Pravni nasveti

Razmerje med številom članov nadzornega sveta - predstavniki delničarjev in zaposlenih - ter morebitne razmejitve glede na velikost svojih deležev v družbi d.o.o.

Prosimo za pojasnilo ali navedbo primera dobre prakse glede števila članov nadzornega sveta v družbi z omejeno odgovornostjo, kjer bi bili imenovani 3 predstavniki lastnikov (2 s strani večinskega lastnika in 1 s strani manjšinskega lastnika), kar pojasnjujemo v nadaljevanju.   
Ustavno sodišče RS je zavzelo stališče, da je treba določbo prvega odstavka 79. člena ZSDU upoštevati vedno, ko je oblikovanje nadzornega sveta v družbi obvezno ali če je ta organ oblikovan z avtonomno odločitvijo delničarjev ali družbenikov (odločba Ustavnega sodišča RS št. U-I-302/97 (Uradni list RS, št. 61/00)). Ta določba je po mnenju ustavnega sodišča kogentna. Ker pa bi v konkretnem primeru predstavniki delavcev imeli enako število predstavnikov kot večinski lastnik in večje število predstavnikov kot manjšinski lastnik menimo, da gre v danem primeru za prekomeren poseg v pravico lastnikov kapitala do uživanja njihove lastnine v njeni gospodarski funkciji (67. člen Ustave RS) in do svobodne gospodarske pobude (74. člen Ustave RS) (kot v zgoraj navedeni pobudi Ustavnemu sodišču).

Namreč kot srednje velikemu podjetju (100-149 zaposlenih) se kot bolj smiselna ali optimalna varianta z ekonomskega vidika kaže varianta z manjšim številom članov nadzornega sveta. V literaturi praktično ni najti konkretnejših stališč avtorjev, kako premostiti to zakonsko zagato v  d. o. o. Kot v zgoraj navedeni ustavni pobudi pride do kolizije med pravico do lastnine in do svobodne gospodarske pobude na eni strani in ter med pravico delavcev do soodločanja na drugi strani.V konkretnem primeru enako kot v ustavni pobudi pride do relativizacije lastninskih upravičenj in prevlade interesov dela nad interesi lastnine in do neposrednega posega v ustavno pravico svobodne gospodarske pobude in v ustavno varovani institut lastninske pravice.

Na osnovi navedenega se nam poraja vprašanje kako zaščititi lastninska upravičenja in uresničiti pravico do svobodne gospodarske pobude brez prisilnega oblikovanja preštevilčenega nadzornega sveta v javnih podjetjih oblikovanih oblikovani kot d.o.o.?

Odgovor:

V zvezi z vašim vprašanjem pojasnjujemo, da ZSDU v 79. členu (kogentno) opredeljuje (zgolj) razmerje med številom članov nadzornega sveta, ki so predstavniki delničarjev in članov nadzornega sveta, ki so predstavniki delavcev. Tako število članov nadzornega sveta, ki so predstavniki...


 

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Plačilo članarine in izobraževanj članom NS

Ali je družba zavezana plačati izobraževanje članom nadzorn ...

Poglej dokument
09. 02. 2023 - Pravni nasveti boniteta, izobraževanjeNS, članarina

Izločanje posameznega člana NS pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj - npr. pri imenovanju sam ...

Nadzorni organ ima skladno z veljavno zakonodajo in priporo ...

Poglej dokument
21. 02. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. nasprotje interesov, komisije NS

Podpis letnega poročila po prenehanju funkcije

V začetku letošnjega leta je prišlo do menjave direktorja i ...

Poglej dokument
21. 06. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. letno poročilo

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizorja v primeru skupnega razpisa obvladujoče ...

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizor ...

Poglej dokument
09. 03. 2022 - Pravni nasveti - mag. Blanka Vezjak revizijske komisije, SJI, revizor

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close