Pravni nasveti

Velikost družb, ki so subjekti javnega interesa in določitev mnogokratnika osnovnega plačila

14. 04. 2022

revizijske komisijeSJI

Družbe se pri uporabi ZGD-1 (55. člen) razvrščajo na mikro, majhne, srednje in velike družbe z uporabo navedenih meril na bilančni presečni dan letne bilance stanja:
1. povprečno število delavcev v poslovnem letu,
2. čisti prihodki od prodaje, in
3. vrednost aktive.
Po teh merilih so predmetne družbe srednje družbe in ta velikost se uporablja za (maksimalno) možen mnogokratnik osnovnega plačila njihovih poslovodij po Uredbi o določitvi najvišjih razmerij za osnovna plačila ter višine spremenljivih prejemkov direktorjev (Uradni list RS, št. 34/10 in 52/11), sprejete na podlagi ZPPOGD.

Ob oddaji statističnih izkazov za predmetne družbe se je pri vseh pojavil napis, da so velike gospodarske družbe, ker so postale v letu 2021 subjekt javnega interesa. Tako je namreč navedeno v 55. členu ZGD-1 (točka 8), kjer piše tako:
»(8) V vsakem primeru je za namene tega poglavja velika družba:
- subjekt javnega interesa, če gre za družbo, s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, kreditna institucija, kot jo opredeljuje zakon, ki ureja bančništvo, ter zavarovalnica in pokojninska družba, kot ju opredeljuje zakon, ki ureja zavarovalništvo,
- subjekt javnega interesa, če gre za družbo, ki je zavezana k reviziji na podlagi prvega odstavka 57. člena tega zakona, ker izpolnjuje merila za srednje ali velike družbe iz četrtega do šestega odstavka tega člena, in v kateri imajo država ali občine, skupaj ali samostojno, neposredno ali posredno, večinski lastniški delež,
- borza vrednostnih papirjev,
- družba, ki mora po 56. členu tega zakona pripraviti konsolidirano letno poročilo.«

Uredba (ZPPOGD) določa: »Mnogokratnik lahko znaša za male družbe največ 3, za srednje družbe največ 4 in za velike družbe največ 5. Pri opredelitvi velikosti družbe se uporabljajo merila, kot jih določa zakon, ki ureja gospodarske družbe.« V 8. odstavku 55. člena ZGD-1 pa je uporaba omejena na »namene tega poglavja«, kar pomeni, za poglavje »Poslovne knjige in letno poročilo« v ZGD-1.

Ali je pravilno za določitev mnogokratnika osnovnega plačila poslovodji družb, za katere velja ZPPOGD in Uredba, uporabiti merila za razvrščanje družb po velikosti, ne upoštevaje 8. odstavek 55. člena ZGD-1, saj je ta omejen na namene poglavja »poslovne knjige in letno poročilo« v ZGD-1? Torej, v primeru predmetnih družb se za to določitev uporabi mnogokratnik, ki ga uredba, izdana na podlagi ZPPOGD, določa za srednje družbe in ne za velike.

Odgovor:

Skladno z določili ZPPOGD se osnovno plačilo poslovodij družb pod dometom ZPPOGD določi v razmerju s povprečno bruto plačo, izplačano v družbah v skupini ali družbi, če ni skupine, v preteklem poslovnem letu. Na podlagi ZPPOGD sprejeta Uredba o določitvi najvišjih razmerij za osnovna plačila ter višine sprejemljivih prejemkov direktorjev (Uredba) nadalje določa, da se osnovno plačilo skladno z ZPPOGD določi v višini povprečne bruto plače, izplačane v družbah v skupini, ki imajo sedež na območju Republike Slovenije, ali v družbi, če ni skupine, v preteklem poslovnem letu, pomnožene z...


 

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Plačilo članarine in izobraževanj članom NS

Ali je družba zavezana plačati izobraževanje članom nadzorn ...

Poglej dokument
09. 02. 2023 - Pravni nasveti boniteta, izobraževanjeNS, članarina

Izločanje posameznega člana NS pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj - npr. pri imenovanju sam ...

Nadzorni organ ima skladno z veljavno zakonodajo in priporo ...

Poglej dokument
21. 02. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. nasprotje interesov, komisije NS

Podpis letnega poročila po prenehanju funkcije

V začetku letošnjega leta je prišlo do menjave direktorja i ...

Poglej dokument
21. 06. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. letno poročilo

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizorja v primeru skupnega razpisa obvladujoče ...

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizor ...

Poglej dokument
09. 03. 2022 - Pravni nasveti - mag. Blanka Vezjak revizijske komisije, SJI, revizor

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close