News

Pobuda za zakonsko ureditev uravnoteženosti spolov v poslovodnih in nadzornih organih gospodarskih družb

25. 11. 2022

raznolikostpobuda4033

Že nekaj let potekajo prizadevanja  za bolj uravnoteženo spolno zastopanost v poslovodnih in nadzornih organih gospodarskih družb. Kljub mnogim prizadevanjem in ozaveščanju na tem področju pri nas so spremembe, ki temeljijo na prostovoljnem doseganju ciljev za uravnoteženo spolno zastopanost v organih v poslovodnih in nadzornih organih gospodarskih družb prepočasne ali jih ni. Njihova spolna zastopanost v teh organih pa ostaja nespremenjena in tudi brez pritiska delničarjev in drugih deležnikov korporacijskega upravljanja za potrebne spremembe. Zato smo skupaj z Združenjem Manager na pristojni ministrstvi (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti) podali Pobudo za zakonsko ureditev uravnoteženosti spolov v poslovodnih in nadzornih organih gospodarskih družb.

Že konec leta 2019 smo skupaj s podporniki javno predstavili pobudo za prostovoljno doseganje ciljne spolne raznolikosti v organih vodenja in nadzora do konca leta 2026: 40 % za člane nadzornih svetov in skupaj 33 % za člane nadzornih svetov in uprav manj zastopanega spola v javnih delniških družbah in družbah v državni lasti. V posebnem poročilu nadzornega sveta se na skupščini družbe predstavi politika raznolikosti organov vodenja in nadzora ter vsa prizadevanja organa nadzora in drugih deležnikov na tem področju za dosego tega cilja. S to pobudo smo želeli slediti državam, ki so dosegle napredek brez zakonske regulacije na tem področju in spremeniti sedanje stanje, ko v Sloveniji že vrsto let ni napredka na tem področju. V sodelovanju z Deloitte Slovenija smo se zavezali k obdobnemu spremljanju napredka na tem področju in predstavljanju nekakšnega semaforja (indeks manj zastopanega spola v upravah in nadzornih svetov), ki bi nas opozarjal kako se cilju približujemo ali oddaljujemo z vsakim kadrovanjem v uprave ali nadzorne svete teh družb.

Zakonodajalec v RS je v letu 2021 z novelo ZGD-1 sicer okrepil institut politike raznolikosti organov vodenja in nadzora, ki opredeljuje tudi zahteve po določitvi ciljne spolne zastopanost v teh organih. V izjavi o upravljanju, ki je del letnega poročila družbe, se od družb zavezanih revidiranju z namenom večje transparentnosti do delničarjev in deležnikov družbe zahteva razkritje ciljev iz politike raznolikosti kot tudi njihovega doseganja. Transparentnost pa ob odsotnosti pritiska s strani institucionalnih investitorjev in nespoštovanja ciljev iz politik raznolikosti posameznih družb s strani odločevalcev (delničarji, upravljalec družb s kapitalskimi naložbami države-SDH, nadzorni sveti in sveti delavcev), sama po sebi ne prinaša potrebnega napredka. Slovenija tako zaostaja za drugimi evropskimi državami, ki so bodisi z zakonsko bodisi s prostovoljno regulacijo, dosegle napredek na tem področju.

Evropski svet in Evropski parlament sta 7. junija 2022 dosegla politični dogovor o novi zakonodaji EU, ki spodbuja bolj uravnoteženo zastopanost spolov v upravnih odborih družb, ki kotirajo na borzi. 22. novembra 2022 je Evropski parlament sprejel Direktivo o zagotavljanju uravnotežene zastopanosti spolov med direktorji družb, ki kotirajo na borzi, in s tem povezanih ukrepih.

Čeprav smo po desetih letih na ravni EU končno prišli do tega koraka, pa to ne pomeni, da moramo v Sloveniji zgolj čakati na iztek roka, ki nam ga je naložila direktiva. Ta namreč omogoča, da lahko države članice sledijo nacionalnim rešitvam na tem področju, kar se bo na ravni nacionalnega zakonodajalca z implementacijo zahtev predmetne direktive tako ali tako zgodilo. Predlagamo, da smo proaktivni in že danes pristopimo k nacionalni ureditvi tega področja, ki bo v prihodnje regulirano tudi z omenjeno direktivo.

V Združenju Manager in Združenju nadzornikov Slovenije smo zato pripravili Izhodišča za zakonsko ureditev spolne uravnoteženosti spolov v poslovodnih in nadzornih organih gospodarskih družb. Verjamemo, da gre za prave rešitve, ki zasledujejo cilje uravnoteženosti, vključenosti in raznolikosti, kar so pomembni temelji uspešnosti poslovanja. Želimo si konstruktivnega sodelovanja pri pripravi zakonskih sprememb, verjamemo, da bomo na tak način lahko prišli do najboljših rešitev, ki bodo vključujoče, v korist gospodarstvu in celotne družbe.

 

Največkrat prenešene vsebine

Zakaj je modro ustanoviti svetovalni odbor?

Ko podjetje zelo zraste, pri korporativnem upravljanju pogo ...

Poglej dokument
19. 02. 2024 - News - Podjetna Slovenija nadzorni svet

Postanite član ZNS

Članstvo vam omogoča:

  • dostop do vseh strokovnih virov potrebnih za delo nadzornih svetov in upravnih odborov
  • hitro strokovno pomoč
  • izobraževanje
  • certificiranje znanj

Člane spodbujamo k strokovnemu razvoju in spoštovanju profesionalne etike.

Več o članstvu

Slika 1
Slika 1
Slika 1
Slika 1

Združenje nadzornikov Slovenije v številkah

731

članov

16

korporativnih članov

599

imetnikov Certifikata ZNS

2501

imetnikov Potrdila za nadzornike

28

izobraževanj

847

udeležencev izobraževanj

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close