Pravni nasveti

Mandat predstavnikov delavcev v NS javnega podjetja

V našem podjetju imamo šest članski nadzorni svet – štiri člane nadzornega sveta imenuje občinski svet kot ustanovitelj (skupščina) podjetja, dva člana – predstavnika delavcev pa izvoli svet delavcev. V preteklosti je prišlo do zamika pri imenovanju predstavnikov delavcev, zato je članoma nadzornega sveta – predstavnikoma delavcev mandat pričel teči XX, medtem ko so člani nadzornega sveta, ki so bili imenovani s strani skupščine nastopili mandat z dnem YY.
V odloku o ustanovitvi javnega podjetja d.o.o. je določeno, da mandat članov nadzornega sveta, imenovanih s strani skupščine, traja 4 leta. Za člane nadzornega sveta – predstavnike delavcev trajanje mandata ni določeno.
Ali lahko svet delavcev imenuje nova dva člana nadzornega sveta tako, da jima mandat prične teči npr. ZZ (in ne XX)? Ali v tem primeru za imenovanje novega člana nadzornega sveta – predstavnika delavcev zadošča, da sprejme sklep o odpoklicu dosedanjega člana in izvolitvi novega člana?  

ODGOVOR

Skladno z določili 79. člena Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSUD) predstavnike delavcev, ki so člani nadzornega sveta ali upravnega odbora oziroma njegovih komisij, izvoli in odpokliče svet delavcev in s tem seznani skupščino družbe. Način izvolitve in odpoklica članov nadzornega sveta...

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Plačilo članarine in izobraževanj članom NS

Ali je družba zavezana plačati izobraževanje članom nadzorn ...

Poglej dokument
09. 02. 2023 - Pravni nasveti boniteta, izobraževanjeNS, članarina

Izločanje posameznega člana NS pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj - npr. pri imenovanju sam ...

Nadzorni organ ima skladno z veljavno zakonodajo in priporo ...

Poglej dokument
21. 02. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. nasprotje interesov, komisije NS

Podpis letnega poročila po prenehanju funkcije

V začetku letošnjega leta je prišlo do menjave direktorja i ...

Poglej dokument
21. 06. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. letno poročilo

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizorja v primeru skupnega razpisa obvladujoče ...

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizor ...

Poglej dokument
09. 03. 2022 - Pravni nasveti - mag. Blanka Vezjak revizijske komisije, SJI, revizor

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close