KNJIŽNICA

Kaj je sodna praksa?

Izraz „sodna praksa“ pomeni pravila in načela razvita v sodbah in sodnih mnenjih sodišč - pri odločanju v zadevi sodišča razlagajo pravo, kar je del sodne prakse. Sodna praksa služi kot posvetovalno orodje, ki ga sodišče sicer ni dolžno upoštevati kot absolutno referenco. Posamezen sodnik mora namreč v specifičnih in konkretnih primerih "ravnati vselej tako, kot bi imel pred seboj nedoločeno število primerov iste vrste," njihovo dejansko stanje pa je v praksi tudi sicer le redko ponovljiv. Namen sodne prakse same kot take je v seznanitvi s primeri, ki pravno analitično razrešujejo postopkovna ali vsebinska vprašanja, in njihovi uporabi ali nadgradnji argumentacije.  

>>> več o sodni praksi

Sodna praksa

 

Zbir najpomembnejše sodne prakse slovenskih sodišč na temo korporativnega upravljanja in delovanja nadzornih svetov ter upravnih odborov.


v sodelovanju z:


  •  
Odškodninska odgovornost uprave (business judgment rule) in povrnitev škode, 19.4.2017  - VSL sodba I Cpg 360/2016
Člani organi vodenja ali nadzora so solidarno odgovorni družbi za škodo, ki je nastala kot posledica kršitve njihovih nalog, razen če dokažejo, da so pošteno in vestno izpolnjevali svoje dolžnosti (2. odstavek 263. člena ZGD-1).
odločba
  •  
Obračun in plačilo sejnin za seje nadzornega odbora, 23.3.2017 - VDSS Sklep in sodba Pdp 883/2016
V primeru sejnin gre za prihodek, vezan na izvrševanje funkcije člana nadzornega sveta, kateremu se skladno z 284. členom ZGD-1 lahko za njegovo delo zagotovi plačilo, kar določi statut ali skupščina.
odločba
  •  
Odškodninska odgovornost uprave po ZFPPod, 15.3.2017 - VSL sodba I Cpg 1223/2016
Vzrok za škodo niso protipravna ravnanja uprave iz prvega odstavka 19. člena ZFPPod, temveč da je škoda nastala zaradi drugih vzrokov, ki jih uprava ni mogla preprečiti niti se izogniti njihovim škodljivim posledicam. Kasneje imenovana uprava pa za protipravna ravnanja prejšnje uprave ne odgovarja.
 odločba
  Ničnost letnega poročila, 9.3.2017 - VSK Sodba Cpg 268/2016
Pri presojanju, ali je letno poročilo nično, ali ne, je po oceni pritožbenega sodišča potrebno izhajati iz namena, ki ga letno poročilo ima. Slednji mora (tako delničarjem kot tudi upnikom in širši javnosti) prikazati na pošten način resnično premoženjsko stanje družbe, njene obveznosti, pa tudi razvojne perspektive družbe. Zato mora biti letno poročilo sestavljeno na pregleden, z zakonom določen način, tako da se lahko iz njegovih podatkov preveri resničnost prikazanega stanja družbe.
odločba
  •  
Sodno imenovanje članov nadzornega sveta (litispendenca), 8.3.2017 - VSL sklep I Cpg 209/2017
Predlagatelji predlagajo sodišču, da imenuje začasni nadzorni svet. Ta pa bi nato za celoten mandat imenoval direktorja družbe z omejeno odgovornostjo.
odločba
  •  
Imenovanje članov nadzornega sveta preko sodišča – vročanje predloga v nepravdnem postopku zaradi imenovanja članov nadzornega sveta, 21.2.2017 - VSL sklep I Cpg 128/2017
Sodišče prve stopnje je v celoti ugodilo predlogu in imenovalo člane nadzornega sveta nasprotnega udeleženca, ki je družba z omejeno odgovornostjo (256. člen ZGD-1). Predlog ni bil vročen nasprotnemu udeležencu, pa tudi ne udeležencema, ki sta družbenika nasprotnega udeleženca, pri tem pa sprejeta odločitev posega v njun pravni interes.
odločba
  Dolžnost sestave letnega poročila – zahtevek za ugotovitev ničnosti skupščinskega sklepa, 23.1.2017 - VSK sodba Cpg 224/2016
Dolžnost sestave letnega poročila je v skladu z 272. členom ZGD-1 na upravi. Ko ga uprava sestavi in ga predloži nadzornemu svetu, ga le-ta preveri in nato pripravi pisno poročilo za skupščino; če ga v tem poročilu potrdi, je letno poročilo sprejeto (drugi odstavek 282. člena ZGD-1). V takšnem primeru nima skupščina družbe v zvezi s sprejetjem letnega poročila nobenih pristojnosti, ampak se z njim (in s poročilom nadzornega sveta) le seznani. V njegovo vsebino torej ne more posegati.
odločba
  •  
Odškodninski zahtevek - odgovornost članov organa vodenja ali nadzora, 15.12.2016 - VSK sklep Cpg 213/2016
Odškodninski zahtevek, ki ga ima družba do člana organa vodenja ali nadzora, lahko uveljavljajo tudi upniki družbe, če jih družba ne more plačati (četrti odstavek 263. člena ZGD-1).
odločba
  •  
Izpodbijanje sklepov skupščine d.d., sprememba v personalni sestavi uprave družbe in podelitev razrešnice upravi,  16.5.2008 - VSK sodba Cpg 73/2008
Smisel razrešnice je v tem, da delničarji na točno določen način izkažejo svoje zaupanje oz. nezaupanje aktivnim članom organov družbe. Dela organa ni mogoče ocenjevati po posameznih obdobjih poslovnega leta. Sprememba v personalni sestavi organa družbe ne predstavlja spremembe organa samega.
odločba