Priporočila in kodeksi

Kodeks upravljanja za družbe s kapitalsko udeležbo lokalnih skupnosti

Komisija za preprečevanje korupcije, Skupnost občin Slovenije, Združenje mestnih občin Slovenije, Združenje nadzornikov Slovenije in Združenje občin Slovenije smo z namenom izboljšanja korporacijskega upravljanja družb s kapitalsko udeležbo lokalnih skupnosti in za krepitev konkurenčnosti ter korporacijske integritete teh družb oblikovali nov Kodeks upravljanja za družbe s kapitalsko udeležbo lokalnih skupnosti (Kodeks), ki stopi v veljavo s 1. 1. 2023.

Kodeks je bil dopolnjen z redakcijskim popravkom in vsebinsko dopolnitvijo v novembru 2023.

Za različne segmente družb so referenčni kodeksi upravljanja že dobro uveljavljeni, zdaj smo za družbe s kapitalsko udeležbo lokalnih skupnosti (občinske družbe) pripravili kodeks, ki je prilagojen posebnostim upravljanja teh družb.

Kodeks ponuja priporočeno dobro prakso in mehanizme upravljanja, s katerimi so lahko te družbe dolgoročno uspešnejše in odpornejše na kršitve integritete.


Vsebina Kodeksa:

1. Preambula
2. Uvod 
3. Okvir upravljanja družb
4. Razmerje med družbo in družbeniki 
5. Organ nadzora 
6. Organ vodenja 
7. Neodvisnost in lojalnost članov organov vodenja ali nadzora
8. Usposabljanje članov organa vodenja in nadzora 
9. Revizija in sistem notranjih kontrol 
10. Transparentnost poslovanja 
11. Sprejem in uveljavitev kodeksa 

Priloga A: Praktični napotki za oblikovanje izjave o upravljanju
Priloga B: Izjava o neodvisnosti


VEČJA ZAKONSKA REGULACIJA IN POMEN ODGOVORNEGA UPRAVLJANJA OBČINSKIH DRUŽB

V zadnjih letih se je pomembno povečala zakonska regulacija občinskih družb ter s tem zahtevnost in kompleksnost njihovega upravljanja. Najprej se je z novelo Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 55/15) krog zavezancev za spoštovanje načel korporacijskega upravljanja in obvezno oblikovanje izjave o upravljanju glede skladnosti z referenčnim kodeksom z javnih delniških družb razširil na vse družbe, ki so zavezane k revidiranju, kamor se uvrščajo tudi družbe s kapitalsko udeležbo lokalnih skupnosti. Potem so z novelo Zakona o revidiranju (Ur. l. RS, št. 84/18) postale subjekti javnega interesa (in s tem, razen izjem, obveznost ustanovitve revizijske komisije). To je pomembno vplivalo na upravljanje teh družb in doprineslo k višanju standardov na tem področju.

Kodeks je namenjen vsem družbam, v katerih imajo neposredno ali posredno prevladujoč delež kot ustanovitelji oziroma družbeniki lokalne skupnosti in so zavezane revidiranju. Primeren in priporočen vir dobre prakse pa je tudi za druge družbe z lastniškim deležem lokalnih skupnosti in tiste, ki k reviziji niso zavezane. Dobre prakse, zapisane v Kodeksu, so jim lahko v pomoč pri postavljanju lastnega sistema upravljanja glede na velikost, vrsto, dejavnost družbe in njene potrebe.

PRIPOROČILNA NARAVA KODEKSA

Priporočila v Kodeksu niso dodatni predpisi, ampak je njihov namen narediti sistem upravljanja družbe primerljiv in pregleden glede na priporočeno prakso v Kodeksu. Prav tako za nobeno družbo niso zavezujoča, toda družbe, ki so zavezane reviziji in so Kodeks izbrale za svoj referenčni kodeks, morajo po načelu »spoštuj ali pojasni« v izjavi o upravljanju razkriti odstopanja od posameznih priporočil Kodeksa in pojasniti lastno alternativno prakso, za katero so se na tem področju odločile. Pri tem je pomembna njihova presoja o tem, kaj od priporočenega je primerno za njihovo družbo glede na njihovo vlogo, vsebino in obseg poslovanja, velikost družbe in strukturo kapitala. Kodeks je namreč namenjen tudi vsem deležnikom in širšemu okolju družbe, ki naj bi s poznavanjem vsebine Kodeksa lažje presojali kakovost upravljanja v družbi.

PRIČETEK VELJAVE

Kodeks začne veljati 1. 1. 2023 in družbe prvič uporabijo določila tega kodeksa pri pripravi Izjave o upravljanju družbe za poslovno leto 2023. Kodeks je bil dopolnjen z redakcijskim popravkom in vsebinsko dopolnitvijo v novembru 2023.

Največkrat prenešene vsebine

Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb

Kodeks podaja priporočila dobre prakse upravljanja, nadzora ...

Poglej dokument
09. 12. 2021 - Priporočila in kodeksi - ZNS in Ljubljanska Borza, d. d kodeks, javne delniške družbe, korporacijsko upravljanje

Priporočila za revizijske komisije

Ta priporočila so namenjena za uporabo v vseh družbah, ki so subjekti javnega interesa&n ...

Poglej dokument
06. 06. 2022 - Priporočila in kodeksi - ZNS in KPMG priporočila ZNS, revizijske komisije

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložb ...

Poglej dokument
14. 12. 2023 - Priporočila in kodeksi - SDH kodeks, sdh, državne družbe

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close