Stališča ZNS

Stališče ZNS o možnosti opravljanja funkcije člana nadzornega sveta preko organizacijske oblike s.p.

Strokovni svet ZNS se je opredelil glede možnosti opravljanja funkcije člana organa nadzora v gospodarski družbi preko organizacijske oblike samostojnega podjetnika. Sprejel je stališče, da se funkcija člana nadzornega sveta glede na temeljno statusno-pravno zakonodajo lahko opravlja v okviru organizacijske oblike samostojni podjetnik. Ta funkcijo namreč nedvomno opravlja kot fizična oseba ter osebno in odgovarja za obveznosti iz opravljanja te funkcije z vsem svojim premoženjem (7. člen ZGD-1).

Funkcija člana organa nadzora gospodarske družbe je urejena v ZGD-1, skupne določbe za organe vodenja ali nadzora v členih od 253. do 264 in določbe za ureditev nadzornega sveta v členih od 273. do 284. Iz zakonske ureditve izhaja, da je na funkcijo člana nadzornega sveta imenovana le fizična oseba (255. člen ZGD-1). Omejitve za imenovanje članov nadzornega sveta gospodarske družbe so predpisane v 273. členu ZGD-1 kot posebni pogoji za člane nadzornega sveta, kjer ni določena omejitev opravljanja funkcije člana nadzornega sveta v organizacijski obliki s.p. Zakon ne določa drugih omejitev glede samega pravnega statusa fizične  osebe, kar pomeni, da ni izrecnih zakonskih določb, ki bi omejevale opravljanje funkcije člana nadzornega sveta v okviru (svojstvu) organizacijske oblike  samostojnega podjetnika (s.p.). Iz strokovne literature izhaja le, da v Sloveniji pravna oseba ne more biti član nadzornega sveta, ker je opravljanje funkcije člana nadzornega sveta strogo osebna obveznost in je ni mogoče opravljati preko druge pravne osebe ali preko pooblaščenca. To pa ne pomeni, da fizična oseba ne more opravljati funkcije kot samostojni podjetnik. Dejstvo je, da je samostojni podjetnik fizična oseba, ki je svojo dejavnost organizirala kot samostojni podjem in za svojo  dejavnost odgovarja z vsem svojim premoženjem. Ekspliciten pogoj skladno z ZGD-1 »fizična oseba« in namen tega pogoja – polna osebna (tudi) odškodninska odgovornost sta v primeru samostojnega podjetnika v celoti izpolnjena. Ta funkcijo namreč nedvomno opravlja kot fizična oseba ter osebno in odgovarja za obveznosti iz opravljanja te funkcije z vsem svojim premoženjem (7. člen ZGD-1). Na tem področju je bilo izdanih nekaj sodb, ki navedeno stališče potrjujejo. Upravno sodišče v sodbi IV U 68/2010, z dne 31.05.2011 izrecno ugotovi, da Zakon o gospodarskih družbah (ZGD)1 v določbah, ki se nanašajo na upravo in nadzorni svet gospodarskih družb, v nobeni prisilni določbi izrecno ne določa oziroma ne omejuje imenovanje člana nadzornega sveta kot fizične osebe, ki ima status samostojnega podjetnika (enako tudi Upravno sodišče v sodbi sodba IV U 249/2009 pri presoji statusa člana uprave). Glede na navedene zakonske podlage je jasno, da se lahko na funkcijo člana nadzornega sveta gospodarske družbe imenuje fizična oseba, ki to funkcijo opravlja kot samostojni podjetnik.


 

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close