Pravni nasveti

Izjava o neodvisnosti in prag za presojo povezanosti dveh družb

Ob prebiranju pojasnila k eni od trditev oz. kriterijev neodvisnosti iz Izjave o neodvisnosti sem v dilemi, kdaj naj bi bil kriterij neodvisnosti izpolnjen.
V Izjavi je navedena trditev: »Ne opravljam funkcije izvršnega direktorja ali člana uprave družbe ali povezane družbe in nisem opravljal(-a) takšne funkcije v zadnjih treh letih.«

Iz Opredelitev pojmov v Kodeksu izhaja, da so povezane tiste družbe, kot jih opredeljuje 527. člen ZGD-1. Nadalje sta med opredelitvami pojmov definirana tudi pojem povezanih oseb in povezanih strank, ki pa po našem razumevanju nista relevantna za presojo zgornje trditve.
Vendar pa bi iz pojasnil v Navodilih za izpolnjevanje izjave izhajali nekoliko drugačni zaključki, saj je navedeno: »Kaj so povezane družbe, Kodeks definira v opredelitvi pojmov (Povezane osebe: pravno samostojne osebe, ki so med seboj upravljavsko, kapitalsko ali kako drugače povezane tako, da zaradi navedenih povezav skupno oblikujejo poslovno politiko in delujejo usklajeno z namenom doseganja skupnih poslovnih ciljev, oziroma tako, da ima ena oseba možnost usmerjati drugo ali bistveno vplivati nanjo pri odločanju o financiranju in poslovanju, oziroma tako, da poslovanje ene osebe oziroma njeni rezultati poslovanja lahko pomembno vplivajo na poslovanje oziroma rezultate poslovanja druge osebe. Za povezane osebe se štejejo zlasti osebe, ki so med seboj povezane kot ožji družinski člani; tako, da je ena oseba oziroma so osebe, ki se štejejo za povezane, skupaj, posredno ali neposredno, udeležene v drugi osebi; tako, da je v obeh osebah udeležena ista oseba oziroma osebe, ki se štejejo za povezane; tako, da tvorijo koncern po Zakonu o gospodarskih družbah; kot člani organov vodenja ali nadzora ali prokuristi oziroma zaposleni na podlagi pogodbe o zaposlitvi, za katero ne velja tarifni del kolektivne pogodbe, z družbo, v kateri opravljajo to funkcijo oziroma v kateri so zaposleni, in ožji družinski člani te osebe.). Nekoliko poenostavljeno lahko povzamemo, da se za povezane družbe z družbo, za katero se presoja obstoj potencialnega nasprotja interesov skladno s to trditvijo, torej običajno veljajo družbe, ki imajo neposredno ali posredno (ter same ali s povezanimi osebami) kapitalske naložbe preko 25 % v družbi in družbe v katerih ima družba neposredno ali posredno naložbo preko 25 %.«
 
Torej, pojasnila se glede presoje kriterija neodvisnosti sklicujejo in pojasnjujejo pojem povezanih oseb, kot je definiran v opredelitvah pojmov, in ne povezanih družb, ki pa je strožji, saj je po tem kriteriju prag za presojo povezanosti kapitalski delež preko 25 %.

Glede na navedeno razhajanje, prosim za pojasnilo, kateri prag je torej šteti za presojo povezanosti dveh družb in posledično podano razmerje odvisnosti?

Odgovor

V zvezi z vašim vprašanjem pojasnjujemo, da je treba pri izpolnjevanju izjave v zvezi s trditvijo: »Ne opravljam funkcije izvršnega direktorja ali člana uprave družbe ali povezane družbe in nisem opravljal (-a) takšne funkcije v zadnjih treh letih« upoštevati pojem...


 

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Plačilo članarine in izobraževanj članom NS

Ali je družba zavezana plačati izobraževanje članom nadzorn ...

Poglej dokument
09. 02. 2023 - Pravni nasveti boniteta, izobraževanjeNS, članarina

Izločanje posameznega člana NS pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj - npr. pri imenovanju sam ...

Nadzorni organ ima skladno z veljavno zakonodajo in priporo ...

Poglej dokument
21. 02. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. nasprotje interesov, komisije NS

Podpis letnega poročila po prenehanju funkcije

V začetku letošnjega leta je prišlo do menjave direktorja i ...

Poglej dokument
21. 06. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. letno poročilo

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizorja v primeru skupnega razpisa obvladujoče ...

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizor ...

Poglej dokument
09. 03. 2022 - Pravni nasveti - mag. Blanka Vezjak revizijske komisije, SJI, revizor

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close