Pravni nasveti

Pristojnosti revizijske komisije in komisije za tveganje v (po)zavarovalnici

Prosimo vas za mnenje glede pristojnosti revizijske komisije in komisije za tveganje v (po)zavarovalnici.

Zakon o zavarovalništvu (ZZavar-1) drugače kot Zakon o bančništvu (ZBan-3) zahteva, da nadzorni svet (po)zavarovalnice imenuje le revizijsko komisijo. Nadzorni svet banke mora imenovati tudi komisijo za tveganja, ZBan-3 pa določa tudi naloge te komisije. ZZavar-1 glede nalog revizijske komisije nima posebnih določb in se tako glede tega vprašanja uporabljajo določbe Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). ZGD-1 kot eno od nalog določa tudi: ‘’spremlja učinkovitost in uspešnost notranje kontrole v družbi, notranje revizije, če obstaja, in sistemov za obvladovanje tveganja’’.

Prvo vprašanje je, ali je določba 280. člena ZGD-1 po vašem mnenju kogentna ali pa dopušča, da družba (nadzorni svet) del nalog revizijske komisije delegira drugi komisiji. ZGD-1 namreč izrecno določa, da nadzorni svet lahko imenuje eno ali več komisij (pri subjektu javnega interesa poleg obvezne revizijske komisije). Poglavitna naloga revizijske komisije je dajanje zagotovil o zanesljivosti in kakovosti računovodskih izkazov. Iz tega razloga je razumljiva zahteva ZGD-1, da mora biti vsaj en član komisije neodvisen strokovnjak in usposobljen za računovodstvo ali revizijo. Na drugi strani upravljanje s  tveganji zahteva (tudi) druge vrste znanj. Posebna komisija za tveganja bi tako za družbo lahko predstavljala dodano vrednost, specializirano ekipo strokovnjakov za transparentno spremljanje in nadzor tveganj.
 
V kolikor po vašem mnenju delegacija dela zakonskih nalog revizijske komisije na drugo komisijo ni možna, nas zanima, kakšen je po vašem mnenju pomen besede ''spremlja''.  Po našem mnenju to pomeni, da mora biti revizijska komisija seznanjena z ‘’učinkovitostjo in uspešnostjo sistema za obvladovanje tveganj’’, sama presoja vpliva tveganj ipd. pa je lahko v (izključni) domeni komisije za tveganja. V tem smislu bi po našem mnenju zadostovalo, da je revizijska komisija seznanjena z vsemi zapisniki komisije za tveganja, saj bi s tem ‘’spremljala učinkovitost in uspešnost sistemov za obvladovanje tveganja’’. Lahko bi nadzornemu svetu predlagala tudi, da komisija za tveganja opravi npr. dodaten pregled konkretnega področja, ni pa tovrstnih nalog pristojna (če je takšna interna ureditev) niti dolžna (glede na določbe ZGD-1) izvajati sama.

ODGOVOR:

Glede na to, da so določila ZGD-1 o organizacijskem ustroju in pristojnostih posameznih organov delniške družbe kogentne narave, menimo, da posameznih pristojnosti revizijske komisije ni mogoče prenesti na drug organ oziroma komisijo. To velja tudi za pristojnost v zvezi s spremljanjem učinkovitosti in uspešnosti notranje kontrole v družbi, notranje revizije, če obstaja, in sistemov ...


 

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Plačilo članarine in izobraževanj članom NS

Ali je družba zavezana plačati izobraževanje članom nadzorn ...

Poglej dokument
09. 02. 2023 - Pravni nasveti boniteta, izobraževanjeNS, članarina

Izločanje posameznega člana NS pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj - npr. pri imenovanju sam ...

Nadzorni organ ima skladno z veljavno zakonodajo in priporo ...

Poglej dokument
21. 02. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. nasprotje interesov, komisije NS

Podpis letnega poročila po prenehanju funkcije

V začetku letošnjega leta je prišlo do menjave direktorja i ...

Poglej dokument
21. 06. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. letno poročilo

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizorja v primeru skupnega razpisa obvladujoče ...

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizor ...

Poglej dokument
09. 03. 2022 - Pravni nasveti - mag. Blanka Vezjak revizijske komisije, SJI, revizor

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close