne družbe, 2016
 • 15. člen - Sklep o skrbnosti članov uprave in nadzornega sveta bank in hranilnic, 2015
Priporočilo za zunanjo presojo nadzornega sveta vsaj enkrat na 3 leta za javne delniške družbe:  
 • 14.4 načelo - Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb, 2016

KAJ JE ZUNANJA PRESOJA DELOVANJA NS?

Zunanja presoja nadzornega sveta se razlikuje od samoocenjevanja nadzornega sveta ali njegovega sodelovanja z zunanjim strokovnjakom v tem, da poleg običajnega samoocenjevanja nadzornega sveta z izpolnjevanjem matrike vključuje intervjuje s predsednikom in posameznimi člani nadzornega sveta ter pregled dokumentov, ki urejajo delo nadzornega sveta in komisij. Po zaključku delavnice s seznanitvijo poročila o rezultatih samoocenjevanja in intervjujev pa zunanji presojovalec pripravi poročilo o zunanji presoji z oceno nadzornega sveta in predlogom ukrepov.

>>> VEČ


Priporočila dobre prakse: Raziskave in študije:

Priporočena gradiva:

 

3-LETNI PAKET* ZA VREDNOTENJE NADZORNEGA SVETA (Z OPCIJO ZUNANJE PRESOJE):

1. LETO: OSNOVNI CELOSTEN PRISTOP 2. LETO: MERJENJE NAPREDKA (»FOLLOW-UP«)

3. LETO: ZAKLJUČEK CIKLA
(Z OPCIJO ZUNANJE PRESOJE
)

 • predstavitev postopka na seji
 • pregled osnovnih dokumentov za delo nadzornega sveta in komisij
 • intervju s predsednikom in sekretarjem nadzornega sveta
 • prilagoditev vsebine matrike posebnostim družbe
 • spletno izpolnjevanje matrike
 • izdelava poročila o rezultatih
 • delavnica s predstavitvijo poročila, tolmačenjem rezultatov in predstavitvijo novosti na področju upravljanja in nadzornih svetov
 • priprava predloga izboljšav –akcijski načrt
 • pregled izpolnjevanja akcijskega načrta in trenutni status
 • intervjuji s predsednikom in sekretarjem nadzornega sveta
 • poročilo o napredku in predlog posodobitve akcijskega načrta
 • pregled dokumentov, ki urejajo delo nadzornega sveta in komisij – opcija zunanja presoja
 • samoocenjevanje s spletnim izpolnjevanjem matrike
 • intervjuji s predsednikom in posameznimi člani nadzornega sveta - opcija zunanja presoja
 • izdelava poročila o rezultatih
 • delavnica s seznanitvijo rezultatov
 • predlog akcijskega načrta ALI poročilo o zunanji presoji vrednotenja nadzornega sveta (ocena in predlog ukrepov) - opcija zunanja presoja

 * Možna je prilagoditev paketa potrebam in okoliščinam posameznega nadzornega sveta oz. zamik nadaljevanja za eno leto v 2. ali 3. letu.

 8 PREDNOSTI 3-LETNEGA PAKETA:

 1. Oblikovan je za čas mandata nadzornega sveta in se prilagaja potrebam nadzornega sveta. Omogoča tudi zunanjo presojo nadzornega sveta kot del procesa.
 2. Stroškovno bolj ugoden kot posamezna vrednotenja.
 3. Omogoča spletno in enostavno izpolnjevanje matrik, kar zagotavlja popolno anonimnost. Vsi člani nadzornega sveta neobremenjeno sodelujejo v postopku, kar pomeni razbremenitev članov, predsednika in sekretarja nadzornega sveta glede vodenja in vsebine postopka.
 4. Vaš postopek vrednotenja nadzornega sveta bo vsako leto načrtovan, pravočasen in opravljen v skladu z najvišjimi profesionalnimi standardi.
 5. Postopek zagotavlja konkreten rezultat - akcijski načrt za izboljšave delovanja nadzornega sveta in/ali zunanjo presojo.
 6. Zagotavlja celovit pristop k izvedbi po ZNS metodologiji, ki jo priporočajo vsi referečni kodeksi.
 7. Sodelovanje dveh zunanjih strokovnjakov v postopku, kar zagotavlja objektivnost in strokovnost.
 8. Strokovni izvajalci so ne le izkušeni člani nadzornih svetov temveč avtorji metodologije in priporočene prakse na področju vrednotenja nadzornih svetov in upravljanja družb.

 

Reference

Eles, d.d.; Geoplin, d.d.; HIT, d.d.; HSE, d.o.o.; Luka Koper, d.d.; NLB Vita d.d.; Nova Ljubljanska banka, d.d.; Petrol, d.d.; Pošta Slovenije, d.o.o.; Slovenski državni gozdovi, d.o.o.; Telekom Slovenije, d.d. in Zavarovalnica Triglav, d.d.
 Metodologija ZNS z matriko (tudi v angleškem jeziku) je v primeru sodelovanja z ZNS, prilagojena posebnostim družbe: - DRŽAVNE DRUŽBE, BORZNE DRUŽBE, BANKE, ZAVAROVALNICE IN DRUGE ZASEBNE DRUŽBE