Stališča ZNS

Stališče ZNS glede prepovedi članstva županov v komisijah nadzornega sveta gospodarskih družb kot zunanjih članov komisij

25. 10. 2021

nasprotje interesov

Strokovni svet ZNS se je s tem stališčem opredelil glede prepovedi članstva županov v komisijah nadzornega sveta gospodarskih družb kot zunanjih članov komisij. Pri tem je Strokovni svet ZNS izhajal iz 27. člena ZIntPK1 (prepoved članstva in dejavnosti), ki za poklicne župane prepoveduje članstvo v organih nadzora gospodarskih družb (velja tudi za nepoklicne župane in podžupane, ki opravljajo funkcijo v občini, ki je z družbo ustanoviteljsko, lastniško, nadzorstveno ali finančno povezana) in upoštevanja enake strogosti prepovedi opravljanja funkcije v komisijah nadzornega sveta kot to velja za opravljanje funkcije v nadzornem svetu.

1. odstavek 27. člena ZIntPK določa, da poklicni funkcionar, kamor se po določbah zakona, ki ureja lokalno samoupravo, uvrščajo tudi poklicni župani, ne sme biti član oziroma opravljati dejavnosti upravljanja, nadzora ali zastopanja v gospodarskih družbah, gospodarskih interesnih združenjih, zadrugah, javnih zavodih, skladih, agencijah in drugih osebah javnega ali zasebnega prava, razen v društvih, ustanovah in političnih strankah. Torej zanje velja absolutna prepoved članstva in dejavnosti.

3. odstavek 27. člena ZIntPK pa za nepoklicne župane in podžupane določa, da v osnovi zanje velja enaka prepoved kot za poklicne funkcionarje, dodaten pogoj pa je, da so občine z družbo ustanoviteljsko, lastniško, nadzorstveno ali finančno povezani.

Čeprav so komisije le podporno telo nadzornega sveta in pripravljajo strokovne predloge za odločanje in delo nadzornega sveta, pa naj bi bili takšni člani skladno z dobro prakso neodvisni po kriterijih iz referenčnega kodeksa upravljanja v gospodarski družbi. Torej za zunanje člane komisij velja  enaka presoja kriterija neodvisnosti kot se uporablja za člane nadzornega sveta v družbi.

Prepoved članstva županov v organih nadzora gospodarskih družb (velja za poklicne župane in podžupane ter za nepoklicne župane in podžupane, ki opravljajo funkcijo v občini, ki je z družbo ustanoviteljsko, lastniško, nadzorstveno ali finančno povezana) pomeni najvišjo raven nezdružljivosti takšnih funkcij in presega presojo same neodvisnosti skladno s kodeksi.

Strokovni svet ZNS je sprejel stališče, da za članstvo županov v komisijah nadzornega sveta gospodarskih družb kot zunanjih članov komisij nadzornega sveta (velja za poklicne župane in podžupane ter za nepoklicne župane in podžupane, ki opravljajo funkcijo v občini, ki je z družbo ustanoviteljsko, lastniško, nadzorstveno ali finančno povezana) velja enaka strogost prepovedi v skladu s 27. členom ZIntPK kot v primeru članstva v organih nadzora gospodarskih družb.

  

 


[1] Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 158/20, 29. 10. 2020)


 

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close