Raziskave in študije

Poročilo o analizi skladnosti s Slovenskim kodeksom upravljanja javnih delniških družb za javne družbe za obdobje 2017‒2019

Skladno z Zakonom o gospodarskih družbah morajo družbe, ki so zavezane k reviziji, v svoje poslovno poročilo vključiti Izjavo o upravljanju družbe, katere del je tudi Izjava o skladnosti z referenčnim kodeksom o upravljanju, ki velja za družbo oziroma se ga je družba prostovoljno sklenila uporabljati. Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb, ki sta ga skupaj oblikovala in sprejela Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana in Združenje nadzornikov Slovenije, dne 27. 10. 2017 (v nadaljevanju: Kodeks), je namenjen javnim družbam, to je družbam, katerih vrednostni papirji so uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu. Na slovenskem kapitalskem trgu je to borzni trg, s katerim upravlja Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana. Dodatno k uporabi Kodeksa kot relevantnega kodeksa upravljanja napotujejo tudi Pravila borze za vse družbe, katerih delnice so uvrščene v Prvo kotacijo borznega trga, prav tako Priporočila borze za obveščanje vsem javnim družbam priporočajo sklicevanje na Kodeks kot njihov referenčni kodeks.  

1.2.    Namen analize

Namen te analize je preveriti in analizirati izjave o upravljanju oziroma izjave o skladnosti s Kodeksom. Zadnja analiza izjav o spoštovanju Kodeksa je bila opravljena v novembru 2016 in je bila pripravljena za poslovno leto 2015. Glede na to, da je novi Kodeks stopil v veljavo in uporabo 1. 1. 2017, kar pomeni, da so se družbe v svojih izjavah o skladnosti z referenčnim kodeksom sklicevale na prenovljeni Kodeks v okviru svojih letnih poročil za poslovno leto 2017, je bilo temu prilagojeno tudi obdobje spremljanja, za katero je pripravljena ta analiza, in sicer se nanaša na obdobje 2017 – 2019.

Namen predmetne analiza je bila presoja kakovosti razkritij odstopanj in ne ugotavljanje resničnosti posameznih izjav o upravljanju, niti ugotavljanje, ali so razkrita vsa odstopanja družbe. Za tovrstni pregled bi bil potreben poglobljen pregled preverjanja na nivoju posamezne javne družbe, kar pa presega namen te analize.

1.3.    Vzorec družb za analizo

V analizo so bile vključene javne družbe, ki jih vodi Agencija za trg vrednostnih papirjev na seznamu javnih družb na zadnji dan leta 2017, 2018 in 2019, za katero je bilo izdelano letno poročilo. Iz vzorca so bile izključene družbe, za katere velja izjema od obveznosti poročanja v skladu z Zakonom o trgu finančnih instrumentov. Vzorec za leto 2017 obsega 43 družb, za leto 2018 39 družb, za leto 2019 pa 37 družb. Informacije o vsebini izjav o skladnosti s Kodeksom so pridobljene iz objavljenih letnih poročil teh družb.

1.4.    Uporaba načela »spoštuj ali pojasni«

Kodeks temelji na uporabi splošno uporabljenega načela na področju korporativnega upravljanja, načela »spoštuj ali pojasni«. Načela in priporočila korporativnega upravljanja ne silijo družb k popolni skladnosti, ampak predstavljajo dobro prakso, ki je uveljavljena pri družbah s primerljivim nivojem korporativnega upravljanja. Z načelom »spoštuj ali pojasni« družbe, ki ne sledijo splošnim načelom in priporočilom Kodeksa, razvijejo lastno - alternativno prakso upravljanja, ki je prilagojena lastnim potrebam posamezne družbe, v kolikor dosega namen in vsebino posameznega priporočila. Od tega pa je odvisna kakovost posameznega pojasnila odstopanja.

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Poročilo o sestavi in prejemkih uprav in nadzornih svetov javnih delniških družb 2018 – 2022

Poročilo o sestavi in prejemkih uprav in nadzornih svetov javnih delniških družb za obdo ...

Poglej dokument
30. 11. 2023 - Raziskave in študije nagrajevanje

Pobuda 40/33/2026 - Pobuda za prostovoljno doseganje ciljne spolne raznolikosti v organih vodenja in ...

ZNS pobuda za prostovoljno doseganje ciljne spolne raznolik ...

Poglej dokument
14. 11. 2019 - Raziskave in študije kadrovanje, raznolikost, pobuda4033

Raziskava o prejemkih uprav in nadzornih svetov v Sloveniji v obdobju 2013-2015

V letu 2016 smo ponovno pripravili raziskavo o gibanjih pre ...

Poglej dokument
11. 10. 2016 - Raziskave in študije nagrajevanje

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close