Stališča ZNS

Priporočilo ZNS nadzornim svetom, da na letošnje skupščine družb vključijo predlog za inflacijsko uskladitev prejemkov za člane nadzornih svetov

Združenje nadzornikov Slovenije priporoča in spodbuja nadzorne svete, da na letošnje skupščine družb vključijo predlog za indeksacijo prejemkov članov nadzornih svetov, upoštevajoč inflacijske trende od zadnjega sklepa skupščine. To vključuje prilagoditev politik prejemkov organov nadzora v družbah, kjer je potrebno. Nadzorni sveti naj prav tako zagotovijo usklajenost prejemkov za zunanje člane komisij nadzornega sveta. Plačila naj odražajo tudi pomembno povečano odgovornost in obseg dela članov nadzornih svetov in komisij.

ZNS poudarja, da se je kompleksnost, odgovornost in obseg dela nadzornih svetov ter njihovih komisij v zadnjih letih občutno povečala, kar zahteva večji časovni vložek in pridobivanje novih strokovnih kompetenc. Kljub temu prejemki članov nadzornih svetov ostajajo dolgotrajno neusklajeni z inflacijo, kar vodi v njihovo postopno devalvacijo, še posebej v državnih družbah. Po ugotovitvah SDH d. d. prejemki v teh družbah niso bili usklajeni z inflacijo že od leta 2011.

Poleg tega ZNS poziva SDH d. d., upravljavca državnega premoženja, da na letošnjih skupščinah predlaga in glasuje za uskladitev prejemkov članov nadzornih svetov z inflacijo, skladno z lastnimi priporočili.


Strokovni svet ZNS poudarja potrebo po uskladitvi prejemkov članov nadzornih svetov, ki bi odražala tako inflacijske trende kot tudi povečanje odgovornosti in obsega dela. V luči teh ugotovitev pozivamo k celostni prilagoditvi prejemkov, ki bi odražala realne ekonomske razmere in pošteno vrednotila delo in odgovornosti članov nadzornih svetov. Ta pristop bi prispeval k ustreznim plačilom za člane nadzornih svetov za odgovorno prevzemanje teh funkcij.

Analiza SDH d. d.1 in evropska raziskava, ki sta jo objavili ecoDa in svetovalna družba WTW kažeta na občutno zaostajanje prejemkov članov nadzornih svetov za ekonomskimi trendi. V obdobju od 2011 do 2022 so se povprečne mesečne plače zaposlenih v slovenskih pravnih osebah po podatkih SURS povečale za 32,7 %, medtem ko je skupna inflacija v istem obdobju znašala 27 %. SDH je predlagal uskladitev prejemkov za 30 % za večje družbe, ki kotirajo na borzi, vključno z bankami in zavarovalnicami, za 40 %. Kljub temu je bila večina predlogov za uskladitev prejemkov v državnih družbah zavrnjena. Omenjena evropska raziskava enako ugotavlja, da prejemki neizvršnih direktorjev v EU v zadnjih petih letih niso sledili inflaciji, kar je privedlo do zmanjšanja njihove realne vrednosti. Raziskava poudarja, da trenutna raven prejemkov ne odraža kompleksnosti in stopnje odgovornosti, ki jih danes zahtevajo te vloge.

Poziv ZNS

V luči teh ugotovitev ZNS poziva k obsežni reviziji plačil in politik prejemkov organov nadzora, ki bi odražale tako inflacijske trende kot tudi dejstvo, da so se obseg dela, odgovornost in zahtevnost za člane nadzornih svetov znatno povečali. To bi prispevalo k pravičnejši in bolj motivacijski politiki prejemkov, kar je ključnega pomena za pridobivanje in ohranjanje kompetentnih članov nadzornih svetov za učinkovito upravljanje družb.


1Obrazložitev k 10. poglavje: Politika organov nadzora, Priporočila in pričakovanja SDH.

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close