Stališča ZNS

Priporočilo ZNS glede ukrepanja nadzornega sveta v primeru protipravnega razkritja poslovne skrivnosti družbe s strani članov nadzornega sveta

Strokovni svet ZNS članom nadzornih svetov priporoča, da v primeru, ko eden od članov nadzornega sveta nepooblaščeno in v nasprotju s svojimi dolžnostmi razkrije poslovno skrivnost družbe tretjim osebam ali/in javnosti ali nepooblaščeno odtuji dokument, ki predstavlja poslovno skrivnost družbe, da ustrezno ukrepajo in zavarujejo družbo ter njene interese, strokovno znanje, izkušnje in poslovne informacije, ki jih varuje pojem poslovne skrivnosti. S tem bodo zagotovili nadaljnje spoštovanje relevantne zakonodaje in dosledno varovanje poslovnih skrivnosti družbe s strani članov nadzornega sveta. To priporočilo se smiselno uporablja tudi za delo upravnih odborov v enotirnem sistemu upravljanja oziroma za delo komisij nadzornega sveta oziroma upravnega odbora in njihovih članov.

         

Člani nadzornih svetov so dolžni varovati poslovno skrivnost družbe skladno z določilom prvega odstavka 263. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). Gre za eno temeljnih zakonskih dolžnosti člana nadzornega sveta, ki daje podlago za presojo dolžne skrbnosti in s tem odškodninske odgovornosti člana uprave. Kršitev navedene dolžnosti pa je lahko poleg civilnopravne odgovornosti člana nadzornega sveta (kjer ne gre pozabiti na možnost civilne kazni za kršitve, ki so storjene namerno ali iz hude malomarnosti skladno z Zakonom o poslovni skrivnosti; ZPosS) tudi temelj kazenske odgovornosti. Izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti predstavlja namreč kaznivo dejanje.
S tem strokovnim stališčem odgovarjamo na zaznane izzive v praksi in predlagamo, da se v zgoraj opisanih primerih nadzorni svet takoj ali na naslednji seji opredeli do protipravnega ravnanja člana in ukrepa. Priporočamo, da nadzorni svet pri svoji presoji glede ukrepanja upošteva težo okoliščin in neizpodbitnost (ter s tem nesporno podanost in dokazljivost) ravnanja člana nadzornega sveta in sprejme (v odvisnosti od okoliščin posameznega primera) naslednje ukrepe:

  • nujna seja nadzornega sveta - brez prisotnosti zadevnega člana nadzornega sveta, če gre za neizpodbitnost (ter s tem nesporno podanost in dokazljivost) protipravnega ravnanja člana nadzornega sveta, sicer pa z namenom razjasnitve okoliščin in dejanskega stanja zadeve s prisotnostjo zadevnega člana nadzornega sveta;
  • takojšnja zahteva za vračilo protipravno odtujenega dokumenta, ki predstavlja poslovno skrivnost. Če vračilo dokumenta ni mogoče oziroma se zgolj na ta način ne morejo ustrezno zavarovati interesi družbe, pa (v sodelovanju z upravo družbe) izvedba vseh ustreznih dejanj za zavarovanje pravic družbe v sodnem postopku (npr. z vložitvijo predloga za izdajo začasne odredbe po 11. členu ZPosS, vložitvijo tožbe zaradi kršitve pravic po 9. členu ZPosS in v primeru nastanka škode, z vložitvijo tožbe na povrnitev škode s strani družbe po splošnih pravilih o odškodninski odgovornosti organov vodenja in nadzora in 10. členu ZPosS);
  • sestanek predsednika in namestnika predsednika nadzornega sveta z zadevnim članom nadzornega sveta, z namenom predstavitve sprejetih ukrepov nadzornega sveta;
  • ob podanih zakonskih znakih kaznivega dejanja izdaje in neupravičene pridobitve poslovne skrivnosti – vložitev kazenske ovadbe zoper člana nadzornega sveta zaradi suma storitve kaznivega dejanja izdaje in neupravičene pridobitve poslovne skrivnosti po 236. členu Kazenskega zakonika1;
  • sklic skupščine družbe s predlogom za odpoklic zadevnega člana nadzornega sveta ali podaja predloga za sodni odpoklic zadevnega člana nadzornega sveta.

Nadzorni svet bo s temi ukrepi v skladu s standardom  dolžne skrbnosti iz 263. člena ZGD-1 zavaroval legitimne interese družbe in zagotovil nadaljnje spoštovanje relevantne zakonodaje in dosledno varovanje poslovnih skrivnosti družbe s strani članov nadzornega sveta.


1Če je bila protipravno razkrita poslovna skrivnost družbe, ki izhaja iz gradiva za nadzorni svet (ali komisije), vendar storilec, ki je kršil zaupnost in razkril poslovno skrivnost tretjim osebam in/ali javnosti, ni znan, Strokovni svet ZNS članom nadzornih svetov priporoča, da predsednik nadzornega sveta predlaga sprejem sklepa nadzornega sveta, ki bo podlaga za vložitev kazenske ovadbe zoper neznanega storilca.

 

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close