Stališča ZNS

Priporočilo ZNS za ureditev prejemkov nadzornih svetov v družbah s kapitalsko udeležbo lokalnih skupnosti

Strokovni svet ZNS ugotavlja, da Kodeks upravljanja družb s kapitalsko udeležbo lokalnih skupnosti (2022) relativno skopo ureja področje prejemkov nadzornih svetov v teh družbah, zato se je v praksi izkazalo, da je potrebno to področje dodatno normativno urediti. Zato bo ZNS nosilcem tega kodeksa (KPK, SOS, ZMOS, ZOS, ZNS) predlagal dopolnitev 5.14.2 člena tega kodeksa, ki naj glasi: "Člani organa nadzora so upravičeni do plačila za opravljanje funkcije in sejnine v višini kot ju določi skupščina. Višina plačila naj bo prilagojena finančnemu stanju v družbi in zahtevnosti funkcije. Priporoča se, da je plačilo za opravljanje funkcije za predsednika organa nadzora vsaj 50 % višje kot za člana ter da člani komisij, če so te oblikovane, prejmejo dodatno plačilo. Zunanji člani komisij so za delo v komisijah plačani iz sredstev, namenjenih za delo nadzornega sveta. Višino plačila zunanjih članov določi nadzorni svet v ustreznem razmerju do plačila članov nadzornega sveta in ni vezana na skupščinski sklep."

ZNS za družbe s kapitalsko udeležbo lokalnih skupnosti v nadaljevanju priporoča, da za ureditev višine prejemkov nadzornih svetov v teh družbah smiselno sledijo priporočilom Slovenskega državnega holdinga (10. poglavje, Priporočila in pričakovanja SDH, maj 2023) in pri tem upoštevajo posebnosti svojih družb. Ta priporočila tudi glede strukture prejemkov sledijo uveljavljeni dobri praksi in nacionalnim referenčnim kodeksom upravljanja družb, kjer so prejemki nadzornih svetov sestavljeni iz plačila za opravljanje funkcije in sejnin. Pri tem se predlagatelji in odločevalci glede višine teh prejemkov lahko smiselno zgledujejo po priporočenih vrednostih posameznih sestavin prejemkov nadzornih svetov, ki upoštevajo velikost družbe, finančno stanje in kompleksnost poslovanja. Enako velja za priporočila za doplačila za opravljanje dodatnih nalog kot so vodenje nadzornega sveta ali komisije nadzornega sveta ter članstva v komisijah nadzornega sveta, kjer jih te družbe imajo.

Priporoča se še, da za oblikovanje sklepov glede prejemkov nadzornih svetov za skupščino uporabijo vzorce iz priloge 1 predmetnega dokumenta v delih, ki so za družbe s kapitalsko udeležbo lokalnih skupnosti primerni.

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close